Her er et begrep om 'Internasjonal handel'. Finn avsnitt, langtids- og korttidsoppgaver om 'International Trade' spesielt skrevet for skole- og studenter. Terminal Paper on International Trade Oppgave nr. 1. Behov for en separat teori om internasjonal handel : Siden ganske tidligere tider har det vært en kontrovers blant økonomene om hvorvidt det er behov for en egen teori om internasjonal handel eller ikke.

Essay: Industrial Revolution og økonomisk vekst! Industrial Revolution er en uforutsigbar og enestående transformasjon av det samfunnsøkonomiske livet til Storbritannia i løpet av de siste tiårene av 1700-tallet. Den industrielle revolusjonen er en prosess med ganske betydelige strukturelle endringer som til slutt innledet akselerert økonomisk vekst. Diss

Følgende punkter belyser de topp femten økonomiske ideene til Mahatma Gandhi. De økonomiske ideene er: 1. Økonomiske lover 2. Ikke-voldelig økonomi 3. Desentralisering: Hytteindustri 4. Khadi-industri 5. Bruk av maskiner 6. Fornyelse av landsbyer eller landsby Sarvodaya 7. Fortrolighetsdoktrinen 8. Lov

Stordriftsfordelene kan grupperes som: (a) Interne økonomier. (b) Eksterne økonomier. Nå et ord om dem. (a) Interne økonomier: Interne økonomier er de økonomiene i produksjonen - de reduksjonene i produksjonskostnadene - som tilfaller firmaet selv når det utvider produksjonen eller utvider omfanget av produksjonen. De in

Industriell vekst er avgjørende for økonomisk utvikling av en nasjon, men samtidig er det også viktig at nasjonale ressurser skal fordeles slik at alle sektorer i nasjonalt liv drar nytte av nasjonens ressurser. Med andre ord bør det være investeringer på en planlagt måte. Det er ingen enkelt kriterier for investering i en planlagt økonomi. Noen a

Alt du trenger å vite om de sosiale målene for virksomheten. Virksomhet er et integrert samfunnsorgan. Det er nært knyttet til forskjellige seksjoner, for eksempel investorer, aksjonærer, ansatte, leverandører av arbeidere, forbrukere og myndigheter. En virksomhet må oppfylle sine forpliktelser overfor ulike deler av samfunnet. Virk

Alt du trenger å vite om markedsføringsplanlegging. Planlegging er den første og den fremste funksjonen til ledelse. Planlegging går foran alle funksjonene. Markedsplanlegging er utgangspunktet for all markedsføring og forretningsvirksomhet i en bedrift. På grunn av dynamikken i miljøet, har markedsføringsplanleggingens rolle økt mye. Markeds

Break-even-analyse er en metode som brukes av de fleste organisasjoner for å bestemme, et forhold mellom kostnader, inntekter og deres fortjeneste på forskjellige produksjonsnivåer. Det hjelper med å bestemme produksjonspunktet hvor inntektene tilsvarer kostnadene. Break-even-analyse kalles også som resultatbidragsanalyse. Noe

Følgende punkter belyser de seks hovedbrukene av produksjonsmulighetskurven. Bruken er: 1. Arbeidsledighet 2. Teknologisk fremgang 3. Økonomisk vekst 4. Nåværende varer Vs. Fremtidige varer 5. Økonomisk effektivitet 6. Økonomiserende ressurser. Produksjonsmulighetskurve: Bruk nr. 1. Arbeidsledighet: Hvis vi skulle slappe av antakelsen om full sysselsetting av ressurser, kan vi kjenne til ledigheten i ressursene i økonomien. En sl

Alt du trenger å vite om rollen som human resource management. HRM betyr å styre menn eller mennesker. Det er mennesker, hvis ikke skikkelig styrt blir et problem. HRM involverer alle ledelsesbeslutninger, retningslinjer og praksis som påvirker menneskelige ressurser direkte. I følge Davi A Decenzo og Stephen P. Ro

La oss gjøre en grundig studie av definisjonen, den administrative strukturen, organer for administrasjon, funksjoner, funksjoner og gjenstand for Verdens handelsorganisasjon (WTO). Definisjon av WTO: WTO er offisielt definert som det juridiske og institusjonelle grunnlaget for det multilaterale handelssystemet.

Alt du trenger å vite om fordelene ved e-handel. Netthandel har potensial til å omdefinere markedsplasser når det endrer verdinettverk. Fordelene med e-handel er mange som begynner med muligheten til å utvide rekkevidden til firmaet og tilby et større potensielt kundegrunnlag. Fordeler og muligheter en bedrift kan ha når du bruker e-Business er relatert til strategien for e-Business og er ofte flere. E-Bu

Nedenstående artikkel gir en oversikt over sosiale kostnader ved inflasjon. Forventet inflasjon: Vurder først tilfelle av forventet inflasjon. En kostnad for forventet høy inflasjon er forvrengningen av inflasjonsskatten på mengden penger folk har. En høyere inflasjonsrate fører til en høyere nominell rente som igjen fører til lavere realbalanse. Hvis f

Bruk av statistikk i økonomi: Opprinnelse, mening og andre detaljer! Statistikkens opprinnelse og utvikling: I dag brukes statistikk eller mer spesifikt statistisk metode mye i nesten alle faser av menneskelig arbeid. I gamle tider omhandlet den statens anliggender, som innsamling av informasjon (eller data) om befolkning og eiendom eller rikdom i staten for å underføre politiske formål for herskere. I

La oss lære mer om kortvarig kostnadsanalyse av et firma. Et firmas kostnad for produksjon vil avhenge av innspillene det bruker. Videre avhenger bruk eller ansettelse av et innspill av hvor lang tid det er. Produksjonskostnadene vil med andre ord variere avhengig av produksjonsperiode. Produksjonen kan foregå på kort løp eller på lang felg. I l

Følgende punkter belyser de elleve hovedbegrensningene for kredittopprettelse fra forretningsbanker. Noen av begrensningene er: 1. Likviditetsgrad 2. Tilgjengeligheten av tilstrekkelige og riktige verdipapirer 3. Oppbevaring av reserve i sentralbanken 4. Folkebankenes vaner 5. Volumet av valuta i omløp og andre.

Inntektselastisitet av etterspørsel: Definisjon, grader og måling av inntektselastisitet! I følge Stonier og Haag viser "Inntektselastisitet i etterspørselen måten forbrukerens kjøp av gode endringer på grunn av endring i inntekten". Det viser responsen til forbrukerens kjøp av en bestemt vare for en endring i inntekten. Inntek

Før J. Viner utviklet teorien om tollunionen, var det en generell tro på at tollunionen hever velferdsnivået ettersom tollunionen er en bevegelse mot friere handel i det minste innenfor et bestemt område. Viner påpekte at konklusjonen om økning i velferd på grunn av tollunionen ikke nødvendigvis er sann. Han an

Alt du trenger å vite om markedsføringsledelse. Marketing Management utfører alle lederfunksjoner innen markedsføring. Marketing Management identifiserer markedsmuligheter og kommer med passende strategier for å utforske disse mulighetene lønnsomt. Det må implementere markedsføringsprogram og kontinuerlig evaluere effektiviteten av markedsføringsmiks. Det må

Alt du trenger å vite om teknikkene og metodene for koordinering. Koordinering er handlingen for å koordinere, få forskjellige mennesker eller ting til å jobbe sammen for et mål eller effekt. Koordinering refererer til balansering, timing og integrering av aktiviteter i en organisasjon. Virksomhet innebærer flere operasjoner, mangfoldige policyer, varierte ferdigheter, administrative prosesser og handlinger, der forskjellige ledere viser talentene sine i forskjellige roller. Det

Den marginale produktivitetsteorien forteller bare hvor mange arbeidstakere en arbeidsgiver vil engasjere seg på et gitt lønnsnivå for å maksimere fortjenesten. Det forteller oss ikke hvordan det lønnsnivået bestemmes. Vi sier også at den marginale produktivitetsteorien nærmer seg problemet med å bestemme belønningen for en produksjonsfaktor bare fra etterspørselssiden. Den ignor

Følgende punkter fremhever de fire beste metodene for prosjektevaluering i et firma. Metodene er: 1. Return of Investment (ROI) 2. Payback Method 3. Netto nåverdi (NPV) 4. Intern avkastningskurs (IRR). Metode # 1. Return of Investment (ROI): Forholdet mellom forventet resultat fra et investeringsprosjekt og den foreslåtte investeringen for prosjektet kalles Return on Investment (ROI). S

Her beskriver vi de to typene kapitalstrømmer på privat konto. De to typene er: (1) Utenlandske porteføljeinvesteringer, og (2) Utenlandske direkte investeringer. Type 1 # Utenlandsk porteføljeinvestering: Dette er viktig type kapitalstrøm som utenlandske institusjoner som banker, forsikringsselskaper, selskaper som forvalter verdipapirfond og pensjonsfond kjøper aksjer og obligasjoner fra selskaper i andre land i sekundærmarkedene (dvs. aksje

I denne artikkelen vil vi diskutere om interne og eksterne saldoer i et land. En balanse eller likevekt betyr en situasjon der transaksjoner har en tendens til å gjenta seg på ubestemt tid, siden det ikke er noen kraft som krever økning eller reduksjon i noen variabel. Den interne likevekten eller balansen refererer til slike verdier av de økonomiske variablene i økonomien at alle variablene har en tendens til å bli gjentatt på samme nivå. Hvis s

Chamberlins bidrag til teorien om oligopol består i hans forslag om at det kan oppnås en stabil likevekt med monopolprisen som blir belastet av alle firmaer, hvis firmaer anerkjenner deres innbyrdes avhengighet og handler for å maksimere industriens fortjeneste (monopolgevinst). Chamberlin godtar at hvis firmaer ikke anerkjenner sin gjensidige avhengighet, vil næringen nå enten Cournot-likevekten. Hvi

I denne artikkelen vil vi diskutere om tilbudet på arbeidskraft til en enkelt arbeidstaker med overtidsbetaling, forklart ved hjelp av passende diagrammer. I moderne dager gir fagforeningsledelseskontrakter ekstra lønn, vanligvis til en høyere (enn den rådende) satsen for overtidsarbeid. Med overtidsarbeid vil vi bety ethvert arbeid utover det arbeidstakeren har bestemt seg villig til å utføre på grunnlag av sitt preferanse-likegyldighetsmønster og den gitte lønnsats, W. La oss

Her er et begrep om 'Internasjonal handel'. Finn avsnitt, langtids- og korttidsoppgaver om 'International Trade' spesielt skrevet for skole- og studenter. Terminal Paper on International Trade Oppgave nr. 1. Behov for en separat teori om internasjonal handel : Siden ganske tidligere tider har det vært en kontrovers blant økonomene om hvorvidt det er behov for en egen teori om internasjonal handel eller ikke.

De fem teoriene om interesse er som følger: 1. Produktivitetsteori 2. Avholdenhet eller ventende teori 3. Østerriksk eller Agio teori 4. Klassisk eller reell teori 5. Lånbart fondsteori. 1. Produktivitetsteori : I henhold til produktivitetsteori kan interesse defineres som en belønning for å benytte kapitalens tjenester til produksjonsformålet. Arbe

Før penger ble det byttet varer mot varer for å tilfredsstille individers behov. Denne utvekslingen av varer mot varer er kjent som byttehandelssystemet. I følge Chandler, "Den direkte utvekslingen av økonomiske varer for hverandre kalles byttehandel." Bytersystemet var imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke de stadig økende behovene og behovene til enkeltpersoner. Følg

I denne artikkelen skal vi diskutere om makroøkonomi: - 1. Mål for makroøkonomisk 2. Politikk for å oppnå makroøkonomiske mål 3. Skillet mellom aksjer og strømmer. Mål for makroøkonomisk: To viktige makroøkonomiske mål er: (1) En effektiv ressursfordeling, og (2) En rettferdig inntektsfordeling. Makroøkono