Følgende punkter belyser de fire viktigste definisjonene av økonomi av fremtredende økonomer gjennom alle tider. Definisjonene er: 1. Wealth Definition of Economics av ​​Adam Smith 2. Alfred Marshalls Definisjon av økonomi 3. Robbins 'Definisjon av økonomi 4. Modern Definition of Economics. 1. Weal

I denne artikkelen skal vi diskutere om kvanteteori om penger. Lær også om kritikk og meritter. Forholdet mellom pengemengde og det generelle prisnivået har vært av interesse selv for klassiske økonomer. Og for å vise forholdet mellom de to variablene forsøkte David Hume først å utvikle mengdeteorien om penger. Teorien

Alt du trenger å vite om teknikkene for regi. Retning representerer en av de viktigste funksjonene i ledelsen fordi den omhandler menneskelige relasjoner. Retning er også sjelden og av noen, merket som 'aktiverende'. Når organisasjonsplanene er lagt, strukturen blir utformet og kompetente personer hentet inn for å fylle forskjellige stillinger i organisasjonen, starter retning. Re

Investeringsmultiplikator: konsept, prosess og begrensninger! Endring i likevekt nasjonalinntekt: (statisk) investeringsmultiplikator : Tiden er inne for å stille et spørsmål av direkte betydning for beslutningstakerne siden samlet etterspørsel er utilstrekkelig for å sette økonomien på banen for full sysselsetting. Fig.

La oss gjøre en grundig studie av inventarinvesteringen. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Subject-Matter of Inventory Investment 2. Årsaker til å holde varelager 3. Acceleration Model of Inventories. Subject-Matter of Inventory Investment : Selv om lagerinvesteringer er en veldig liten del av den totale forretningsinvesteringen, er det av betydelig betydning for økonomien i et land fordi svingninger i slike investeringer fører til konjunkturer. At in

Alt du trenger å vite om trinnene og prosedyren for håndtering av ansattes klager. Klagepunktene er veldig skadelige, og disse trenger riktig og rettidig oppreisning. Hvis ikke, kan det være mange brettproblemer i bransjen. For korrekt håndtering av klager er det behov for en tilstrekkelig prosedyre som kan tildele ansvaret trinn for trinn for effektiv styring av klager. Pr

I likevektsposisjonen er samlet etterspørsel og samlet tilførsel lik hverandre. I tillegg kan teorien om ansettelse oppnås ved effektiv etterspørsel. På sin side tilsvarer den effektive etterspørselen utgiftene til forbruk og investeringsprodukter. Derfor vil en økning i forbruk eller investering føre til en økning i den effektive etterspørselen. Som et r

De klassiske økonomene hadde forklart vekstprosessen med tanke på hastigheten på teknologisk fremgang og befolkningsvekst. Etter deres mening forblir teknologisk fremgang i lang tid, men til slutt forsvinner den når den fallende fortjenestesatsen forhindrer ytterligere akkumulering av kapital. Det er på dette stadiet at økonomien faller ned i stagnasjon. På b

I denne artikkelen vil vi diskutere om annonsens effektivitet og evaluering av den. Annonsering er en kostbar affære, men svært sjelden blir det gjort alvorlige forsøk på å bedømme hvor langt den er effektiv, hvor mange fordeler kostnadene ved reklame gir, hvordan fordelene, om noen, er relatert til reklame og så videre. Innti

Et marked sies å være perfekt konkurransedyktig når alle firmaer opptrer som pristakere - når de kan selge som de vil til den gjeldende prisen, men ikke noe til en høyere pris. Dette er fordi hver bedrift er så liten del av markedet at det ikke kan ha noen innflytelse på markedsprisen ved å selge litt mer eller litt mindre av produktet. Dette

I enhver økonomi driver folket med den ene produktive aktiviteten eller den andre, der de tjener inntekter og bruker inntektene sine på varer og tjenester for å tilfredsstille deres ønsker. Det er tydelig at helse og fremgang for en økonomi skal vurderes ut fra hvor mye de er i stand til å produsere og bruke, dvs. land

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Definisjon av forsyning 2. Individuell forsyning og lov om forsyning 3. Markedsforsyningskurve / forsyningskurve for industrien 4. Endring i mengde levert og endring i tilbud, eller, bevegelse langs Forsyningskurve og skift i forsyningskurven 5. Tidskarakteristikker for forsyningen

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom regnskapsmessig gevinst og økonomisk fortjeneste. Siden hvert fag har sitt eget språk, skiller den regnskapsmessige definisjonen av fortjeneste seg fra den økonomiske definisjonen. Den regnskapsmessige definisjonen av fortjeneste er: totale inntekter minus eksplisitte kostnader. T

Følgende punkter belyser de fem alternative systemene for utstedelse av valutasedler. System nr. 1. Det faste fidusiarsystemet: Dette er et av de eldste systemene for å kontrollere noteproblemer. Under dette systemet kan et land utstede en viss mengde sedler uten noen reserve, dvs. uten gull- eller sølvstøtte. De

En prognose sies å være vellykket når den unntatte etterspørselen er lik den faktiske etterspørselen. Dette kan bare være mulig hvis riktig metode for etterspørselsvarsling er valgt. Kriteriene som må vurderes før prognosen for etterspørselen etter et produkt er som følger: Jeg. nøyaktighet: Innebærer at en organisasjon skal lage prognoser nær reelle tall, slik at det reelle bildet av etterspørselen kan bestemmes. For eksempel

I denne artikkelen skal vi diskutere om produktivitet: - 1. Produktivitetsbegrep 2. Endringer i produktivitet 3. Måling 4. Produktivitetsindeksnummer 5. Arbeid 6. Materialer 7. Kapital 8. Administrasjonsressurser. Innhold: Produktivitetsbegrep Endringer i produktivitet Måling av total produktivitet Produktivitetsindeksnumre Produktivitet av arbeidskraft Produktivitet av materialer Produktivitet av kapital Produktivitet av styringsressurser 1.

Følgende punkter belyser de fire viktige indikatorene for økonomisk utvikling. De viktigste indikatorene er: 1. Inntekt per innbygger 2. Fattigdom 3. Sosial- og helseindikatorer 4. Operasjonsmønster. Nøkkelindikator nr. 1. Inntekt per innbygger: Den viktigste indikatoren for økonomisk underutvikling er lav inntekt per innbygger. Van

Les denne artikkelen for å lære om koblingen mellom sysselsettings- og produksjonsnivå i en økonomi. Det er tydelig at full sysselsetting har blitt hovedmålet nesten i alle land. Vi har også sett at det eksisterer en nær kobling mellom sysselsettingsnivå og produksjonsnivå. Med andre ord, trioinntekten, produksjonen og sysselsettingen (Y, O, E) beveger seg eller varierer mer eller mindre i samme retning og utgjør hovedindikatorene for en økonomis samlede ytelse. Koblingen

Alt du trenger å vite om prosessen med utvikling av nye produkter. Begrepet nytt produkt inkluderer et originalt produkt, et forbedret produkt med nye funksjoner og kvalitet, et modifisert produkt og et nytt merke. Bedriftene må fortsette å arbeide for produktutvikling for å takle raske endringer i forbrukersmak, teknologi og konkurranse. De

I dette essayet vil vi diskutere om World Bank Group. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Betydning av Verdensbanken 2. Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling 3. International Development Association 4. International Finance Corporation 5.The Multilateral Investment Garanti Agency 6.

Følgende punkter belyser de tre viktigste aspektene ved kostnadsestimering. Aspektene er: 1. Kortsiktig kostnadsestimering 2. Langsiktig kostnadsestimering 3. Kostnadsberegning. Aspekt 1. Kostnadsberegning på kort sikt : Teknikkene for kortvarig kostnadsestimering er følgende: a) Enkel ekstrapolering : Begrepet 'ekstrapolering' refererer til tildeling av verdi til en resultatsekvens, utenfor området for disse faktisk gitt eller bestemt. Me

Denne artikkelen gir en oversikt over Human Development Index (HDI). Emneområde: Når landenes BNP-rangering per innbygger stiger fra ett år til det neste, finner myndighetene tilfredshet og de skryter av prestasjonene. Men BNP-rangeringen per innbygger skjuler mange ting, en ny indikator er utviklet for å forstå dynamikken i prestasjoner i kvaliteten på. Denn

Les denne artikkelen for å lære om de syv funksjonene som pengepolitikken utfører i utviklingsøkonomien. (i) Pengepolitikken bør prøve å opprettholde en mest passende rentestruktur i økonomien. For tiden kan rentestrukturen bare endres i oppadgående retning og veldig lite i retning nedover, men ved hjelp av pengepolitikken blir strukturen også noe håndterbar i retning nedover. For en st

I denne artikkelen skal vi diskutere om nasjonale inntekter: - 1. Begrepet nasjonale inntekter 2. Sirkulær strøm av nasjonale inntekter 3. Hovedtyper av produksjon 4. Måling 5. Hovedklasser 6. Utgiftsmåte 7. Nasjonal inntekt som generisk termin 8 Statistikk 9. Tolkningstiltak 10. Nasjonalinntekt (inntekt) og inntekt per innbygger 11. Må

Nedenstående artikkel gir et notat om supermultiplikator. Begrepet 'supermultiplikator' ble først myntet av JR Hicks i sin konjunkturteori. Målet var å vise forholdet mellom endring i induserte investeringer og den tilsvarende inntektsendringen. For å være mer spesifikk, indikerer det forholdet mellom de to endringene, dvs. i in

Forskjellen mellom full sysselsetting og likeverdig arbeid under sysselsettingen! (i) Full ansettelsesbalanse: Full sysselsetting-likevekt refererer til likevekten der alle ressursene i økonomien utnyttes fullt ut (ansatt). Enkelt sagt, når likevekt mellom AD og AS finner sted ved full sysselsetting av ressurser, kalles det full sysselsetting-likevekt.

Her er et begrep om 'Euro-valutamarked'. Finn avsnitt, langtids- og korttidsoppgaver om 'Euro-valutamarked' spesielt skrevet for skole- og studenter. Terminalpapir nr. 1. Betydning og opprinnelse til euro-valutamarkedet : Betydning: Euro-valutamarkedet er et internasjonalt finansmarked, som spesialiserer seg på lån og utlån av amerikanske dollar og andre europeiske valutaer, utenfor deres respektive utstedelsesland. D

La oss studere om asymmetrisk informasjon. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Subject Matter of Asymmetric Information 2. Implikasjoner av Asymmetric Information. Emneoppgave om asymmetrisk informasjon: Modellen for perfekt konkurranse er basert på antakelsen om perfekt informasjon. M

Som i den tradisjonelle teorien, er kortsiktige kostnader skilt ut i gjennomsnittlige variable kostnader (AVC) og gjennomsnittlige faste kostnader (AFC). Gjennomsnittlig fast kostnad: Dette er kostnadene for indirekte faktorer, det vil si kostnadene for den fysiske og personlige organisasjonen til firmaet

Følgende punkter belyser de fem hovedbegrensningene i den neoklassiske vekstmodellen. Begrensning nr. 1. Smal i omfang: Den nyklassiske tilnærmingen til teorien om økonomisk utvikling er smal og utilstrekkelig. De antar eksistensen av faktorer som politisk stabilitet, "viljen til å utvikle", sterke sparsommelige vaner, gitt smak, tilstrekkelig tilførsel av trent arbeidskraft og lederegenskaper, en høy grad av faktormobilitet og fri flyt av kunnskap mellom forskjellige land. Slik