I spillteorien tar forskjellige aktører forskjellige typer strategier på grunnlag av utfallet, som oppnås ved å ta i bruk strategien. For eksempel kan spilleren ta i bruk en enkelt strategi hver gang det gir ham / hennes maksimale utfall, eller han / hun kan ta i bruk flere strategier. Bortsett fra dette, kan en spiller også ta i bruk en strategi som gir ham / henne minimumstap. Der

Nå er et viktig spørsmål som oppstår hvorfor det er nødvendig med en egen studie av det økonomiske systemet som helhet eller dets store aggregater. Kan vi ikke generalisere om atferden til det økonomiske systemet som helhet eller om oppførselen til store aggregater som samlet forbruk, samlet besparelse, samlet investering fra de økonomiske lovene som regulerer atferdsmønstrene til de enkelte enhetene som er funnet av mikroøkonomi. Med andre

Noen av de viktigste forutsetningene for kapitalbudsjettering til enhver organisasjon er som følger: (a) Fastsettelse av kapitalutgifter (b) Fastsettelse av planperioden (c) Valg av beslutningsregler (d) Innhenting av data (e) Organisasjonens vekst (f) Risiko (g) Irreversibilitet av investeringsbeslutninger.

I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan økonomi er vitenskapen du velger. Økonomi er den vitenskapelige studien av hvordan mennesker og institusjoner tar beslutninger om å produsere og konsumere varer og tjenester og hvordan de møter problemet med knapphet. Det er i all hovedsak en studie av måtene menneskelig art gir for trivsel. Øko

I denne artikkelen skal vi diskutere virkningene av overflødig belastning av indirekte skatter, forklart ved hjelp av passende diagrammer. Mens det pålegges omsetningsavgift ved salg av et produkt, kan det pålegges en avgift på enten salg eller produksjon av et produkt. For økonomiske effekter er de imidlertid de samme. Som

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom Prisdiskriminering og Prisforskjell. Prisdiskriminering tilsvarer prisdifferensiering. Et firma kan selge til samme pris til grossister, detaljister og forbrukere. Når det er forskjellige salgsbetingelser, kan det imidlertid oppstå ulovlig, indirekte prisdiskriminering.

I denne artikkelen vil vi diskutere om produsentens likevekt eller optimalisering. Produsentens likevekt eller optimalisering oppstår når han tjener maksimal fortjeneste med optimal kombinasjon av faktorer. Et gevinstmaksimeringsfirma står overfor to valg av optimal kombinasjon av faktorer (innganger). 1

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Mening og måling av gevinster fra handel 2. Gevinst fra handel for store og små land 3. Potensiell og faktisk gevinst 4. Fri handel vs. Ingen handel 5. Statiske og dynamiske gevinster. Betydning og måling av gevinster fra handel : Akkurat som to handelsmenn i samme land inngår i bytte mot å vinne noen gevinst, på samme måte engasjerer to land transaksjoner for å oppnå en viss gevinst. Økonome

Følgende punkter belyser de seks hovedfaktorene som påvirker BNP. Faktorene som påvirker BNP er: 1. Fritidspreferanse 2. Ikke-markedsførte aktiviteter 3. Underjordisk økonomi 4. Miljøkvalitet og ressurssvikt 5. Livskvalitet 6. Fattigdom og økonomisk ulikhet. Faktor som påvirker BNP # 1. Fritidspreferanse: På grunn av teknologiske fremskritt har gjennomsnittlig produktivitet av ressurser (inkludert arbeidskraft) økt i de fleste industrialiserte land. Dette ha

I denne artikkelen vil vi diskutere om pengepolitikkens rolle i å kontrollere inflasjonen i utviklingsland. Pengepolitikk viser til den grenen av økonomisk politikk som prøver å oppnå de brede målene for politikken - stabilitet i sysselsettingen og priser, økonomisk vekst og balanse i eksterne betalinger - gjennom kontroll av det monetære systemet og ved å operere i så store monetære størrelser som tilbudet av penger, nivået og strukturen på rentene og andre forhold som påvirker tilgjengeligheten av kreditt. I likhet med

Et marked sies å være perfekt konkurransedyktig når alle firmaer opptrer som pristakere - når de kan selge som de vil til den gjeldende prisen, men ikke noe til en høyere pris. Dette er fordi hver bedrift er så liten del av markedet at det ikke kan ha noen innflytelse på markedsprisen ved å selge litt mer eller litt mindre av produktet. Dette

Les denne artikkelen på hindi for å lære om de to hovedtyper av forsyningskurve som er mye brukt for å forklare mengden som er levert av varer, ved hjelp av passende diagrammer. पूर्ति तालिका केार पर पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। ग्राफ पेपर पर जब तिर्ति तालिका को रेखाचित्र के धाध्यम से यक्यक्त किया जाता है तब तिर्ति वक्र प्राप्त होता है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र (individuell forsyningskurve): व्यक्तिगत पूर्ति तालिका (देखें तालिका -2) को फ्राफ पर पर प्रदर्शित करने पर व्यक्तिगत तिर्ति वक्र प्राप्त होता है। Pos्र का ढाल नीचे से ऊपर कीर बढ़ता हुआ (Positivt skrånende fra bunn til topp) तालिका 3 में प्रद

Alt du trenger å vite om karriereplanlegging. En karriere er arbeidet en person gjør i hele sin levetid. En annen definisjon av en karriere er sekvensen av jobber som en person har hatt gjennom hele sitt arbeidsliv. "Karriereplanlegging" omfavner derfor en persons hele livet - det åndelige, sosiale, pedagogiske og yrkesrelaterte. D

Vi vil illustrere denne modellen med et duopolistisk marked der firmaene sikter mot maksimalisering av fortjenesten. Deres produkter er nær erstatninger, slik at hvis deres priser avviker, vil firmaet med den lavere prisen levere den største delen av markedet. Det antas at selskapene vil bruke pris som instrumentell variabel.

I denne artikkelen vil vi diskutere om tiltakene for nasjonalinntekt. Kort fortalt er nasjonalinntekt et mål på pengeverdien av varene og tjenestene som blir tilgjengelig for nasjonen fra økonomisk aktivitet. Det er tre tilnærminger til å måle dette: først, som en sum av inntektene som stammer fra økonomisk aktivitet, deler disse seg bredt inn i inntekter fra overskudd og inntekter fra sysselsetting; for det andre ettersom summen av utgifter med det viktigste skillet er mellom forbruksutgifter og utgifter som tilfører kapitalbeholdningen (investering); til slutt, som summen av produktene fra de

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellene mellom risikobærende og usikkerhet som bærer firmaets natur. De to begrepene 'risiko' og 'usikkerhet' blir ofte brukt om hverandre for å referere til en situasjon med potensielt tap av selskapets investering som følge av at det opererer i et usikkert forretningsmiljø. Ris

La oss gjøre en grundig studie av Price System of an Economy. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Betydning av prissystem 2. Arbeid med prismekanismen 3. Vilkår som kreves 4. Prismekanisme og hva, hvordan og for hvem. Betydning av prissystem: Marked er den essensielle ingrediensen i en kapitalistisk økonomi som kreves for at den skal fungere effektivt. Der

Følgende punkter belyser de seks viktige unntakene fra loven om etterspørsel. Unntakene er: 1. Spekulativ etterspørsel 2. Snobb-appell eller veblen god 3. Bruke pris som en indeks for kvalitet 4. Giffen god 5. Mulighet for fremtidig prisøkning 6. Svært essensielt bra. Law of Demand: unntak nr. 1. Spe

Alt du trenger å vite om anvendelse av marginalkostnad. Marginalkostnadsteknikker hjelper ledelsen med å fikse salgsprisen for forskjellige produkter. Marginalkostnader for et produkt er den ledende faktoren i fiksering av salgspris. Generelt sett er salgsprisen på et produkt fast på et nivå som ikke bare dekker marginalkostnadene, men også bidrar noe til faste kostnader. Unde

Følgende punkter fremhever de fire beste funksjonene til banker. Funksjonene er: 1. Innsamling av samfunnets besparelser 2. Lån og investering 3. Opprettelse av penger 4. Andre funksjoner. Funksjon nr. 1. Samling av samfunnets besparelser: I dag holder folk ikke på sparepengene hjemme. De setter dem inn i banker. D

Følgende punkter belyser de seks store makroøkonomiske spørsmålene. Problemstillingene er: 1. Sysselsetting og arbeidsledighet 2. Inflasjon 3. Handelssyklusen 4. Stagflasjon 5. Økonomisk vekst 6. Valutakursen og betalingsbalansen. Utgave nr. 1. Sysselsetting og arbeidsledighet: Arbeidsledighet refererer til ufrivillig lediggang av ressurser inkludert arbeidskraft. Hvi

La oss studere om inntektselastisitet av etterspørsel. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Begrepet elastisitet i etterspørselen 2. Ulike verdier av inntektselastisitet av etterspørsel. Begrepet elastisitet av etterspørsel: Konseptet med elastisitet i etterspørselen kan utvides for å måle responsen på mengden som etterspørres til noen av faktorene som påvirker etterspørselen etter en vare. I tillegg t

Følgende artikkel vil guide oss til å lære om hvordan vi beregner marginal effektivitet av kapital (MEC) og investering. Normalt tenker vi et investeringsprosjekt som kjøp av en eiendel som gir en strøm av avkastning (kontantstrømmer) over tid. (R 1 , R2, ...., R n ) der den siste avkastningen inkluderer skrapverdien av den inntektsgivende eiendelen eller kapitalvarer som en maskin. Anta

Få svaret av: Hva er ment med full sysselsetting? Arbeidsledighet er et sosialt onde. Fra økonomisk synspunkt representerer det sløsing med samfunnets knappe (og verdifulle) ressurser. Det gir dermed et permanent tap av samfunnets potensielle produksjon (BNI). Med andre ord, hvis det er arbeidsledighet, er samfunnets faktiske produksjon eller BNI mindre enn samfunnets potensielle produksjon. D

Alt du trenger å vite om typer trening i HRM. Opplæring er den systematiske prosessen for å forbedre arbeidsrelaterte ferdigheter, holdning og kunnskap til personell. Opplæring gjør det mulig for ansatte å utvikle seg og øke i organisasjonen, øke markedsverdien. I utgangspunktet er toppledelsen ansvarlig for opplæring av ansatte i organisasjonen. Forplik

Stordriftsfordeler er definert som kostnadsfordelene en organisasjon kan oppnå ved å utvide produksjonen på lang sikt. Dette er med andre ord fordelene ved storskala produksjon av organisasjonen. Kostnadsfordelene oppnås i form av lavere gjennomsnittlige kostnader per enhet. Det er et langsiktig konsept. St

Noen av de viktigste begrensningene i finanspolitikken er som følger: Selv om finanspolitikken ble fremtredende under verdensdepresjonen i 1930-årene, har likevel dens praktiske anvendelse en rekke problemer eller begrensninger. Med tanke på en slik situasjon, la oss forstå fulle problemer og begrensninger som er forbundet med en finanspolitikk. De

Alt du trenger å vite om viktigheten av trening og utvikling. Opplæring og utvikling er hjørnestenen i lydstyring. Opplæring og utvikling gjør ansatte mer produktive og effektive. Det er aktivt og intimt knyttet til alt personell eller ledelsesaktiviteter. Det er en integrert del av hele lederprogrammet med alle de mange aktivitetene som er funksjonelt innbyrdes relatert. Opp

Inventarendringens rolle i SKM! I SKM er likevektsbetingelsen til Y, når det gjelder tilnærming til lekkasjeanjeksjon I̅ + Δinv + G = S + T… (15) der Δinv representerer uventede eller ufrivillige beholdningsendringer. Denne ligningen er per definisjon sann. Men inntektene er på likevektsnivå - det vil si at salget går som forventet - bare når Δinv er null, og I̅ + G = S + T = S (Y-T (Y)) + T (Y) ... (16) Her

I underutviklede land kan følgende metoder for finanspolitikk forfølges for å bringe økonomisk utvikling. 1. Skatteregler: Regjeringen bør vedta en slik skattepolitikk som kan: (i) Fremme kapitaldannelse. Skattesystemet bør gi incentiv til alle de menneskene som sparer for å investere eller som er opptatt av å investere, (ii) dempe forbruksutgiftene for å øke besparelsen. Økt spar