Les denne artikkelen for å lære om derivasjonen av IS-LM-modellen på kort og lang sikt! Klassisk Aggregate Supply Curve og Keynes Aggregate Supply Curve. På kort sikt: (Keynes Approach): Jeg er på lang sikt (klassisk sak): For å gå fra det keynesianske likevektspunktet (A) som er på mindre enn fullt sysselsettingsnivå, til det klassiske likevektspunktet (B) som er på fullt ansettelsesnivå, må prisen falle. På grunn a

I dette essayet skal vi diskutere om økonomi. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Betydning av en økonomi 2. De viktige prosessene i en økonomi. Essay # Betydning av en økonomi: En økonomi refererer til det økonomiske systemet i et område, region eller land, "Det er et system som folk får liv i." De

La oss lære om budsjettbegrensningen til en forbruker. En forbruker prøver alltid å maksimere sin tilfredshet. Men i denne jakten blir han hemmet av den begrensede pengerinntekten, dvs. budsjettet. En budsjettpost er definert som de kjøpbare kombinasjonene av to varer, gitt prisene på hver vare og forbrukerens inntekt. Der

Alt du trenger å vite om kunnskapshåndtering. Knowledge Management (KM) er prosessen med å generere, akkumulere, dele og bruke kunnskap for å forbedre organisatoriske resultater. Det er å skape nye ferdigheter, evner, kompetanser og dele bruken av denne kunnskapen fra organisasjonsmedlemmer. Det er med andre ord en prosess med å skape et interaktivt læringsmiljø der folk overfører og deler det de vet, internaliserer det og bruker det for å skape ny kunnskap. Begrepet

Introduksjon til klassisk makroøkonomisk system: Begrepet 'klassisk' ble brukt av Keynes som av den henviste til alle økonomer som var opptatt av makroøkonomiske spørsmål før publiseringen av JM Keynes generelle teori om sysselsetting, interesse og penger i 1936. Moderne økonomer tror at folk som A. Smith

Mangelen på klar forbindelse mellom makroøkonomi og mikroøkonomi har lenge vært en kilde til kontrovers og misnøye blant økonomer. KJ Arrow (1967) kalte det en "stor skandale" at nyklassisk pristeori ikke kan gjøre rede for et så makroøkonomisk fenomen som arbeidsledighet. R. Lucas og T. Sargant

I. Mål for firmaet: Målet med firmaet i Marris modell er å maksimere den balanserte veksthastigheten til firmaet, det vil si maksimering av veksten i etterspørselen etter produktene til firmaet, og veksten av kapitalforsyningen: Maksimer g = g D = g c hvor g = balansert vekstrate g D = vekst i etterspørselen etter produktene til firmaet g c = vekst av tilførsel av kapital I arbeidet med denne maksimale balanserte vekstraten har firmaet to begrensninger. For

Få svaret av: Hva er Oligopol? Betydning av oligopol: Oligopol henviser til en markedssituasjon eller en type markedsorganisasjon der noen få firmaer kontrollerer tilbudet av en vare. De konkurrerende selskapene er få i antall, men hver og en er stor nok til å kunne kontrollere den totale industrien og en moderat. Øk

I denne artikkelen vil vi diskutere om Laws of Returns to Scale når det gjelder Isoquant Approach. Lovene om retur til skala kan også forklares med tanke på den isoquant tilnærmingen. Lovene om retur til skala refererer til virkningene av en endring i omfanget av faktorer (innganger) på utdata på lang sikt når kombinasjonene av faktorer endres i en viss andel. Hvis

Alt du trenger å vite om strategisk styringsprosess. Strategisk ledelse handler om identifisering og beskrivelse av strategiene som ledere kan utføre for å oppnå bedre ytelse og et konkurransefortrinn for deres organisasjon. En organisasjon sies å ha konkurransefortrinn hvis lønnsomheten er høyere enn den gjennomsnittlige lønnsomheten for alle selskaper i bransjen. Den st

I denne artikkelen vil vi diskutere om segmentene i produksjonsmulighetskurven som viser produksjonen. På en produksjonsmulighetskurve finnes segmenter bare når produktene er komplementære eller supplerende. Vi har sett i fig. 24 (b) så vel som i fig. 25 (b) at over segmentene AH og BT av produksjonsmulighetskurven, produktene er komplementære eller supplerende og over segmentet HT, er de konkurransedyktige. Nå

På lang sikt varierer alle produksjonsfaktorer som brukes av en organisasjon. Den eksisterende størrelsen på anlegget eller bygningen kan økes i tilfelle lang sikt. Det er ingen faste innganger eller kostnader på lang sikt. Langsiktig er en periode der alle kostnadene endres ettersom alle produksjonsfaktorer er varierende. Det

Prisledelse sies å eksistere når prisen som de fleste eller alle firmaene i bransjen tilbyr å selge bestemmes av lederen (et av bransjene). Denne metoden ble formulert av den tyske økonomen. Professor Heinrichvon Stackelberg. Dette er også kjent som ledelsesløsning eller følgeskapsløsning. Her skal vi diskutere tre viktige tilfeller av prisledelse: (1) Prisledelse fra et lavprisfirma, og (2) Prisledelse av et dominerende firma. (3) Ba

Følgende punkter belyser de tre beste metodene for lønnsutbetalinger. Metodene er: 1. Time Rate System 2. Piece Rate System 3. Incentive Lage System. Metode nr. 1. Time Rate System: I henhold til denne metoden for lønnsutbetaling, betales arbeiderne lønnen på grunnlag av tid. I dette systemet med lønnsutbetaling, betales arbeiderne lønnen på grunnlag av tid som, per time, per dag, per uke, per fjorten dager eller per måned osv. Dette s

Nedenstående artikkel gir en oversikt over loven om etterspørsel etter en vare. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Introduksjon til loven om etterspørsel 2. illustrere loven om etterspørsel 3. etterspørselsplanen og markedets etterspørselskurve. Introduksjon til loven om etterspørsel : Etterspørselen etter en vare avhenger alltid av prisen på den varen. Etterspør

Les denne artikkelen for å lære om forskjellen mellom etterspørselstrekk og prispress-inflasjon. Etterspørsel-Pull versus pris-push-inflasjon: Ingen forklaring vil være tilstrekkelig når vi tar for oss et så komplisert fenomen som inflasjon i den moderne økonomien. Noen økonomer har innvendinger mot at inflasjon enten er etterspørselstrekning eller kostnads-push og føler at den faktiske inflasjonsprosessen inneholder noen elementer av begge deler. Disse teo

Break-even-analyse er en metode som brukes av de fleste organisasjoner for å bestemme, et forhold mellom kostnader, inntekter og deres fortjeneste på forskjellige produksjonsnivåer. Det hjelper med å bestemme produksjonspunktet hvor inntektene tilsvarer kostnadene. Break-even-analyse kalles også som resultatbidragsanalyse. Noe

Alt du trenger å vite om metodene for å koste. Metoden for kostnadsberegning refererer til et system for kostnadsfastsettelse og kostnadsregnskap. Industrier er forskjellige i sin natur, i produktene de produserer og tjenestene de tilbyr. Derfor brukes forskjellige metoder for å koste seg av forskjellige bransjer. F

Egenskaper eller funksjoner for et godt mål for spredning : 1. In skal være i stand til å behandle det ved hjelp av algebraiske eller statistiske teknikker. 2. Det skal være enkelt å beregne, dvs. med enkle metoder. 3. Det skal være lett å forstå. Til og med en lekmann må forstå om budskapet sitt eller hva det demonstrerer. 4. Det m

Alt du trenger å vite om jobbdesign. Jobbdesign er prosessen med å organisere arbeid i oppgavene som kreves for å utføre en bestemt jobb. Jobbdesign innebærer bevisst innsats for å organisere oppgaver, plikter og ansvar i en arbeidsenhet for å oppnå visse mål. En HR-sjef skal ha en stor interesse for design og spesifikasjon av individuelle jobber i organisasjonen. Jobbdes

Alt du trenger å vite om typer trening i HRM. Opplæring er den systematiske prosessen for å forbedre arbeidsrelaterte ferdigheter, holdning og kunnskap til personell. Opplæring gjør det mulig for ansatte å utvikle seg og øke i organisasjonen, øke markedsverdien. I utgangspunktet er toppledelsen ansvarlig for opplæring av ansatte i organisasjonen. Forplik

Alt du trenger å vite om metodene for å koste. Metoden for kostnadsberegning refererer til et system for kostnadsfastsettelse og kostnadsregnskap. Industrier er forskjellige i sin natur, i produktene de produserer og tjenestene de tilbyr. Derfor brukes forskjellige metoder for å koste seg av forskjellige bransjer. F

I. Inflasjon og indeksering: Inflasjonssikring av økonomien. Generelt er det to typer kontrakter som er spesielt påvirket av inflasjon: (en) Langsiktige lånekontrakter: Kontrakter som er inngått for 25 år eller mer enn 25 år, hvor den nominelle renten er fast for kontraktsperioden. (b) Lønnskontrakter: Indeksering er en prosess som knytter avtalevilkårene til oppførselen til prisnivå for å redusere folks sårbarhet overfor inflasjon. II. Inflas

Et av de viktigste aspektene ved internasjonale handelsforhold i etterkrigstiden har vært utviklingen av regional handelsgruppering eller blokker, først og fremst i form av tollforeninger. Tollforeninger er per definisjon diskriminerende. De betyr en senking av tollene i forbundet og etablering av en felles ytre tollmur.

Følgende punkter belyser de fire hovedstadiene i demografisk overgang. 1. I henhold til teorien om demografisk overgang blir et land utsatt for både høye fødsels- og dødsrater i det første stadiet av en jordbruksøkonomi. Fødselsratene er svært høye på grunn av universelle og tidlige ekteskap, utbredt utbredelse av analfabetisme, tradisjonell sosial tro og skikker, fravær av kunnskap om familieteknikk, holdninger til barn for å supplere familieinntekt osv. Dermed er f

Konjunkturene kan defineres som tilbakevendende og svingende nivåer av økonomisk aktivitet i et land. Med andre ord refererer konjunkturene til oppturer og nedganger i samlet økonomisk aktivitet, målt ved svingninger i forskjellige makroøkonomiske variabler, for eksempel bruttonasjonalprodukt (BNP), sysselsetting og forbruksrate. &qu

I dette essayet vil vi diskutere om levering av en vare. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Betydning av forsyning 2. Forsyningsloven 3. Forsyningens elastisitet 4. Firmens og industriens kortvarige forsyningskurve 5. Firmens langsiktige forsyningskurve og industri 6. Forsyningskurve under monopol eller ufullkommen konkurranse.

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom produksjonsfunksjoner på kort sikt og på lang sikt. Firmaet kan bare endre mengdene på de variable inngangene på kort sikt når mengden av faste innganger forblir uendret. Det vil si at på kort sikt kan outputmengden økes (eller reduseres) ved å øke (eller redusere) mengdene som brukes av bare de variable inngangene. Dette f

På lang sikt kan monopolistens kostnads- og inntektskurver endre seg på grunn av forskjellige årsaker - produkt- eller prosessinnovasjon, ileggelse av en avgift eller tilskudd til tilskudd. Vi kan først vurdere effekten av en endring i etterspørselen. Endring i etterspørsel kan være av to typer: kort sikt og lang sikt. Endri

Følgende punkter belyser de fem alternative systemene for utstedelse av valutasedler. System nr. 1. Det faste fidusiarsystemet: Dette er et av de eldste systemene for å kontrollere noteproblemer. Under dette systemet kan et land utstede en viss mengde sedler uten noen reserve, dvs. uten gull- eller sølvstøtte. De