Behov for økonomisk planlegging i underutviklede land

I UDCs planlegging er nødvendig nødvendig av følgende årsaker:

(1) Svak, privat sektor:

I et underutviklet land er privat foretak svakt og kan ikke ta de nødvendige risikoen ved å banebrytge de næringene som er nødvendige for rask økonomisk utvikling av landet.

Derfor må staten komme i fremste handling. De underutviklede landene har holdt seg nærmest stasjonære.

Denne oppgaven med deres utvikling er en stor oppgave. Disse landene trenger et stort dytt. Det er bare mulig gjennom en omfattende planlegging. Regjeringen bør således følge omfattende planlegging for utviklingen av underutviklede land.

(2) Inequalities of Income:

Det er ulikheter i inntekt og formue i underutviklede økonomier. Privat virksomhetssystem sikrer ikke en lik fordeling av fordelene ved økonomisk utvikling mellom forskjellige klasser i samfunnet. Folks utvikling av sosial samvittighet tåler ikke eksistensen av så alvorlige ulikheter. Dette ville sikre en bedre fordeling av nasjonale inntekter blant alle klasser av mennesker i landet.

(3) Problemet med arbeidsledighet:

En annen grunn til at de underutviklede landene trenger en plan, er at arbeidet med prissystem har mislyktes i å løse problemet med massearbeidsløshet. Masseledigheten som eksisterte i 1930-årene var fryktelig. Ingen land ønsket å oppleve slik som massearbeidsløshet igjen. Det er også det akutte problemet med forkledd arbeidsledighet i underutviklede land. Masseledigheten, særlig forkledd arbeidsledighet, som eksisterer i underutviklede land, kan ikke behandles med mindre det er formulert en omfattende økonomisk plan for utvikling.

(4) Endring i holdning:

Alle underutviklede land har blitt utviklingssinnede. Nå vil de pakke utviklingen av århundrer inn i noen år. De liker å heve levestandarden til folket. Derfor krever disse landene rask økonomisk utvikling.

(5) Behov for mer kapital:

Høyere vekst i utviklingen krever enorme kapitalinvesteringer. Det innebærer en betydelig grad av sentral planlegging og kontroll. Blant de underutviklede landene er det registrert høyere vekstrater i de landene der det er planlagt utvikling. I løpet av de siste 15-20 årene har veksten i inntektene i fattige land i det store og hele vært høyere enn den var før de vedtok planlagt utvikling.

(6) Utenlandsk hjelp:

I moderne økonomiske aktiviteter er en nasjons fremgang direkte eller indirekte relatert til andre nasjoners fremgang. Dermed er den detaljerte planen, som nevner spesifikke produksjonsprosjekter og investeringsprosjekter, veldig nyttig for å skape gunstig atmosfære for bilaterale og multilaterale avtaler om utenlandsk bistand. Derfor er nøye utformet planutlegg viktig for å øke utenrikshandel og dermed forbedre utviklingsmulighetene.

(7) Strukturelle endringer:

I et uutviklet eller underutviklet land er den viktigste økonomiske sektoren hovedsakelig jordbruk. Sekundær og tertiær sektor er vesentlig mindre utviklet. Dette resulterer i strukturell likevekt. For å øke den samlede produktiviteten er det derfor svært viktig at optimal arbeidskraft blir avledet og ansatt i sekundære og tertiære sektorer i økonomien. Dette er bare mulig ved riktig planlegging i forskjellige sektorer av økonomien.

(8) Stordriftsfordeler:

De strukturerte endringene oppmuntrer og letter etablering av nye industrielle enheter, som alltid skapte eksterne økonomier. Men disse nyopprettede økonomiene blir vanligvis ikke tatt med i betraktning av private gründere under markedssystemet. Ved eksterne økonomier er offentlig sektor og planlegging viktig.

Dermed maksimeres de samlede gevinstene ved å gjøre riktige planjusteringer. Dermed kan en spesifikk investering best utnyttes med et makroøkonomisk synspunkt for å ha passende sosiale så vel som private gevinster. Dette favoriserer sterkt en planlagt utvikling spesielt i tilfelle mindre utviklede land.

(9) Fremtidige krav:

I et forsøk på å maksimere det nåværende overskuddet, utnytter produsentene naturressursene uten å vurdere det fremtidige kravet. Derfor er det tydelig at hvis uttømmelige naturressurser ikke blir brukt riktig, vil mindre være tilgjengelig for fremtidige generasjoner. For å bevare naturressursene nøye er det viktig å lage og utføre riktige planer.

 

Legg Igjen Din Kommentar