Monopol likevekt og elastisitet av etterspørselen | Mikro

La oss nå etablere antydningen om at monopolbalanse vil oppstå på et punkt der etterspørselen etter produktet er relativt elastisk. Forslaget kan lett etableres ved hjelp av forholdet mellom AR (≡ p), MR og e (e er numerisk koeffisient for priselastisitet i etterspørselen). Dette forholdet er

noe som innebærer at etterspørselen etter produktet er relativt elastisk. Vi kan nå prøve å forstå den økonomiske betydningen av proposisjonen ovenfor ved hjelp av fig. 11.8. Her har vi for enkelhets skyld antatt at AR-kurven eller etterspørselskurven til firmaet er en negativ skrånende rett linje AB, og at den tilsvarende marginale inntektskurven også er en rett linje som er linjen ACD.

I fig. 11.8 er midtpunktet til linjesegmentet AB R, og på det punktet, som vi vet, e = 1. Vi vet også at når som helst på AB under punktet R, e 1. Nå kan ikke firmaet være i likevekt på et hvilket som helst tidspunkt som R 'på segmentet RB, hvor e <1, fordi her, hvis firmaet øker p, ville også TR-en stige. Men når p stiger og q faller, vil TCs falle siden TC er en økende funksjon av q.

Som et resultat, når p stiger, vil også firmaets fortjeneste øke. Derfor, når som helst som R 'på etterspørselskurven, ville det gevinstmaksimerende firmaet øke prisen på produktet og bevege seg oppover mot venstre langs etterspørselskurven. Så firmaet kan ikke være i likevekt på et punkt på etterspørselskurven hvor e <1.

Neste, hvis firmaet er på punktet R hvor e = 1, vil det fremdeles ønske å øke prisen på produktet. Fordi, hvis den hever P, vil TR forbli uendret, men q ville falle og TC ville falle, noe som resulterer i en økning i overskuddet. Derfor kan firmaet ikke være i likevekt på punktet R hvor e = 1.

Fra diskusjonen ovenfor er det klart at så lenge firmaet befinner seg på et punkt på etterspørselskurven der e ≤ 1, vil det synes det er lønnsomt å øke prisen på produktet og bevege seg oppover mot venstre langs etterspørselskurven. Men når den på punktet R beveger seg oppover mot venstre langs etterspørselskurven, befinner den seg på segmentet AR for etterspørselskurven, AB, der på hvert punkt e> 1.

Nå, når som helst med e> 1, hvis p stiger, ville TR falle, og som q faller, på grunn av økningen i p, ville TC falle. I dette tilfellet vil firmaet øke p hvis fallet i TC på margin er større enn fallet i TR og resulterer i et høyere fortjenestnivå, dvs. det ville øke p hvis MC> MR.

Nå over delen RM av segmentet AR på etterspørselskurven [eller, over utgangsintervallet (q 0, OC)] i fig. 11.8, finner vi MC> MR, og så vil firmaet heve p til det når punkt M ved q = q 0, der MR = MC.

Igjen, når som helst på segmentet AM (med e> 1) av etterspørselskurven, når p faller og q stiger, ville både TR og TC stige, og økningen i TR ville være større enn økningen i TC på margen, siden vi her har MR> MC, dvs. her, når p faller og q stiger, ville firmaets fortjeneste stige.

Så ville firmaet redusere prisen på produktet langs dette segmentet (AM) til det når punktet M hvor MR = MC. Med andre ord ville monopolfirmaet være i likevekt på et punkt på etterspørselskurven der e> 1 og hvor MR = MC. Det kan ikke være i gevinstmaksimerende likevekt på noe punkt der e <1.

 

Legg Igjen Din Kommentar