Kortsiktig kostnadsanalyse av et firma

La oss lære mer om kortvarig kostnadsanalyse av et firma.

Et firmas kostnad for produksjon vil avhenge av innspillene det bruker. Videre avhenger bruk eller ansettelse av et innspill av hvor lang tid det er. Produksjonskostnadene vil med andre ord variere avhengig av produksjonsperiode. Produksjonen kan foregå på kort løp eller på lang felg. I lys av dette kan innganger ansatt av et firma være faste og varierende.

Kortsiktig er den tidsperioden som minst en inngang holdes fast. På kort sikt kan ikke firmaet endre sin faste inngang for å utvide utdataene. Bare ved å variere variable innganger kan et firma endre volumet på utdataene. Dermed er totale kostnader (TC) på kort sikt delt inn i to brede komponenter: totale faste kostnader (TFC) og totale variable kostnader (TVC).

Dermed TC = TFC + TVC hvor TFC = P K K̅ = rK̅ og TVC = P L .L = wL Her har vi satt stolpeskilt over K siden det antas å være fast (på kort sikt).

Total faste kostnader (TFC):

Et firma på kort sikt bruker både faste innganger og variable innganger. Kostnader som oppstår på grunn av bruk av faste innganger kalles faste kostnader eller faste kostnader eller uunngåelige kostnader. Det er kostnaden for firmaets faste innganger. Enten et firma produserer eller ikke, vil det måtte påløpe faste kostnader.

Dermed er faste kostnader uavhengig av nivået på produksjonen. Uansett hva nivået på produksjonen er (selv om det er null), endrer faste kostnader ikke. Dermed er faste kostnader sunkne kostnader. Dette er vist i fig. 3.12 (a) der TFC-kurven er trukket parallelt med den horisontale aksen som vi måler utgangen på. Det fremgår av figuren at firmaet har en samlet fast kostnad på OA, enten det produserer eller ikke.

Faste kostnader eller tilleggskostnader eller faste kostnader er:

(i) Utgifter til kommunal leie på land,

(ii) Lønn til øverste offiserer

(iii) Renter på lånte midler,

(iv) Avskrivning av maskin, og

(v) Kapitalkostnader for datamaskin osv. Faste kostnader kalles noen ganger indirekte kostnader eller faste kostnader.

Total variabel kostnad (TVC):

Kostnader som oppstår på grunn av bruk av variable faktorer kalles variable kostnader eller direkte kostnader eller primære kostnader. Det er kostnaden for firmaets variable innganger. Hvis firmaet ikke produserer, trenger det ikke å bruke variable innganger. Når ingen produksjon produseres, er den variable kostnaden null.

Men hvis firmaet ønsker å produsere, vil det måtte øke bruken av variable innganger. Dermed betyr mer produksjon ansettelse av mer variabel inngang og mer variabel kostnad. Dermed stiger variable kostnader som svar på en økning i produksjonen.

Total variabel kostnadskurve er tegnet i fig. 3.12 (b) der TVC-kurven starter fra opprinnelsen som viser at TVC er null når det ikke produseres noe output. Så snart utgangen stiger, har TVC-kurven stort sett en omvendt form på grunn av bruken av loven med varierende proporsjoner. Det er grunnen til at TVC til å begynne med stiger på et lavt nivå, mindre enn økningen i produksjonen. Senere stiger TVC mer enn økningen i produksjonen.

Totale variable kostnader inkluderer kostnader på:

(i) Råvarer

(ii) Lønninger til daglige lønnstakere

(iii) Transportkostnader

(iv) Kostnad for emballasje

(v) Elektrisitet og andre energirelaterte kostnader

(vi) Tariff

Total kostnad (TC):

Total kostnad er summen av faste og variable kostnader. TC-kurve er tegnet i fig. 3.12 (c). TC-kurve på kort sikt starter fra det punktet hvorfra TFC-kurven starter. Dette betyr at totalkostnad bare inkluderer faste kostnader når produksjonen er null.

Men når produksjonen stiger, stiger TC, siden variable kostnader kommer i drift. Det er grunnen til at TC-kurven har formen som TVC-kurven. På hvilket som helst utgangnivå måler den vertikale avstanden mellom TC og TFC TVC. Alternativt, ved å legge til TFC og TVC, oppnår man TC.

Kostnadsplanen :

Totalkostnad og dens forskjellige variabler er vist i en hypotetisk tabell 3.4. Vurder et firma som bruker både faste og variable innganger for å produsere god X. Produksjon antas å være underlagt loven om redusert avkastning. Tabell 3.4 illustrerer ulike kortsiktige kostnadskonsepter for forskjellige produksjonsnivåer for en vare.

Før vi forklarer denne tabellen, må vi vite betydningen av forskjellige kostnadskonsepter. Tabell 3.4 antyder at TVC stiger kontinuerlig mens produksjonen stiger, men TFC forblir uendret på alle nivåer av produksjonen. Kolonnene (2) og (3) viser atferden til TVC og TFC. Ved å legge til kolonner (2) og (3), oppnår vi kolonnen til TC vist i kolonne (4).

Marginalkostnad er merkostnaden som følge av endringen i produksjonen. Dette er illustrert i kolonne (5). Kolonne (5) forteller oss at MC først faller og deretter stiger når produksjonen stiger. AVC er den variable kostnaden per enhet. AVC, som MC, synker først, og øker deretter når produksjonen stiger. Kolonne (6) beskriver atferden til AVC. Kolonne (7) illustrerer AFC - den faste kostnaden per enhet.

Det avtar gradvis når produksjonen stiger. AC-plan på forskjellige nivåer av produksjonen er beregnet i kolonne (8). AC er den totale kostnaden per enhet. Den avtar først og deretter stiger.

 

Legg Igjen Din Kommentar