I denne artikkelen vil vi diskutere om Verdens handelsorganisasjon (WTO) og hvordan fungerer den. Å anerkjenne både fristelsen til kortsiktig handelspolitikk og gevinsten fra handel, nasjoner, store og små, har siden andre verdenskrig engasjert seg i en rekke forskjellige tiltak for å redusere handelsbarrierer. På

Brutto nasjonale inntekter per innbygger i forskjellige land i verden varierer en god del og videre at det eksisterer et stort inntekt eller utviklingsgap mellom utviklingslandene og de utviklede landene. Det er viktig å forklare hvordan inntektsulikheter mellom ulike land i verdensøkonomien nøyaktig måles. Me

Her er et essay om 'Interesse' for klasse 9, 10, 11 og 12. Finn avsnitt, lange og korte essays om 'Interesse' spesielt skrevet for skole- og studenter på hindi. Essay # 1. ब्याज का अभिप्राय ( Betydning av interesse): अर्थशास्त्र में मौद्रिक पूँजी के उपयोग के लिएा जाने वाला भुगतान ब्याज है। ब्याज राष्ट्रीय आय का वहाग है जो पूँजी कीाओं के बदले पूँजीपति कोा जाता है। ब्याज की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं: (1) मार्शल के अनुसार, ब्याज किसी बाजार में पूँजी के प्रयोग की कीमत है। ” (2) मेयर्स के अनुसार, ब्याज वह मूल्य है जो रार योग य्य कोष के प्रयोग के लिए दिया जाता है। (3) विकसल के अनुसार

Mulig svikt i markedet : I sin bok, Wealth of Nations (utgitt i 1776), forklarte Adam Smith skjønnheten til 'markedsøkonomien' . I en markedsøkonomi, styrt av motivet for egeninteresse, bestemmer individuelle beslutninger samlet økonomiens tildeling av knappe ressurser gjennom frie markeder for samfunnsgode. Dr

I dette essayet vil vi diskutere om økonomisk teori. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Betydning av økonomisk teori 2. Karakter av økonomisk teori 3. Trinn 4. Bruker 5. Økonomisk teori og økonomisk politikk 6. Begrensninger. Innhold: Essay on the Meaning of Economic Theory Essay on the Theory of Economic Theory Essay on the Steps of Economic Theory Essay om bruk av økonomisk teori Essay om økonomisk teori og økonomisk politikk Essay on the Limitations of Economic Theory Essay # 1. Betydnin

Nedenstående artikkel gir en oversikt over inntektssparingsfunksjonen. Betydning av lagringsfunksjon: Cons umption øker når inntekten øker, men mindre enn økningen i inntekten. Vi vil nå forklare hva som skjer med sparing når inntektene øker. Sparing er definert som den delen av inntekten som ikke forbrukes fordi disponibel inntekt enten blir konsumert eller spart. Og der

Viktige elementer i den malthusiske teorien: 1. Befolkning og matforsyning: Malthus forklarte at befolkningen vokser i geometrisk progresjon. Den øker i størrelsesorden 2, 4, 8, 16 og 32 og så videre. "Den gjentatte kritikken av den malthusiske teorien beviser dens originalitet og sannhet" -Prof. C

Noe av den viktigste sammensetningen av menneskelig investering og dens betydning i økonomisk utvikling er som følger: A. Helse og ernæring B. Utdanning og opplæring C. Boligutvikling. A. Helse og ernæring: En sunn arbeidskraft er et flott aspekt for en økonomi i utvikling fordi det fører til større produksjon per mann. Men he

Lov om økende avkastning: Definisjoner, antakelser, forklaringer, årsaker og likheter og ulikheter! Loven om økende avkastning ble foreslått i det syttende århundre av Antonia Seera. Denne loven er ikke noe annet enn en forbedring i forhold til loven om redusert avkastning. I henhold til denne loven, "Produksjon av en vare øker i en større andel sammenlignet med økningen i enhetene av produksjonsfaktorer."

Formel for å beregne bruttonasjonalprodukt (BNI). Bruttonasjonalprodukt er den totale mengden av endelige varer og tjenester og varelager (lagre av produserte og halvproduserte varer) som arbeidskraften og kapitalen i et land (produksjonsfaktorer) arbeider med sine naturressurser produsert i løpet av et år. N

Følgende punkter belyser de fem beste bidragene fra Paul A. Samuelson til Economics to Economics. Bidragene er: 1. Teori om avslørt preferanse 2. Forretningssykluser 3. Sosial velferdsfunksjon 4. Samuelsons bruksmulighetsmetode 5. Inflasjon. Bidrag nr. 1. Teori om avslørt preferanse: I åpenbarte preferanser teori, er det meningen at forbrukeren skal avsløre sine preferanser. Når

Monopol: Betydning, definisjoner, funksjoner og kritikk! Betydning: Ordet monopol er avledet fra kombinasjonen av to ord, dvs. 'Mono' og 'Poly'. Mono refererer til en singel og poly til kontroll. På denne måten refererer monopol til en markedssituasjon der det bare er én selger av en vare. D

Den nedenfor nevnte artikkelen gir raske merknader om grensene til verktøymuligheter. Bruksmulighetsgrensen representerer alle tildelinger som er effektive og viser nivået av tilfredshet som hver person oppnår når han har handlet til et effektivt resultat, på kontraktskurven. Punktene E, F og G er punkter på kontraktskurven og er effektive. Punk

La oss gjøre en grundig studie av følgende hovedmål for et forretningsfirma: 1. Resultatmaksimeringsmetode: Profittmaksimeringstilnærming om oppførselen til firmaet er en av de mest grunnleggende forutsetningene for tradisjonell nyklassisk økonomisk teori. Gründerens forsøk på å maksimere profitt blir sett på som den rasjonelle oppførselen til gründeren. Akkurat som

Dobbelt gap-analyse, som også kalles to gap-analyser, ble gjort i sammenheng med utenlandsk bistand eller utenlandsk lån av kapital fra utviklingsland som er nødvendige for å oppnå rask økonomisk utvikling. Spørsmålet som ble reist var hva som begrenser akselerasjonen av investeringene som kreves for å oppnå en viss målvekst for økonomisk utvikling i utviklingslandene. Den første

Lov om retur til skala forklarer den proporsjonale endringen i produksjonen med hensyn til proporsjonal endring i inngangene. Med andre ord, loven om retur til skala sier når det er en proporsjonal endring i mengden av innganger, endring av atferden til output. Graden av endring i output varierer med endring i mengden innganger.

Det første teoremet om velferdsøkonomi er basert på de to forutsetningene: 1. I økonomien er alle råvarer konkurransedyktige. Likevekten i økonomien er Pareto effektiv. 2. Det er marked for alle varer. Hver vare produseres i økonomien og forbruket av råvareannonser til nyttefunksjon. I en økonomi er alle markeder konkurransedyktige. Forbruk

Studienotater om økonomi! Subject-Matter of Economics: Økonomi er for mye interessant, og det påvirker nesten alt vi gjør, ikke bare på jobb eller i butikkene, men også i hjemmet. Det påvirker fremtiden vi overlater til barna våre i hvilken grad vi bryr oss om ulempen, og ressursene vi har til å kose oss. Disse s

Her er et essay om 'Valutakurser' for klasse 11 og 12. Finn avsnitt, lange og korte essays om 'Valutakurser' spesielt skrevet for skole- og studenter. Essay # 1. Betydning av valutakurs: Valutakursen er kursen som valutaen til ett land byttes mot valutaen til et annet land. Det er prisen som er betalt for en enhet av utenlandsk valuta med tanke på hjemmevalutaen.

En viktig respekt der internasjonal handel skiller seg fra innenlands handel er det faktum at forskjellige valutaer brukes i internasjonal handel. Internasjonal og nasjonal økonomisk stabilitet forutsetter stabilitet i verdien av penger sammen med andre krav. Den eksterne verdien av penger eller den innenlandske prisen på utenlandsk valuta på valutamarkedet bestemmes forskjellige under forskjellige monetære standarder, og måten den bestemmes på, påvirker nasjonal og internasjonal økonomisk velferd på en annen måte. Det er d

I denne artikkelen skal vi diskutere om Irving Fisher (1867-1947): - 1. Irving Fishers historie 2. Økonomiske ideer om Irving Fisher 3. Kritisk vurdering. Irving Fishers historie: Schumpeter kalte Irving Fisher den største økonomen i Amerika i sine “Ti store økonomer”. Irving Fisher var matematiker, statistiker, reformator og lærer. Han var

Median er en verdi som deler serien i to like store deler. Det er posisjon som er nøyaktig i midten, like antall vilkår ligger på hver side av det når ordene er ordnet i stigende eller fallende rekkefølge. Definisjon: "Medianen er den verdien av variabelen som deler gruppen i to like store deler, den ene delen omfatter alle større verdier og den andre alle verdiene er mindre enn medianen". &quo

I denne artikkelen vil vi diskutere om prisingen av et produkt under naturlig monopol med dets problemer. Det er mange produksjonsprosesser der gjennomsnittlige produksjonskostnader synker over hele spekteret av etterspørsel i markedet (som i fig. 11.26) på grunn av stordriftsfordeler. Dette innebærer at ett firma kan tilfredsstille hele etterspørselen i markedet billigere enn det flere firmaer kunne. De

Den enkleste modellen er et duopolmarked der hver duopolist prøver å maksimere sin markedsandel. Gitt dette målet, uansett hva et firma vinner (ved å øke sin andel av markedet), taper det andre firmaet (på grunn av nedgangen i andelen). Dermed blir alle gevinster fra en rival kompensert av tapet til den andre, og netto gevinsten summerer seg til null. Dera

I henhold til Keynes teori om sysselsetting, betyr effektiv etterspørsel pengene brukt på forbruket av varer og tjenester og på investeringer. De totale utgiftene er lik den nasjonale inntekten, som tilsvarer den nasjonale produksjonen. Derfor er effektiv etterspørsel lik totale utgifter så vel som nasjonalinntekt og nasjonal produksjon. Tey

I denne artikkelen vil vi diskutere fordeler og fordypninger av direkte og indirekte skatter på en økonomi. Skatter kan klassifiseres som direkte og indirekte. Direkte skatter blir pålagt en persons eller firmaets inntekt eller formue og indirekte skatter på utgifter til varer og tjenester. Dermed betales direkte skatt direkte av personen eller firmaet som vurderingen blir foretatt, mens indirekte skatter betales indirekte av forbrukere i form av høyere priser. Dir

I denne artikkelen vil vi diskutere om Karl Heinrich Marx: - 1. Historie om Karl Heinrich Marx 2. Påvirkning deling av Marxs ideer 3. Teori om kapitalistisk krise 4. Marxisme og klassisisme 5. Kjennetegn ved marxisme 6. Kritisk vurdering 7. Konklusjon. Biografi om Karl Heinrich Marx: Karl Heinrich Marx ble født i Trier i Tyskland i 1818 i en jødisk familie av middelklassen. I

Følgende punkter fremhever Division of Classical Macroeconomics for Analytical Convenience. De to divisjonene er: (A) Equilibrium Output and Employment (B) Money, Prices and Interest. (A) Den klassiske teorien om produksjon og sysselsetting (den virkelige sektoren): Jeg. Samlet produksjonsfunksjon: En grunnleggende komponent i den klassiske modellen for den virkelige sektoren av økonomien er den samlede produksjonsfunksjonen, som uttrykkes som: Y = F (K, L)… (1) der Y er produksjon, er K et fast lager av kapital (anlegg og utstyr) og L er mengden homogen arbeidskraft. På

Det sies at en forbruker er i likevekt når han kjøper en slik kombinasjon av varer som etterlater ham ingen tendens til å omorganisere kjøp av varer. Han er da i en balanseposisjon når det gjelder fordelingen av sine pengekostnader mellom forskjellige varer. I likegyldighetskurveteknikken diskuteres forbrukernes likevekt når det gjelder kjøp av to varer av forbrukeren. Som i

Alt du trenger å vite om viktigheten av utvikling av menneskelige ressurser. Menneskelig ressursutvikling er en nyoppstått studie innen fagfeltet ledelse. Denne nyoppdagede studien innen ledelse driver raskt ut den tradisjonelle betegnelsen personalledelse og erstatter et nytt begrep 'utvikling av menneskelige ressurser'.