I denne artikkelen vil vi diskutere om Factors of Production. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Klassifisering av produksjonsfaktorer 2. Betydningen av produksjonsfaktorer. Klassifisering av produksjonsfaktorer : En produksjonsfaktor kan defineres som den varen eller tjenesten som er nødvendig for produksjonen. E

Les denne artikkelen på hindi for å lære om årsakene til utvidelse og sammentrekning i tilbudet av varer. जब किसी वस्तु की केवल कीमत में िवरिवर्तन होने og प तिर्ति मेंरिवर्तन होता है तब उसे 1. पूर्ति का विस्तार (utvidelse av forsyningen): अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की बढ़ने बढ़ने के व्वरूप उसकी तिर्ति अधिक होाज ह

Følgende punkter belyser de tre effektene av endringer i etterspørsel og tilbud på et produkt. Effektene er: 1. Når tilbudet er statisk, men etterspørselen endres 2. Når etterspørselen er statisk og tilbudsendringene 3. Når etterspørselen og leverer begge endringene. Effekt av endring nr. 1. Når til

Alt du trenger å vite om eksterne rekrutteringskilder. Hvis den eksisterende arbeidskraften ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme den fremtidige etterspørselen fra organisasjonen eller når den mangler ferdighetssett eller teknisk kunnskap, kan ledelsen se etter personell fra eksterne kilder. Det er et faktum at organisasjonene ikke får det nødvendige antall og kvalitet på personell internt hele tiden. Det er

Teorien om forkledd arbeidsledighet ble introdusert i teorien om underutvikling av Rosenstein Rodan i hans berømte artikkel "Problem of Industrialization in Eastern and Southern Europ e". Strengt tatt ble begrepet først myntet av Joan Robinson i 1936, som definerte det som "vedtakelsen av dårligere jobber av arbeiderne som ble permittert fra deres normale jobber på grunn av mangel på effektiv etterspørsel under depresjon."

Nedenfor nevnte artikkel gir et sammendrag av Keynes 'pengelønnsstivhetsmodell for ufrivillig arbeidsledighet. Introduksjon: På grunn av pengelønnsstivhet, det vil si nedadvendig fleksibilitet i pengelønn, resulterer Keynes i følge ufrivillig arbeidsledighet av arbeidskraft. Arbeiderne blir gjort arbeidsledige fordi til en gitt lønnsgrad overskrider tilbudet av arbeidskraft etterspørselen etter arbeidskraft. Keyne

I denne artikkelen vil vi diskutere om separasjon av substitusjon og inntektseffekter fra priseffekten. Hicksian-metoden: Hicks har skilt ut substitusjonseffekten og inntektseffekten fra priseffekten gjennom å kompensere variasjonen i inntekt ved å endre den relative prisen på et produkt og samtidig holde forbrukerens reelle inntekter konstant. A

Betydning av arbeidsdelingen: Når mange mennesker kombineres for å produsere en artikkel, er arbeidet slik tilrettelagt at fremstillingen av artikkelen blir delt opp i en rekke prosesser. Hver prosess blir deretter tildelt et eget sett med mennesker. Denne spesialiseringen er kjent i økonomi som Division of Labor. L

De forskjellige tiltakene som er tatt av regjeringen for å kontrollere og regulere privat sektor for å bringe sin virksomhet i samsvar med økonomiske mål. Hovedmålet med disse tiltakene er å oppnå økonomisk vekst, økonomisk stabilitet og rettferdig sysselsetting. Imidlertid er det visse samfunnsøkonomiske problemer som alltid eksisterer i økonomien. Disse sam

Nedenstående artikkel gir en oversikt over modellene for teknisk endring i økonomisk vekst. Gjenstand: Teknisk fremgang spiller en viktig rolle i å påvirke tempoet i økonomisk vekst. Det er den tekniske endringen som resulterer i økt produksjon per arbeidskraft. Det betegner et omfattende fenomen og betegner derfor forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. Tekn

I denne artikkelen skal vi diskutere om Elasticity of Demand: - 1. Begrepet Elasticity of Demand 2. Typer Elasticity of Demand. Begrepet elastisitet av etterspørsel: I virkeligheten kommer vi ofte over en eller to overraskende fakta. For eksempel observerer vi at en økning i tilbudet av en jordbruksvare på grunn av en støtfangeravling eller import av billig mais fra utlandet, sannsynligvis vil redusere prisen. De

I denne artikkelen vil vi diskutere om den geometriske måling av priselastisitet i etterspørselen. Sak nr. 1. Verdi av e i tilfelle av krøllete kravforespørsel : Den geometriske måling av priselastisitet for etterspørselen på et hvilket som helst bestemt punkt på en krumlinjert etterspørselskurve kan oppnås ved hjelp av fig. 2.5. Ant

Få svaret av: Hva er konjunktursyklusen? Forretnings- (handels) -sykluser refererer til vanlige svingninger i nivået av forretningsaktivitet over en periode på år, som oppstår når den økonomiske aktiviteten øker eller bremser. Faktisk gjenspeiler konjunkturene og arbeidsledigheten uunngåelige funksjoner i en markedsøkonomi. Begrepet

Alt du trenger å vite om typer trening i HRM. Opplæring er den systematiske prosessen for å forbedre arbeidsrelaterte ferdigheter, holdning og kunnskap til personell. Opplæring gjør det mulig for ansatte å utvikle seg og øke i organisasjonen, øke markedsverdien. I utgangspunktet er toppledelsen ansvarlig for opplæring av ansatte i organisasjonen. Forplik

Følgende punkter belyser de tolv topp tiltakene for å løse problemet med internasjonal likviditet. Tiltak nr. 1. Robert Triffens plan: Professor Robert Triffen organiserte denne planen i 1958 for å fjerne problemet med internasjonal likviditet. I henhold til denne planen er medlemslandene enten pålagt å sette inn sine valutaer i sentralbanken eller overføre sine valutareserver fra banken. Denne

I denne artikkelen skal vi diskutere om produktivitet: - 1. Produktivitetsbegrep 2. Endringer i produktivitet 3. Måling 4. Produktivitetsindeksnummer 5. Arbeid 6. Materialer 7. Kapital 8. Administrasjonsressurser. Innhold: Produktivitetsbegrep Endringer i produktivitet Måling av total produktivitet Produktivitetsindeksnumre Produktivitet av arbeidskraft Produktivitet av materialer Produktivitet av kapital Produktivitet av styringsressurser 1.

Alt du trenger å vite om trinnene i evalueringsprosessen. Prestasjonsvurdering er prosessen med å evaluere en lederes ytelse på jobben i forhold til kravet til jobben. Det er med andre ord en systematisk vurdering av en ansatt med tanke på ytelsen, egnetheten og andre kvaliteter som er nødvendige for å kunne utføre jobben sin. Det e

Betydning av inflasjon: Et av de viktigste makroøkonomiske forholdene i markedsøkonomiene er opprettholdelsen av stabile priser eller kontrollen av inflasjonen. Inflasjon er en situasjon hvor prisene vedvarende stiger, og dermed reduserer verdien av pengene. Det refererer til en situasjon med stadig stigende priser på råvarer og produksjonsfaktorer. De

Følgende punkter belyser de tretten store manglene ved International Monetary Fund (IMF). Mangel nr. 1. Begrenset omfang: Det internasjonale pengefondet har et meget begrenset omfang, ettersom det strengt tatt håndterer ubalansen i betalingene som oppstår ved dagens handelstransaksjoner. På den andre siden unnlater den å justere tilbakebetalingene av krigslån eller av sperret start eller med eksport og import av kapital. Vide

Alt du trenger å vite om begrepet utvikling av menneskelige ressurser. HRD betyr å utvikle eller fange skjulte kvaliteter hos mennesker for å få dem til å utføre nye funksjoner som fører til organisatoriske og individuelle mål. Menneskelig ressursutvikling er opptatt av utvikling og implementering av menneskestrategier, som er integrert med bedriftsstrategier, og sikrer at kultur, verdier og struktur i organisasjonen, og kvaliteten, motivasjonen og engasjementet til medlemmene bidrar fullt ut til oppnåelsen av dets mål. Konsepte

Alt du trenger å vite om typer trening i HRM. Opplæring er den systematiske prosessen for å forbedre arbeidsrelaterte ferdigheter, holdning og kunnskap til personell. Opplæring gjør det mulig for ansatte å utvikle seg og øke i organisasjonen, øke markedsverdien. I utgangspunktet er toppledelsen ansvarlig for opplæring av ansatte i organisasjonen. Forplik

Følgende punkter belyser de to hovedmodellene for overskuddsarbeid. Modellene er: 1. Lewis-modellen 2. Harris-Todaro-modellen. 1. Lewis-modellen: Lewis-modellen presenterer et langsiktig syn på utviklingen av en dobbel økonomi. Den sporer veien over tid til en lavinntekt, tilbakestående økonomi som beveger seg sakte men jevnlig mot et tydelig men tydelig synlig mål — industrialisering, som likestilles med økonomisk utvikling. Lewis b

La oss gjøre en grundig studie av arbeid, funksjoner, evaluering, drift og trinn for forbedring av SDR (Special Drawing Right). Arbeid med SDR : I henhold til den nye ordningen med SDR er hvert medlemsland autorisert til å delta i den spesielle tegningskontoen på et spesifikt grunnlag. Et medlemsland som deltar i SDR står fritt til å bruke eierandeler for å møte underskuddet i betalingsbalansen. Besit

Generelle effekter. Penger kan ikke gjøre arbeidet sitt effektivt hvis de endrer seg i verdi nå og da. Hvor risikabelt ville klutvirksomheten være hvis lengden på målestokken svingte mens mengden tøy forble den samme? Endringer i verdien av penger har fått vidtrekkende effekter både på formuen og på rikdomsproduksjonskapasiteten i økonomien. Disse end

"Direkte kontroller" refererer til alle tiltak for statlig inngripen som direkte tar sikte på å øke eller redusere en bestemt gruppe av betalinger eller kvitteringer i betalingsbalansen. Som et middel til å forbedre et lands BOP kan regjeringen ty til: (i) Fullstendig forbud mot viss luksusimport til det landet og (ii) En generell deflasjonær finanspolitikk designet for å redusere det generelle nivået på pengerinntekter og priser i det landet. Førstn

Etterspørselen etter et produkt påvirkes av en rekke faktorer. En organisasjon må forstå forholdet mellom etterspørselen og dens hver determinant på riktig måte for å analysere og estimere individets og markedets etterspørsel. Etterspørselen etter et produkt påvirkes av forskjellige faktorer, for eksempel pris, forbrukerens inntekt og befolkningsvekst. For eksem

I denne artikkelen vil vi diskutere om budsjettligningen og budsjettgrensen av forbrukere. Forbrukerens likegyldighetsmønster basert på aksiomene til preferanser. Likegyldighetskartet til forbrukeren viser at punktene som ligger på en bestemt IC gir forbrukeren det samme bruksnivået. Den viser også at punktene som ligger på en høyere IC gir forbrukeren et høyere bruksnivå enn poengene på en lavere IC. Derfor e

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Betydning av varelager 2. Klassifisering av varelager 3. Behov 4. Natur 5. Motiver for å holde inne 6. Markedsstruktur og varelager 7 . Kostnader ved å holde på 8. Metoder for å evaluere varelager. Betydning av inventar : Inventar er livsblodet til næringene. Men

I denne artikkelen vil vi diskutere om fordeler og ulemper ved bruk av maskineri i produksjonen. Fordeler ved bruk av maskiner: Det er flere fordeler ved bruk av maskiner - hovedmannen er følgende: (a) storproduksjon av varer på grunn av maskiners kraft til å multiplisere produkter (f.eks. masseproduksjon av forskjellige varesorter i moderne fabrikker); (b) Stor lettelse for arbeidere på grunn av redusert smerte og belastning på menneskelige muskler (f.eks.

Følgende punkter belyser de tre effektene av endringer i etterspørsel og tilbud på likevektsprisen og mengden. Effekt # 1. Endring i etterspørsel: Endring i etterspørsel refererer til en økning (eller reduksjon) i etterspørselen etter en økning (eller fall) i forbrukerens pengeinntekter, smak og preferanser, etc. Under