Hvorfor handler forskjellige land med hverandre? Ettersom handel kommer dem til gode, handler de med hverandre. Hvorfor oppstår gevinsten fra handel? Gevinsten fra handel oppstår på grunn av spesialisering i produksjon og arbeidsdeling. Enkeltpersoner er spesialister, firmaer spesialiserer seg i visse produkter. D

La oss gjøre en grundig studie av Price System of an Economy. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Betydning av prissystem 2. Arbeid med prismekanismen 3. Vilkår som kreves 4. Prismekanisme og hva, hvordan og for hvem. Betydning av prissystem: Marked er den essensielle ingrediensen i en kapitalistisk økonomi som kreves for at den skal fungere effektivt. Der

La oss lære om forholdet mellom AC og AVC og mellom AC og MC. Først AC = AFC + AVC For det andre AC = TC / Q AVC oppnås ved å dele den totale variable kostnaden etter utgang, dvs. AVC = TVC / Q. Dermed er AVC en del av AC, gitt AC = AFC + AVC. Videre er både AVC- og AC-kurvene U-formet på grunn av bruken av loven med varierende proporsjoner. Imid

Fordeler med kapitalistisk system: Hovedfordelene med dette systemet er: (i) økonomisk frihet: Den fremste fordelen med dette systemet er at alle nyter økonomisk frihet da man kan bruke inntektene etter ens ønske. Produsenter har full frihet til å investere i enhver virksomhet eller handel. (ii) Automatisk arbeid: En annen fordel ifølge klassiske økonomer er et automatisk system. Like

La oss gjøre en grundig studie av finanspolitikken: - 1. Mål for finanspolitikken 2. instrumenter for finanspolitikken. Mål for finanspolitikken : Finanspolitikk har en rekke mål avhengig av omstendighetene i et land. Viktige mål for finanspolitikken er: 1. Optimal fordeling av økonomiske ressurser. Måle

Les denne artikkelen for å lære om tilgangen på penger i en økonomi og dens komponenter. Tilførsel av penger: Pengemengde betyr det totale beløpet i en økonomi. Den effektive pengemengden består stort sett av valuta- og etterspørselsinnskudd. Valuta inkluderer alle mynter og papirpenger utstedt av regjeringen og bankene. Bankinn

Lær om sammenligningen mellom penger og lønn til arbeider. Det arbeideren tjener ved å jobbe på en fabrikk eller et kontor, kalles lønn. Arbeiderne blir vanligvis betalt en viss sum penger per dag eller uke osv. Mengden som betales kalles pengelønnen. Arbeideren er imidlertid mer interessert i varene og tjenestene han kan få med sine pengelønninger eller på annen måte. Mengden

La oss gjøre en grundig studie av betydningen, målene og komponentene i menneskets utvikling Betydning av menneskelig utvikling: Begrepet 'menneskelig utvikling' kan defineres som en utvidelse av menneskelige evner, en utvidelse av valgene, 'en forbedring av friheten og en oppfyllelse av menneskerettighetene.

Landbruksfinansiering og markedsføringsbehov for bøndene kan undersøkes fra to forskjellige vinkler: (i) På grunnlag av tid og (ii) På grunnlag av formålet. På grunnlag av tid : Bøndenes behov kan klassifiseres i tre kategorier på grunnlag av tid: (i) Kortsiktig. (ii) mellomlang sikt, og (iii) Langsiktig. Det kre

Følgende er hovedtrekkene i industripolitikken fra 1948: (i) Kategori av bransjer: Storskala næringer ble delt inn i fire kategorier. (a) Offentlig sektor: Det inkluderer bransjer som eies og styres av Govt. nemlig. Våpen og ammunisjon atomenergi og jernbaner. (b) Offentlig-kum-privat sektor: Det inkluderte seks grunnleggende næringer kull, jern og stål, flyproduksjon, skipsbygging, mineralolje, telefoner, kabel- og trådløs industri. De ny

Alt du trenger å vite om prinsippene for vitenskapelig ledelse gitt av FW Taylor. I grunnleggende forstand er vitenskapelig ledelse en holdning og en filosofi som forkaster den tradisjonelle hit-and-miss og tommelfingermetoden for å styre arbeid og arbeidere; det betyr aksept og anvendelse av metoden for vitenskapelig undersøkelse for å løse problemene med industriell ledelse. Met

Det er visse nødvendige forutsetninger for å lykkes som under-nevnt: 1. Central Planning Authority: De viktigste vilkårene for å lykkes med planleggingen er innstillingen av den sentrale planmyndigheten. For eksempel er det i India planleggingskommisjon og i Russland er det Gosplan. Dette organet har en gruppe eksperter, økonomer, statistikere, ingeniører etc. som

I likegyldighetskurve kartlegger inntektsforbrukskurven stedet for likevektsmengdene som konsumeres av en person på forskjellige nivåer av inntekten. Dermed kan inntektsforbrukskurven (ICC) brukes til å avlede forholdet mellom nivået på forbrukerens inntekt og mengden kjøpt av en vare av ham. En tysk statistiker Ernet Engel fra det nittende århundre (1821-1896) foretok en empirisk studie av familiens budsjetter for å trekke konklusjoner om mønsteret for forbruksutgifter, det vil si utgifter til forskjellige varer og tjenester fra husholdningene på forskjellige inntektsnivåer. Konklusjo

Alt du trenger å vite om faktorene som påvirker promoteringsmiks. En virksomhets totale markedsføringskommunikasjonsprogram kalles "kampanjemiks". Det består av en blanding av annonsering, personlig salg, salgsfremmende verktøy og PR-verktøy. Den spesielle måten en markedsfører kombinerer salgsfremmende aktiviteter er kjent som promoteringsmiks. Å desi

La oss gjøre en grundig studie for å vite om ledelsesøkonomi er en vitenskap eller en kunst eller begge deler. Ledelsesøkonomi som vitenskap: Hvis vi skal studere Managerial Economics som en vitenskap, kan vi komme til denne konklusjonen at det etablerer et forhold mellom årsak og virkning ved å samle, klassifisere og analysere fakta på grunnlag av visse prinsipper. For e

I denne artikkelen vil vi diskutere kostnadene for et enkelt firma. Lær også om arten av kostnadene til et enkelt firma. For å produsere mer produksjon på kort sikt, må et firma ansette mer arbeidskraft og kjøpe mer råvarer og andre innspill. Men hvis firmaet sysselsetter mer arbeidskraft og kjøper mer av andre innspill som kull, elektrisitet osv., Øker

I denne artikkelen vil vi diskutere om kapitalbudsjettering: - 1. Betydning av kapitalbudsjettering 2. Betydningen av kapitalutgifter til samlet økonomi 3. Sentral rolle for bedriftsstrategi og kapitalbudsjettering 4. Trinn 5. En oversikt 6. Metoder brukt for å Ta investeringsvedtak 7. Kapitalbudsjettering under risiko og usikkerhet.

Følgende punkter vil belyse de fem faktorene som bestemmer størrelsen på nasjonalinntekten. Faktor # 1. Natur- og menneskelige ressurser: Mengden og kvaliteten på et lands ressurser utøver kanskje den viktigste innflytelsen på dens nasjonale inntekter. For eksempel fruktbar jord, klare kraftkilder, lett bearbeidede mineralforekomster; et gunstig klima, farbare elver osv. vil

(1). Retning og introduksjonsplanlegging : (i) Planlegging etter retning: Planlegging etter retning er en integrert del av et sosialistisk samfunn. Det forutsetter fullstendig fravær av laissez faire. Derfor innebærer det fullstendig sentralisert planlegging uten trekk ved en privat økonomi. Under planlegging etter retning tar planmyndighet ansvaret for de produktive ressursene og bruker dem i samsvar med sosiale prioriteringer. D

Definisjonen av Nash-likevekt mangler "si" for dominerende strategi-likevekt. Nash-likevektsstrategien trenger bare være en best respons på de andre Nash-strategiene, ikke på alle mulige strategier. Vi takler imidlertid de beste svarene, og trekkene er faktisk samtidig. Derfor spår spillerne hverandre trekk. Sl

Insentivlønnssystemer er følgende typer: 1. Halsey Premium Plan 2. Rowan Premium Plan 3. Taylor Differential Piece Rate System 4. Gantt Bonus Plan 5. Emerson Effektivitetsplan 6. Bedaux Point Premium 7. Merric Differential Lage Multiple Piece Rate Plan 8 100% bonusplan. Type # 1. Halsey Premium Plan: Denne planen som er kjent etter FA Halsey, kalles også Weir Premium Plan fordi den først ble introdusert i Weir Engineering Works i England. I

De følgende fire punktene vil fremheve metodene for innsamling av primærdata. Metode nr. 1. Direkte personlig observasjon eller undersøkelse: Så langt navnet antyder, samler etterforskeren selv data personlig fra de berørte kilder gjennom observasjon. Slik datainnsamling kan enten være basert på fullstendig oppregning eller prøvebasert. For ek

I denne artikkelen skal vi diskutere om arten av typene endringer i etterspørsel etter varer, forklart ved hjelp av et diagram. Etterspørselen etter et produkt kan endre seg på grunn av endring i prisen, og det kan også endre seg på grunn av en endring i en annen etterspørselsdeterminant, f.eks. Innt

Antagelser : 1. Rasjonalitet: Forbrukeren er rasjonell. Han tar sikte på å maksimere nytten sin med forbehold om begrensningen som er gitt av den gitte inntekten. 2. Kardinalverktøy: Nytten av hver vare er målbar. Nytteverktøy er et kardinalbegrep. Det mest praktiske tiltaket er penger: verktøyet måles av de monetære enhetene som forbrukeren er villig til å betale for en annen enhet. 3. Kons

La oss gjøre en grundig studie av finansieringen av budsjettunderskudd gjennom utskrift av penger. Ressursmobilisering gjennom pengefinansiering av budsjettunderskudd: Regjeringen kan mobilisere ressurser for økonomisk vekst ved å finansiere budsjettunderskuddet gjennom å trykke høydrevne penger. Det

Å løse forretningsavgjørelsene problemer er en lederøkonom. Ressurser til disposisjon for en organisasjon er knappe. Derfor krever optimal løsning på forretningsbeslutningsproblemet at ressursene skal brukes slik at de oppnår målet effektivt. Den begrensede mengden ressurser er en type begrensning som lederen av et firma står overfor. Den and

Noen av de viktigste årsakene til arbeidsledighet er: 1. Jobbsøking 2. Lønnsstivhet. 1. Jobbsøk: (Årsaken til friksjonell arbeidsledighet): Det tar tid og krefter å finne passende jobber. Søk etter en passende jobb har en tendens til å redusere hastigheten på jobbsøking. Det tar tid for arbeidstakere å søke en jobb; i løpet av denne tidsperioden er arbeidstakerne arbeidsledige. Dette kalle

En vertikal rett linje vil representere absolutt uelastisk tilførsel (null elastisitet) og en horisontal rett linje en uendelig elastisk forsyning. I mellom disse to ytterpunktene vil det være ulik grad av elastisitet. Følgende formel gir et generelt mål på elastisitet: Elastisitet i tilførselen / Økning / reduksjon i levert mengde / Mengde opprinnelig levert ÷ Stigning / fall i pris / Originalpris Punktelastisitet: Følgende fire diagrammer (24.13 og 24

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om likhetene og forskjellene i perfekt konkurranse og monopolistisk konkurranse. likheter: Likhetene mellom konkurrerende firma og monopol! 1. Antall firmaer: Både under perfekt konkurranse og monopolistisk konkurranse er antall bedrifter stort. 2. Konkurranse: I begge firmaer konkurrerer med hverandre.

Linjens helning er et mål på dens bratthet. Det er gitt av økningen i de vertikale koordinatene dividert med økningen i de horisontale koordinatene. Det indikerer ganske enkelt hvor mye linjen stiger per enhet som beveger seg til høyre eller hvor mye den går ned når vi beveger oss til høyre. Den førstnevnte (en oppover stigende kurve) sies å ha en positiv helling mens den sistnevnte (en nedover skrånende kurve) har en negativ helling. Dermed er