I denne artikkelen vil vi diskutere om fordelene og ulempene med bondeoppdrett. Fordelene med bondeoppdrett: Hvert jordbrukssystem har sine egne fordeler så vel som ulemper når det sammenlignes med annet jordbrukssystem fra den vinkelen, det tradisjonelle jordbrukssystemet har følgende fordeler. (a) Bedre tilsyn: I motsetning til i industrien, er driftsområdet for en arbeider i landbruket veldig stort. Ti

I. Lukket økonomi; II. Åpen økonomi; (i) Liten åpen økonomi (ii) Stor åpen økonomi I. Lukket økonomi: Økonomien har ingen relasjon til resten av verden. Lukket økonomi oppstår hvis: (i) Investorer her og i utlandet er ikke villige til å eie utenlandske eiendeler uansett avkastning, eller (ii) Regjeringen forbyr innbyggerne å handle i utenlandske finansmarkeder. (iii) Rente

Under monopol, for likevekt og prisfastsettelse er det to forskjellige forhold som er: 1. Marginalinntekter må være lik marginalkostnad. 2. MC må kutte MR nedenfra. Det er imidlertid to tilnærminger for å bestemme likevektspris under monopol, dvs. 1. Totalt inntekt og totalkostnad. 2. Tilnærming til marginale inntekter og marginale kostnader. Tota

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom handelsbalanse og betalingsbalanse. 1. Handelsbalansen inkluderer bare synlig import og eksport, dvs. import og eksport av varer, forskjellen mellom de to (import og eksport) kalles handelsbalanse. Hvis importen er mer enn eksporten, er det ugunstig handelsbalanse, eller hvis eksporten overstiger importen, er det gunstig handelsbalanse

Mulig svikt i markedet : I sin bok, Wealth of Nations (utgitt i 1776), forklarte Adam Smith skjønnheten til 'markedsøkonomien' . I en markedsøkonomi, styrt av motivet for egeninteresse, bestemmer individuelle beslutninger samlet økonomiens tildeling av knappe ressurser gjennom frie markeder for samfunnsgode. Dr

La oss gjøre en grundig studie av rollen som finansstruktur i prosessen med økonomisk vekst i et land. Finansiell infrastruktur og økonomisk vekst: Den finansielle infrastrukturen har sterk betydning for prosessen med økonomisk vekst. Faktisk er det like viktig for økonomisk vekst som en rullebane for et fly som skal fly. Det

Følgende punkter belyser de ti beste økonomiske ideene til Kautilya. De økonomiske ideene er: 1. Rikdom 2. Varta 3. Landbruk og husdyrhold 4. Arbeid 5. Handel 6. Verdi 7. Befolkning 8. Slaveri 9. Velferdsstat 10. Offentlige finanser 11. Byplanlegging og samfunnssikkerhet 12. Privat Eiendom 13. Begrunnelse for interesse 14. F

Likevektsbetingelsene til et enkelt firma under perfekt konkurranse skal studeres under to hoder. De er: 1. Kortvarig likevekt 2. Langvarig likevekt. 1. Kortvarig likevekt: En kort periode har to hovedtrekk: (a) Fast produksjonsskala: I løpet av den korte perioden kan et firma ikke endre produksjonsomfanget.

Raske merknader om finanspolitikk: Mening, mål og rolle! Betydning av finanspolitikk : Regjeringsaktiviteter før det store depresjonen på 1930-tallet var minimale, og derfor var finanspolitikkens rolle ekstremt begrenset. Det var faktisk Keynes som populariserte dette store instrumentet for makroøkonomisk politikk i 1930-årene. Før

I dette essayet vil vi diskutere om den økonomiske utviklingen i et land. Etter å ha lest dette essayet, lærer du om: 1. Økonomisk vekst og økonomisk utvikling 2. Determinanter for økonomisk utvikling 3. Hindringer eller begrensninger 4. Forutfordringer eller behov 5. Strukturelle endringer. Innhold: Essay om betydningen av økonomisk utvikling Essay on Determinants of Economic Development Essay om hindringene eller begrensningene for den økonomiske utviklingen Essay om forutsetningene eller behovet for økonomisk utvikling Essay om strukturelle endringer under økonomisk utvikling Essay # 1. Bety

Liste over matematiske verktøy som brukes i økonomi: 1. Konsept 2. Funksjon 3. Ligning av en rett linje 4. Helling av en linje. 1. Konsept: Teorier i økonomisk analyse forklarer ulike økonomiske problemer ved å etablere sammenhenger mellom økonomiske variabler. Med andre ord modellerer de sammenhengene mellom to eller flere økonomiske variabler. I å e

For bestemmelse av parverdiene for forskjellige valutaer er det gitt alternative teoretiske forklaringer. Noen av de fremtredende forklaringene eller teoriene inkluderer: 1. Mint paritetsteori 2. kjøpekraftsparitetsteori 3. betalingsbalanse-teorien 4. den monetære tilnærmingen til valutakurser 5. portefølje balanse tilnærming. 1.

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom likevekt og ulikhet i mikro- og makroøkonomi. Likevekt og dets fravær, ulikhet, er begreper som til en viss grad er kjent for alle studenter, fra studiet av økonomi eller andre sosiale eller fysiske vitenskaper. Definisjonen av likevekt i fysikkvitenskapene som en tilstand av balanse mellom motstridende krefter eller handling gjelder uten endring innen økonomisk teori. Di

Den enkleste modellen er et duopolmarked der hver duopolist prøver å maksimere sin markedsandel. Gitt dette målet, uansett hva et firma vinner (ved å øke sin andel av markedet), taper det andre firmaet (på grunn av nedgangen i andelen). Dermed blir alle gevinster fra en rival kompensert av tapet til den andre, og netto gevinsten summerer seg til null. Dera

I denne artikkelen vil vi diskutere om omfanget av produksjonen i økonomi. Lær også om stordriftsfordelene. Dette er en tidsalder med storstilt produksjon. Og det nåværende produksjonssystemet er basert på arbeidsdeling og spesialisering. I enhver diskusjon om produksjonsteori og produksjonsprosess, skiller vi mellom kort og lang sikt. Det

Alt du trenger å vite om evalueringsprosessen. Vurderingen av ansattes bidrag til en organisasjon kan defineres som prosessen med evaluering av resultatene. Vurdering av ansattes ytelse hjelper organisasjoner med å bestemme om ytelsen til ansatte er på linje med organisasjonens mål. Resultatvurdering kan defineres som prosessen implementert av lederne for å hjelpe ansatte til å prestere bedre. Denn

Kredittinstrumenter: Folk snakker litt beklagelig om de gode gamle dagene da alle var ærlige og et manns ord var like bra som hans skrevne bånd. De glemmer at nå har handlingsområdet økt sterkt. Kanskje har mennesket blitt mer egoistisk også på grunn av økningen i kampen for tilværelsen; følgelig blir nesten alltid noen oversikt over transaksjoner svart / hvitt. Denne po

Alt du trenger å vite om de viktigste forskjellene mellom enkeltpersonforetak og partnerskap. Å forstå forskjellen mellom et partnerskap og enkeltpersonforetaksform er nyttig for en håpefull gründer å velge riktig forretningsform. Enmannsforetak er en form for virksomhetsorganisasjon der en person introduserer sin egen kapital, bruker sin egen dyktighet og intelligens i styringen av sine saker og er alene ansvarlig for resultatene av driften. Den

I denne artikkelen vil vi diskutere om mekanismen til prissystem. Lær også om dens funksjoner og formål. Alle økonomier står overfor de samme problemene, selv om tilnærmingen til å løse dem kan være forskjellig. I et kapitalistisk land, eller til og med i en blandet økonomi som vårt eget, utfører eller kan de brukes til å utføre, tre grunnleggende funksjoner: 1. Fordelingen

La oss gjøre en grundig studie av den klassiske teorien om sysselsetting. Introduksjon til den klassiske teorien: Den klassiske teorien antar over lang tid eksistensen av full sysselsetting uten inflasjon. Gitt lønnsomhetsfleksibilitet er det automatiske konkurransekrefter i det økonomiske systemet som har en tendens til å opprettholde full sysselsetting, og få økonomien til å produsere produksjon på det nivået på lang sikt. Dermed b

Her er et essay om 'Laws of Return' spesielt skrevet for skole- og studenter på hindi. Essay # 1. उत्पत्ति वृद्धि नियम (lov om økende retur): उत्पादन की ा्रारम्भिक अवस्था में पत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। जब उत्पत्ति के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर एक साधन कीात्रा को िवरिवर्तित किया त कह उत उत उत उत उत उत उत उत उत Defin की परिभाषाएँ ( definisjoner av loven): मार्शल (Marshall) के अनुसार, श्रम तथा पूँजी की धि्धि करने से उत्पत्ति केाधनों संगठनासंगठन संगठनामान्यतया अधिक उत्तम हो जाता।। फलस्वरूप साधनों की कुशलता बढ़ जाती है। ” मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम का सम्बन्ध उद्योग-धन्धों के स

Offentlig gjeld: mening, klassifisering og metode for innløsning! Betydning av offentlig gjeld: Moderne regjeringer må låne fra forskjellige kilder når de nåværende inntektene ikke kommer til offentlige utgifter. Dermed refererer offentlig gjeld til lån som regjeringen har påtatt seg for å finansiere sin virksomhet når andre kilder til offentlige inntekter ikke oppfyller kravene. I denne

Kobling mellom finanspolitikk og folkeløp i handelssyklus! Hver gang en regjering har et budsjettunderskudd og låner for å betale for overskuddet av utgiftene sine over skatteinntektene den mottar, snakkes samtalen til å trenge ut. Utfoldelse skjer når ekspansiv finanspolitikk får renten til å stige, og derved redusere private utgifter, særlig investeringer. Denne

I økonomi kalles prisen som betales til arbeidskraft for bidraget til produksjonsprosessen lønn. Arbeidskraft er en viktig produksjonsfaktor. Hvis det ikke er arbeidskraft å jobbe, vil alle andre faktorer, enten det er land eller kapital, forbli inaktiv. Dermed betegnet Karl Marx arbeidskraft som ”skaperen av all verdi”. Arbei

Ta saken om en liten innsjø som et firma brukte til avfallshåndtering og et annet til vannforsyning. Ved dypere tanke blir vi ført til et mer grunnleggende spørsmål: hvilket av firmaene som virkelig forårsaker skade, og hvilket firma er det som har skader? Dette kan høres ut intuitivt, da det naturlige svaret ville være at avfallsfirmaet selvfølgelig er det som forårsaker skaden. Imidlert

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Introduksjon til UNCTAD 2. Organisering og funksjoner av UNCTAD 3. Møter 4. Integrert program for varer 5. Generalised System of Preferences (GSP) 6. Transfer of Technology 7. South-South Co -Prioritering 8. Prestasjoner 9. Feil. Introduksjon til UNCTAD: Bretton Woods System hadde de ledende prinsippene for fri handel og ikke-diskriminering i internasjonal handel.

I denne artikkelen vil vi diskutere om krysselastisiteten i etterspørselen, forklart ved hjelp av passende diagram. Korselastisitet gir et praktisk grunnlag for å studere forholdet mellom to forskjellige varer. Krysselastisitet i etterspørselen er i hvilken grad mengden etterspørsel reagerer på en endring i markedsprisen for en annen vare. For

Lær om forholdet mellom AR og MR Curves. Forholdet mellom gjennomsnittlig inntekt og marginale inntekter kan diskuteres under ren konkurranse, monopol eller monopolistisk konkurranse eller ufullkommen konkurranse. (1) Under ren konkurranse: Den gjennomsnittlige inntektskurven er en horisontal rett linje parallelt med X-aksen, og den marginale inntektskurven sammenfaller med den.

I denne artikkelen vil vi diskutere om argumentene til fordel for arbeidskrevende og kapitalintensive teknikker for produksjon. Underutviklede og ubebygde land står alltid overfor mange alvorlige problemer for industri og økonomi. Arbeidsintensive teknikker for produksjon: De som favoriserer arbeidsintensive teknikker, argumenterer som under: (a) Sysselsetting: Et av de alvorligste problemene i fattige land er å skaffe sysselsetting til millioner av folket. I

I denne artikkelen vil vi diskutere om metoden for avledning av IS- og LM-kurver, forklart ved hjelp av passende diagrammer. (a) Avledning av IS-kurven: IS-kurven er ofte avledet grafisk med et firedelt diagram som vist på fig. 13. Anvendelse av enkle lineære funksjoner, del (a) i fig. 13 er et diagram av investeringsfunksjonen (MEI); del (c) plotter innsparingsfunksjonen, del (b) er ganske enkelt en 45 ° -identitetslinje; og del (d) plottes likevekten i råvaremarkedet, eller IS-kurven. Å