Median er en verdi som deler serien i to like store deler. Det er posisjon som er nøyaktig i midten, like antall vilkår ligger på hver side av det når ordene er ordnet i stigende eller fallende rekkefølge. Definisjon: "Medianen er den verdien av variabelen som deler gruppen i to like store deler, den ene delen omfatter alle større verdier og den andre alle verdiene er mindre enn medianen". &quo

I denne artikkelen vil vi diskutere om betingelsene for å maksimere de totale inntektene i jordbruksvirksomheten. For å bestemme kombinasjonen av to produkter, produsert ved hjelp av gitte ressurser som gir maksimal samlet inntekt, bruker vi den samme prosedyren som ble brukt for å minimere de totale kostnadene. H

La oss gjøre en grundig studie av livssyklusteorien om forbruk: - 1. Forklaring til konsumasjonsteorien 2. Forsoningen 3. Kritikere av livssyklushypotesen. Forklaring til teorien om forbruk: Livssyklusteorien om forbruksfunksjonen ble utviklet av Franco Modigliani, Alberto Ando og Brumberg. I følge Modigliani er utgangspunktet for livssyklusmodellen hypotesen om at forbruk og sparing av beslutninger fra husholdninger på hvert tidspunkt reflekterer mer eller mindre et bevisst forsøk på å oppnå den foretrukne fordelingen av forbruk over livssyklusen, underlagt begrensning som er pålagt av ressurs

På lang sikt kan monopolistens kostnads- og inntektskurver endre seg på grunn av forskjellige årsaker - produkt- eller prosessinnovasjon, ileggelse av en avgift eller tilskudd til tilskudd. Vi kan først vurdere effekten av en endring i etterspørselen. Endring i etterspørsel kan være av to typer: kort sikt og lang sikt. Endri

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Introduksjon til GATT 2. GATT og dens mål 3. GATT-konferanser eller runder med verdenshandelforhandlinger 4. Rollen til GATT i Uruguay-runden 5. Rollen til GATT i Dunkel-utkastet 6 GATT og utviklingsland 7. Mangler. Introduksjon til GATT: Den generelle avtalen om toll og handel (GATT) er en multilateral handelsavtale mellom land for å regulere internasjonal handel og toll i samsvar med spesifikke regler, normer eller oppførselsregler. V

I denne artikkelen vil vi diskutere om konseptet og egenskapene til likegyldighetskurver. Begrepet likegyldighetskurver: Likegyldighetsanalyse er analysen av forbrukernes etterspørsel basert på forestillingen om ordinær nytte. Vår representative forbruker blir tenkt på å ha et gitt beløp tilgjengelig for ham, å bruke og som å bli møtt med gitte priser på alle varene han måtte konsumere. Han vil de

Betydning av fagforening: En fagforening er blitt definert som en kontinuerlig forening av arbeidere som er dannet for å opprettholde og forbedre arbeidsforholdene. Målet deres er ikke bare å kjempe mot lønnskuttene, men også å kjempe for høyere lønn. En midlertidig organisasjon eller et streikekomité kan ikke betraktes som en fagforening. Det må

Et vanlig trekk ved de fattige utviklingsøkonomiene er deres dualistiske karakter. Mens visse deler av disse økonomiene til en viss grad har blitt utsatt for påvirkning fra modernisering, hører deres dominerende segment til den tilbakegående urfolksøkonomien. Sameksistensen av slike kontrasterende økonomiske og sosiale organisasjoner - en relativt moderne pengeøkonomi og den tradisjonelle urfolksøkonomien er et grunnleggende aspekt av utviklingslandenes vekstprosess. Enhver

I denne artikkelen skal vi diskutere om: - 1. Betydning og definisjon av arbeidsmåling 2. Mål for arbeidsmåling 3. Bruk 4. Teknikker. Betydning og definisjon av arbeidsmåling : Arbeidsmåling er opptatt av bestemmelsen av hvor lang tid det trengs for å utføre en arbeidsenhet. Arbeidsmåling er veldig viktig for å fremme produktiviteten i en organisasjon. Det gjø

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Antakelser om klassisk teori om interesse 2. Tilførsel og etterspørsel etter kapital 3. Fastsettelse av rentesats 4. Funksjoner ved klassisk teori 5. Kritikk. Økonomene som Ricardo, JS Mill, Marshall og Pigou utviklet den, klassiske teorien om interesse, som også er kjent som kapitalteorien om interesse eller sparing-investeringsteorien om interesse eller den virkelige teorien om interesse. I

Brutto nasjonale inntekter per innbygger i forskjellige land i verden varierer en god del og videre at det eksisterer et stort inntekt eller utviklingsgap mellom utviklingslandene og de utviklede landene. Det er viktig å forklare hvordan inntektsulikheter mellom ulike land i verdensøkonomien nøyaktig måles. Me

Følgende punkter belyser de seks hovedfaktorene som påvirker BNP. Faktorene som påvirker BNP er: 1. Fritidspreferanse 2. Ikke-markedsførte aktiviteter 3. Underjordisk økonomi 4. Miljøkvalitet og ressurssvikt 5. Livskvalitet 6. Fattigdom og økonomisk ulikhet. Faktor som påvirker BNP # 1. Fritidspreferanse: På grunn av teknologiske fremskritt har gjennomsnittlig produktivitet av ressurser (inkludert arbeidskraft) økt i de fleste industrialiserte land. Dette ha

De forskjellige metodene eller instrumentene for kredittkontroll som brukes av sentralbanken, kan bredt klassifiseres i to kategorier: Metoder for kredittkontroll : 1. Kvantitative eller generelle metoder, og 2. Kvalitative eller selektive metoder. 1. Kvantitative eller generelle metoder: Metodene som benyttes av sentralbanken for å påvirke det totale volumet av kreditt i banksystemet, uten å ta hensyn til bruken det blir brukt, kalles kvantitative eller generelle metoder for kredittkontroll. D

Følgende punkter belyser de ni faktorene som bestemmer klassifiseringen av menneskelige ønsker. Faktorene er: 1. Forbrukerens inntekt og økonomiske tilstand 2. Smaker og natur 3. Mannens vane 4. Yrke av en mann 5. Sosial status 6. Etter levestandard 7. Naturens tilstand og klima i landet 8 Tid 9. Pris for fellesskapet. F

Liste over noen av verdens mest berømte økonomer: - 1. Jean Baptiste Say 2. James Mill 3. Lord Lauderdale 4. John Rae 5. Karl Heinrich Rau 6. John Ramsay Mcculloch 7. Henry Charles Carey 8. Hermann 9. Frederic Bastiat. Berømt økonom # 1. Jean Baptiste Say (1767-1832): Jean Baptiste Say var en etterfølger av den klassiske tradisjonen bygget av Smith, Mai således og Ricardo. JBSa

Vi skal nå utlede betingelsen for lønnsomhet av prisdiskriminering. For enkelhets skyld vil vi anta at firmaet er en monopolist med ett anlegg, og at det selger produktet på bare to markeder. La oss også anta at selskapet finner ut at prisdiskriminering mellom de to markedene er mulig, og det har besluttet å diskriminere om det er lønnsomt. Som

Ettersom tilbøyeligheten til å konsumere refererer til viljen til å konsumere, så refererer også tilbøyeligheten til å spare refererer til viljen til å redde. Sparing er forskjellen mellom inntekt og planlagt forbruk, dvs. S = YC Lagringsfunksjonen kommer fra forbruksfunksjonen. Planlagt sparing er en funksjon av samlet inntekt, dvs. S = f

La oss gjøre en grundig undersøkelse av IS-kurven: - 1. Emneversjon av IS-kurven 2. Flytting av IS-kurven 3. Helling og plassering av IS-kurven. Emnesaker om IS-kurven: AS'-kurven er opptatt av interesseinduserte endringer i samlet etterspørsel. Investeringsfunksjonen er av stor betydning for keynesiansk teori. H

La oss gjøre en grundig studie av følgende hovedmål for et forretningsfirma: 1. Resultatmaksimeringsmetode: Profittmaksimeringstilnærming om oppførselen til firmaet er en av de mest grunnleggende forutsetningene for tradisjonell nyklassisk økonomisk teori. Gründerens forsøk på å maksimere profitt blir sett på som den rasjonelle oppførselen til gründeren. Akkurat som

Alt du trenger å vite om de viktigste forskjellene mellom offentlig selskap og privat selskap. Offentlig selskap betyr som er dannet med minimum syv medlemmer og tre styremedlemmer. Det er ingen begrensning på maksimalt antall medlemmer. Navnet på selskapet skal slutte med ordet 'Limited' som ikke er et privat selskap. A

La oss gjøre en grundig studie av etterspørsel etter en vare: - 1. Betydning av etterspørsel 2. Definisjon av etterspørsel 3. Element 4. Direkte etterspørsel og etterspørsel etter individ og marked 5. Typer 6. Behov d Plan 7. Behovskurve og dens natur. Betydning av etterspørsel : Vanligvis med ordet "etterspørsel" mener vi et ønske eller ønsker om noe. I økonom

Les denne artikkelen på hindi for å lære om den moderne teorien om leie i økonomi. लगान का आधुनिक सिद्धान्त रिकार्डो के लगान सिद्धान्त पर एक सुधार है। रिकार्डो केार भूमि्रकृति का निःशुल्क उपहार है सीमितता का गुणा हैा हैाकण भूमिर लगान प्राप्त होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री रिकार्डो के इस कथन से णर्ण सहमत नहीं थे। उनके अनुसार भूमि के िकरिक्त लगान अन्य उत्पत्ति साधनों पर भी उपस्थित होा हैा हैर्ते साधन कीर्ति सापेक्षतः बेलोच हो। आधुनिक थशर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमिा प्रयोग केवलाज पैदा करने में ही नहींा जाता बल्कि भूमि के वैकल्पिक प्रयोग (Alternative Uses) सम्भव हैं। लगान के आधुनिक सिद्धान्त की व्या

Følgende punkter belyser de to hovedforholdene som er nødvendige for å gjøre prisdiskriminering lønnsom. Betingelsene er: 1. Elastisitet i etterspørselen må være forskjellige 2. Marginalinntekter må være de samme. Tilstand nr. 1. Elastisitet i etterspørselen må være annerledes: Elastisiteten i etterspørselen etter monopolproduktet i forskjellige markeder må være forskjellig. Marked som er

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom Prisdiskriminering og Prisforskjell. Prisdiskriminering tilsvarer prisdifferensiering. Et firma kan selge til samme pris til grossister, detaljister og forbrukere. Når det er forskjellige salgsbetingelser, kan det imidlertid oppstå ulovlig, indirekte prisdiskriminering.

I denne artikkelen vil vi diskutere om identifiseringsproblemet for etterspørselskurve og tilbudskurve. Anta at for et bestemt produkt er likevektspris-mengdekombinasjoner som observeres i markedet på forskjellige tidspunkter E1 (p 1 , q 1 ), E 2 (p 2 , q 2 ), E 3 (p 3 , q 3 ) osv. som vist på fig. 1

Notater om valutakurs og valutamarked! Valutakurs: Kursen som valutaen til ett land kan byttes mot valuta i et annet land kalles valutakursen. Det er prisen på et lands valuta m vilkår for et annet lands valuta. På en annen måte er valutakursen mengden innenlandsk valuta som må betales for å få en enhet utenlandsk valuta. For e

I denne artikkelen vil vi diskutere om forholdet mellom pris og totale inntekter til et firma ved hjelp av diagram. Hvis et firma øker prisen på produktet sitt, vil som en konsekvens, om dets totale inntekter (TR) vil øke eller ikke, avhenge av arten av elastisiteten i etterspørselen etter produktet. Hv

Les denne artikkelen for å lære om fordeler og ulemper ved indirekte avgifter! Fordeler med indirekte avgifter: Indirekte skatter har sine fordeler. Kort sagt er de som under: (i) De fattige kan bidra: De er det eneste middelet til å nå de fattige. Det er et forsvarlig prinsipp at hvert enkelt menneske skal betale noe, uansett lite. De

Her er en semesteroppgave om 'Game Theory' for klasse 9, 10, 11 og 12. Finn avsnitt, langtids- og korttidsoppgaver om 'Game Theory' spesielt skrevet for skole- og studenter. Terminal Paper on the Game Theory Innhold i terminalen: Semesteroppgave om introduksjonen til spillteori Terminal Paper on the Prisoner's Dilemma: A Dominant Strategy Semesteroppgave om Bertrand-paradokset Semesteroppgave om de inter-temporale dimensjoner Semesteroppgave om folketeorien 1

I dette essayet vil vi diskutere effekten av endringer i inntekt og pris på forbrukernes likevekt. En forbruker er i likevekt når han maksimerer sin tilfredshet underlagt en begrenset pengeinntekt og gitt markedspriser på varer og tjenester. Fig. 3.11 illustrerer forbrukerens likevekt. Budsjettlinjen er AB og likegyldighetskurvene I, II, III og IV er en del av individets likegyldighetskart. P