I denne artikkelen vil vi diskutere om avledningen og egenskapene til IS- og LM-kurve, forklart ved hjelp av passende diagrammer. Likevektstidsplan for varemarkedet er IS-kurven (tidsplanen). Den viser kombinasjon av renter og produksjonsnivå slik at planlagte (ønskede) utgifter (utgifter) er lik inntekt.

I denne artikkelen skal vi lære å tegne etterspørselskurven AR og MR under perfekt konkurranse. Et firma under perfekt konkurranse er pristakere. Dette betyr ganske enkelt at den kan endre volumet på produksjon og salg uten å påvirke markedsprisen på produktet betydelig. Dette forklarer hvorfor et firma som opererer i et perfekt konkurransedyktig marked ikke har makt til å påvirke dette markedet gjennom sine egne individuelle handlinger. Den må

Essay om privatisering: mening, årsaker og effekter! Essay om betydningen av privatisering: Privatisering har blitt en integrert del av konkurranseprogrammet og har nå blitt et kjent innslag i ny konsensus økonomisk politikk. Det er definert som overføring av statlige eide ressurser til privat kontroll. De

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Gjeldende kontokonverbarhet til rupee 2. Kapittelkonto konvertibilitet av rupee 3. Anbefalinger 4. Gå mot konvertibilitet til hovedkonto. Gjeldende konto konvertibilitet av rupee: I henhold til artikkel VIII, seksjonene 2, 3 og 4 i IMF, er medlemslandene i IMF forpliktet til å gjenopprette konvertering av løpende kontoer for sine valutaer. D

Alt du trenger å vite om budsjettypene. Budsjett er en finansiell oversikt som gir detaljert informasjon om inntektene og utgiftene til et bestemt år. Det er imidlertid ingen enkelt regel eller proforma tilgjengelig for å utarbeide budsjett, som i tilfelle balanse og resultatregnskap. Du må merke deg at forskjellige organisasjoner følger forskjellige regler og metoder for å utarbeide budsjettene. Noen

Under perfekt konkurranse bestemmes likevektslønnsraten der etterspørselen etter arbeidskraft er lik tilbudet på arbeidskraft. Med andre ord, under perfekt konkurranse, vil en arbeider få lønn som tilsvarer den marginale inntektsproduktiviteten på lang sikt. I fig. 9 er arbeidsenheter målt på X-aksen og lønningene på Y-aksen. DD og SS

Konjunkturene er preget av boom i en periode og kollaps i den påfølgende perioden i et lands økonomiske økonomiske aktiviteter. Disse svingningene i den økonomiske virksomheten betegnes som faser av konjunkturene. Svingningene sammenlignes med ebbe og flyt. De oppadgående og nedadgående svingningene i landets kumulative økonomiske størrelser viser variasjoner i forskjellige økonomiske aktiviteter når det gjelder produksjon, investering, sysselsetting, kreditter, priser og lønn. Slike endr

Selger kostnader: Definisjoner, antakelser, likevekt! Salgskostnader spiller nøkkelrollen i monopolistisk konkurranse og oligopol. Under disse markedsformene må bedriftene konkurrere for å markedsføre salget sitt ved å bruke på annonser og reklame. Dessuten trenger ikke produsenten å bestemme seg for pris og produksjon, og han følger også med på hvordan de skal maksimere overskuddet. Dermed k

I denne artikkelen skal vi diskutere om bankenes rolle i den økonomiske utviklingen i et land. Banksystemet spiller en viktig rolle i den moderne økonomiske verdenen. Bankene samler inn sparepengene til privatpersonene og låner dem ut til forretningsfolk og produsenter. Banklån letter handel. Produsenter låner fra bankene pengene som trengs for kjøp av råvarer og for å oppfylle andre krav som arbeidskapital. Det er

Alt du trenger å vite om egenskapene til en gründer. En gründer kan bare kalles vellykket hvis han er i stand til å oppnå de målrettede målene. I lekmannsbetingelser er en suksessfull gründer den som skal implementere sin opplevde ide om å etablere en forretningsenhet og utføre forretningsdriften med hell. Vellykke

Den nye landbruksstrategien inkluderer Utvikling av jordbruksarealer, mekanisering, husdyrgjødsel og bruk av HYV frø. (i) Utvikling av jordbruksareal: Spesiell innsats ble gjort under femårsplaner for å utvikle jordbruksareal. Landundersøkelser ble gjennomført. Jorderosjon og vannlogging er kontrollert. Utje

Følgende punkter belyser de fjorten grunnleggende egenskapene til underutviklede land. Noen av kjennetegnene er: 1. Lavt inntektsnivå 2. Massefattigdom 3. Mangel på kapitaldannelse 4. Tungt befolkningstrykk 5. Tilbake til jordbruket 6. Arbeidsledighetsproblem 7. Ubrukte naturressurser og andre. Karakteristisk # 1. L

Før J. Viner utviklet teorien om tollunionen, var det en generell tro på at tollunionen hever velferdsnivået ettersom tollunionen er en bevegelse mot friere handel i det minste innenfor et bestemt område. Viner påpekte at konklusjonen om økning i velferd på grunn av tollunionen ikke nødvendigvis er sann. Han an

Alt du trenger å vite om markedsføringsstrategier. Enkelt sagt er et markedsføringsstrategi for et firma den komplette og uslåelige planen eller instrumentet designet spesielt for å oppnå selskapets markedsføringsmål. Markedsføringsmålene vil fortelle oss hvor selskapet ønsker å gå; markedsføringsstrategien vil gi designen for å komme dit. Lære om:- 1.

Etterspørselen etter penger kommer fra ønsket om å holde likvide midler hvor penger er det eneste perfekte eksemplet. Det kan bemerkes at penger ikke etterspørres for sin egen skyld, men fordi de kan brukes til å kjøpe økonomiske varer og tjenester. Keynes hevdet at det er tre motiver for å holde penger. For de

Den nedenfor nevnte artikkelen gir en studienotat om loven om konstant avkastning. Loven om konstant avkastning sies å fungere når tilleggsinvesteringen av arbeidskraft og kapital gir samme avkastning som før. Det betyr at avkastningen fra investeringen forblir den samme som virksomheten utvides eller inngås. Me

Internasjonal økonomi omhandler de økonomiske aktivitetene i forskjellige land og deres konsekvenser. Internasjonal økonomi er med andre ord et felt som er opptatt av økonomiske interaksjoner mellom land og effekt av internasjonale spørsmål på verdensøkonomisk aktivitet. Den studerer økonomiske og politiske spørsmål knyttet til internasjonal handel og finans. Internasj

La oss gjøre en grundig studie av den gevinstmaksimerende beslutningen for ethvert firma. La oss begynne analysen vår ved å se på den gevinstmaksimerende avgjørelsen for et selskap, uansett om det opererer i et konkurransedyktig miljø eller ikke. Siden fortjeneste er forskjellen mellom totale inntekter (TR) og totale kostnader (TC), må vi analysere omsetningen og kostnadene for å finne firmaets gevinstmaksimerende produksjonsnivå. Anta at

I denne artikkelen vil vi diskutere eksternaliteter i produksjon og forbruk . Introduksjon til eksternaliteter: Betingelsene for effektivitet i forbruk og produksjon og generell økonomisk effektivitet. Disse forholdene involverer marginale substitusjonshastigheter (MRS) og marginale hastigheter for produkttransformasjon (MRPT).

Den følgende artikkelen vil veilede deg om i hvilken grad fagforeninger er i stand til å øke lønningene for arbeidere i en bestemt bransje. Fagforeninger er organisasjoner med ansatte som er etablert for å forhandle med arbeidsgivere angående lønn, hus og ansettelsesvilkår. Fagforeninger er en demokratisk institusjon som har det sentrale målet å forbedre de økonomiske forholdene til medlemmene. Fagforeni

Ordet, klassiske økonomer, ble først brukt av Karl Marx for å definere tankene og oppfatningene til ulike økonomieksperter, som Ricardo og Adam Smith. På den annen side betraktet Keynes klassiske økonomer som tilhengere av David Ricardo. I følge ham var disse tilhengere John Stuart Mill, Alfred Marshall og Pigou. Keyne

La oss gjøre en grundig studie av de langsiktige gjennomsnittlige kostnadene LRAC og marginale kostnadskurver LMC. På lang sikt lar muligheten til å endre kapitalinnsats foretaket redusere kostnadene langs ekspansjonsveien, da vi kan se på langvarig gjennomsnitt (LRAC) og marginale kostnadskurver. De

Alt du trenger å vite om metodene og teknikkene for jobbevaluering. Jobbevaluering er en systematisk prosess som bestemmer den relative verdien av jobber i en organisasjon. Ulike typer jobber utføres av ansatte i en organisasjon. Noen er forskjellige når det gjelder innsats, plikter, ferdigheter, arbeidsforhold og ansvar for hverandre, og andre ligner på samme gruppe. De

Arbeidsdelingen refererer til splittelse av oppgaver eller jobber mellom individer som utgjør et firma, en husholdning eller til og med en hel økonomi. Det klassiske eksemplet på arbeidsdelingen er Adam Smiths beskrivelse av stiftfabrikken, et veldig produktivt foretak der oppgavene ble delt mellom arbeidere. N

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom perfekt konkurranse, ufullkommen konkurranse og monopol. Perfekt konkurranse: 1. Stort antall kjøpere og selgere. 2. Perfekt konkurranse blant selgere. 3. Homogent produkt. 4. Mangel på kontroll over produksjonsfaktorer. 5. Fravær av priskontroll 6. P

I denne artikkelen vil vi diskutere om ordinære etterspørselskurver (ODC) og kompenserte etterspørselskurver (CDC), forklart ved hjelp av passende diagrammer. En forbrukers ordinære etterspørselskurve for et produkt, også kalt en marshallisk etterspørselskurve, gir mengden av varen han vil kjøpe som en funksjon av prisen. Formen

Følgende punkter belyser de femten viktige kostnadskonseptene som er relevante for et firma. Noen av begrepene er: 1. Regnskapsmessige og økonomiske kostnader 2. Produksjonskostnader 3. Faktiske kostnader og mulighetskostnader 4. Direkte kostnader og indirekte kostnader 5. Private og sosiale kostnader 6.

Fastsettelse av markedspris: Markedspris bestemmes av likevekten mellom etterspørsel og tilbud i en markedsperiode eller veldig kort sikt. Markedsperioden er en periode der det maksimale som kan leveres er begrenset av eksisterende lager. Markedsperioden er så kort at mer ikke kan produseres som svar på økt etterspørsel. Bed

Den andre teoremet om velferdsøkonomi har visse fordeler i forhold til første teorem om velferdsøkonomi. Det forklarer at hvis alle forbrukere har konvekse preferanser og alle firmaer har konvekse produksjonsmuligheter, kan Pareto effektiv tildeling oppnås. Likevekten i et komplett sett av konkurrerende markeder er egnet for omfordeling av innledende kapital. I

Alt du trenger å vite om typer trening i HRM. Opplæring er den systematiske prosessen for å forbedre arbeidsrelaterte ferdigheter, holdning og kunnskap til personell. Opplæring gjør det mulig for ansatte å utvikle seg og øke i organisasjonen, øke markedsverdien. I utgangspunktet er toppledelsen ansvarlig for opplæring av ansatte i organisasjonen. Forplik