En sentralbank spiller en viktig rolle i et lands pengesystem og banksystem. Det er ansvarlig for å opprettholde økonomisk suverenitet og økonomisk stabilitet i et land, spesielt i underutviklede land. "En sentralbank er banken i ethvert land som har blitt overlatt plikten til å regulere volumet på valuta og kreditt i det landet" - Bank of International Settlement. Den

Optimaliseringsteknikker er et viktig sett med verktøy som kreves for effektiv styring av firmaets ressurser. I det følgende vil vi fokusere på bruk av differensialkalkulus for å løse visse typer optimaliseringsproblemer. Differensialberegning: Begrepet et derivat : Ved å forklare helningen på en kontinuerlig og jevn, ikke-lineær kurve når en endring i den uavhengige variabelen, det vil si AX blir mindre og nærmer seg null, blir ∆Y / ∆X bedre tilnærming til helningen funksjonen, Y = f (X ), på et bestemt punkt. Således, hvis

En av de viktigste forutsetningene som ligger til grunn for egenskapene til isokvanter er at inngangene, X og Y, er kontinuerlig, men ikke perfekt, substituerbare. Når firmaet fortsetter å erstatte X med Y, eller omvendt, reduseres den marginale graden av teknisk substitusjon (MRTS) monotonisk. Når det gjelder noen produksjonsfunksjoner, kan vi imidlertid se at MRTS X, Y mens den avtar, kan bli lik null på et tidspunkt, fordi ikke mer av Y kan gis opp for å ha mer av X. Der

Økonomisk vekst i et land er mulig hvis den eksakte tilstanden til økonomien bestemmes. Økonomisk analyse er en prosess der styrkene og svakhetene i en økonomi bestemmes. Det er en systematisk tilnærming for å bestemme optimal bruk av knappe ressurser, sammenligne tilgjengelige alternativer og velge det beste alternativet for å oppnå et bestemt mål. I tille

Her er et essay om 'Teorier om distribusjon' for klasse 9, 10, 11 og 12. Finn avsnitt, lange og korte essays om 'Teorier om distribusjon' spesielt skrevet for skole- og studenter på hindi språk. Essay # 1. वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Klassisk teori om distribusjon): प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वितरण के किसी सामान्य सिद्धान्त (generell teori) का प्रतिपादन नहींा किन्तुशशनेनेकेअमकेममअममम हसाहस 'के' लाभ 'के ध्धान्तों का पृथक्-पृथक् प्रतिपादन किया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों कीारधारा केार राष्ट्रीय आय कीरण प्रक्रिया में वपर्वप्रथम भूमि लगान दिया जाता है। उसकेाद क्

Alt du trenger å vite om prinsippene for koordinering formulert av Mary Parker Follett. Prinsipper refererer til grunnleggende sannheter som en handling bygger på. For å sikre effektiv koordinering, bør koordineringen være basert på visse prinsipper. Effektiv koordinering avhenger helt av effektivt lederskap. Koor

Følgende punkter belyser de tre hovedstadiene i kapitaldannelse. Trinnene er: 1. Opprettelse av sparing 2. Konvertering av sparing til investering 3. Selve produksjonen av kapitalvarer. Fase # 1. Opprettelse av besparelser: Kapitaldannelse avhenger av sparing. Sparing er den delen av nasjonalinntekten som ikke blir brukt på konsumvarer.

La oss gjøre en grundig studie av produsentens overskudd på kort sikt for et firma. Produsentens overskudd av et firma er summen over alle produksjonsenheter av forskjellen mellom markedspris og MC av produksjonen. På samme måte som forbrukeroverskuddet måler området under etterspørselskurven for en person og over markedsprisen, måler produsentoverskuddet området over produsentens tilbudskurve og under markedsprisen. Fig. 8.

I dette essayet vil vi diskutere om menneskelige ressurser. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Mening og viktighet av menneskelige ressurser 2. Betydningen av menneskelige ressurser 3. Roll i økonomisk utvikling. Innhold: Essay on the Mening of Human Resources Essay om viktigheten av menneskelige ressurser Essay om rollen som menneskelige ressurser i økonomisk utvikling Essay # 1. Be

Historien om moderne makroøkonomi starter i 1936 med utgivelsen av Keynes 'The General Theory of Employment, Interest and Money, som det fremgår av åpningssitatet til Keynes. Tidspunktet for utgivelsen av boken var en av grunnene til at den lyktes. Før 1936 unnlot økonomer å forklare årsakene til den store depresjonen 1929-33. Den g

Noe av forskjellen mellom faktorbetaling og overføringsbetaling under returnert produksjon er: (i) Faktorbetaling: Betaling foretatt til en produksjonsfaktor i retur for å levere produktiv (eller faktor) tjeneste kalles faktorbetaling (eller faktorinntekt) Dette er belønning eller kompensasjon til produksjonsfaktorer for produktive tjenester levert av dem i produksjonsprosessen, og for dem er dette faktorinntekter. E

La oss lære om forretnings- eller handelssyklus. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Betydning av virksomhetssykluser 2. Kjennetegn på virksomhetssykluser 3. Faser i en virksomhetssyklus 4. Teorier 5. Kontroll. Betydning av forretningssykluser: En kapitalistisk økonomi opplever svingninger i nivået på økonomisk aktivitet. Og svi

La oss gjøre en grundig studie av følgende hovedmål for et forretningsfirma: 1. Resultatmaksimeringsmetode: Profittmaksimeringstilnærming om oppførselen til firmaet er en av de mest grunnleggende forutsetningene for tradisjonell nyklassisk økonomisk teori. Gründerens forsøk på å maksimere profitt blir sett på som den rasjonelle oppførselen til gründeren. Akkurat som

Et produkt prosesser gjennom en rekke stadier, for eksempel fra introduksjon til vekst, modenhet og nedgang. Denne sekvensen av stadier kalles Product Life Cycle (PLC). PLS påvirker markedsføringsstrategien og markedsføringsmixen til en organisasjon. Figur 11 viser stadiene involvert i PLS: Livssyklusanalysen av et produkt gjør det mulig for en organisasjon å lage effektive prispolitikker med hensyn til hvert trinn i produktet. Vid

Økonomer har differensiert mellom nominell lønn og reallønn. Nominell lønn er lønnen som en arbeider mottar i form av penger. Derfor kalles også nominell lønn pengelønn. For eksempel får en arbeider Rs. 200 fra hans / hennes organisasjon i utveksling av tjenester levert av ham / henne. I dette tilfellet beløpet av Rs. 200 blir

Lær om forskjellen mellom data og informasjon. Data består av rå fakta, for eksempel kundenavn og adresser. Informasjon er en samling fakta organisert på en slik måte at de har mer verdi utover fakta selv. For eksempel kan en database med kundenavn og kjøp gi informasjon om selskapets markedsdemografi, salgstrender, kundelojalitet / omsetning og så videre. Å omg

Vi vil nå forklare hvordan forbrukeren reagerer på gebyrer i prisen på en vare, hans pengeinntekt, smak og priser på andre varer som forblir de samme. Priseffekt viser denne reaksjonen fra forbrukeren og måler den fulle effekten av endringen i prisen på en vare på den kjøpte mengden siden det ikke gjøres noen kompenserende variasjon i inntekt i dette tilfellet. Når pri

Den nedenfor nevnte artikkelen gir raske notater om boliginvesteringene. Investering i bolig er mye mer risikofylt enn å ha et fast innskudd i en bank. Årsaken er at prisene på hus og leiligheter stiger mesteparten av tiden, men til tider forblir slike priser konstante eller til og med faller, som i en lavkonjunkturperiode. I

E. Phelps er nobelprisvinner for det samme arbeidet i 2006. Enkel original Phillips Curve tar ikke hensyn til forventet eller forventet inflasjon mens lønn og pris fastsettes. Det viste ganske enkelt at det eksisterer en omvendt sammenheng mellom veksthastighet mellom pengelønn og arbeidsledighet, men den moderne phillipskurven gitt av Friedman og Phelps viser forholdet mellom inflasjonsrate (prisøkning) til arbeidsledigheten. F

I denne artikkelen skal vi diskutere om: - 1. Balansenes art 2. Tittel på balansen 3. Form 4. Grunnleggende inndeling. Balansenes art: (a) Balanse som en oversikt over eiendeler og forpliktelser og kapitalfond: Balansen består av en liste over eiendeler, forpliktelser og kapitalfond på en gitt dato. D

Handel betyr utveksling av varer. Hvilken forskjell gjør det da med teorien om handel om disse varene lages i samme land eller i forskjellige land? Hvorfor er det behov for en egen teori om internasjonal handel? Innenriks og utenrikshandel er egentlig en og samme. De antyder begge utveksling av varer mellom personer.

Den marginale produktivitetsteorien forteller bare hvor mange arbeidstakere en arbeidsgiver vil engasjere seg på et gitt lønnsnivå for å maksimere fortjenesten. Det forteller oss ikke hvordan det lønnsnivået bestemmes. Vi sier også at den marginale produktivitetsteorien nærmer seg problemet med å bestemme belønningen for en produksjonsfaktor bare fra etterspørselssiden. Den ignor

La oss gjøre en grundig studie av bestemmelse, endring og analyse av begreper om valutakurs. Fastsettelse av valutakurs: Vi er nå i stand til å forklare hvordan utvekslingen av en valuta i et fleksibelt valutakurssystem bestemmes av etterspørsel etter og tilbud av valuta. Vi antar at det er to land, India og USA, og valutakursen for deres valutaer (nemlig rupee og dollar) skal bestemmes. De

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Total faste kostnader, totale variabel pris og kort løp totalkostnad 2. TVC-kurve av firmaet 3. Total faste kostnad (TFC) -kurve 4. Kort løp total kostnad-kurve av firmaet 5 . Gjennomsnittlig fast kostnad og gjennomsnittlig fast kostnadskurve 6. Gjennomsnittlig variabel kostnad og gjennomsnittlig variabel kostnadskurve og andre.

Merknader om teorien om etterspørsel: - 1. Betydning og definisjoner av etterspørsel 2. Merknader om etterspørselsfunksjon 3. Faktorer som bestemmer individuell etterspørsel 4. Faktorer som bestemmer markedets etterspørsel 5. Etterspørselsplan 6. Kravkurver 7. Kravloven 8. Bevegelse langs en etterspørselskurve og skift i etterspørselskurven 9. Typer

Les denne artikkelen for å lære om de øverste vanlige spørsmålene om nasjonale inntekter og relaterte aggregater. Q.1. Gi betydningen av primær, sekundær og tertiær sektor i en økonomi. Ans. Primær sektor: Jeg. Produksjonsenheter som produserer varer ved å bruke naturressurser som land, vann, skog, gruver osv. Hører inn

Likviditetspreferanse kontra lånbare midler: Vi finner at det er reist en unødvendig kontrovers om valget mellom likviditetspreferanse og lånte fondsteorier om rente. De som foretrekker teori om lånbare midler, hevder at den er bredere i omfanget ettersom den tillater mer innflytelse på renten enn likviditetspreferanseteorien tillater. For

Tilsyn

Alt du trenger å vite om tilsyn. Tilsyn er retning, veiledning og kontroll av arbeidsstyrken med tanke på å se at de jobber i henhold til plan og holder tidsplan. Videre får de all mulig hjelp til å utføre sitt tildelte arbeid. Tilsyn er et latinsk ord. Super betyr "fra ovenstående" og visjon betyr "å se". I vanl

Moderne teori om distribusjon: mening, antakelser, etterspørsel etter produksjonsfaktorer og andre detaljer! Betydning: Den moderne teorien om faktorpriser gir en tilfredsstillende forklaring på distribusjonsproblemet. Det er kjent som etterspørsel og tilbudsteori om distribusjon. I henhold til modemteorien om faktorprising, kan likevektsfaktorprisene forklares med kreftene i etterspørsel og tilbud. Pr

Nå snur vi oss for å diskutere om inflasjon er et resultat av oppgang i etterspørsel eller pressing av kostnader på prisene. Dette betyr at det skilles mellom disse to typer inflasjon. DPI er assosiert med full sysselsetting mens KPI er assosiert med arbeidsledighet. Slik skille blir fremtredende når politiske tiltak anbefales til handling. For