Firmets likevekt på kort sikt (med diagram)

Firmaet er i likevekt når det maksimerer overskuddet (11), definert som forskjellen mellom totale kostnader og totale inntekter:

Π = TR - TC

Gitt at den normale profittraten er inkludert i bedriftens kostnadsposter, er the overskuddet over den normale avkastningen på kapital og godtgjørelsen for den risikobærende funksjonen til gründeren.

Firmaet er i likevekt når det produserer produksjonen som maksimerer forskjellen mellom totale mottak og totale kostnader.

Firmaets likevekt kan vises grafisk på to måter. Enten ved å bruke TR- og TC-kurvene, eller MR- og MC-kurvene.

I figur 5.2 viser vi de samlede inntektene og de totale kostnadskurvene til et firma i et perfekt konkurranseutsatt marked. Totalinntektskurven er en rett linje gjennom opprinnelsen, og viser at prisen er konstant på alle nivåer av produksjonen. Firmaet er en pristakende og kan selge en hvilken som helst mengde produksjon til den pågående markedsprisen, med at TR øker proporsjonalt med salget. Helningen på TR-kurven er marginale inntekter. Den er konstant og lik den rådende markedsprisen, siden alle enhetene selges til samme pris. Dermed i ren konkurranse MR = AR = P.

Formen på totalkostnadskurven gjenspeiler U-formen til gjennomsnittskostkurven, det vil si loven med variable proporsjoner. Firmaet maksimerer overskuddet ved utgangen X e, der avstanden mellom TR- og TC-kurvene er størst. Ved lavere og høyere nivåer av produksjon maksimeres ikke fortjenesten til nivåer mindre enn X A og større enn X B har selskapet tap.

Tilnærmingen total-inntekt-totalkostnad er vanskelig å bruke når firmaer kombineres sammen i studiet av bransjen. Den alternative tilnærmingen, som er basert på marginalkostnader og marginale inntekter, bruker pris som en eksplisitt variabel, og viser tydelig atferdsregelen som fører til gevinstmaksimering.

I figur 5.3 viser vi gjennomsnittets og marginalkostnadskurver for firmaet sammen med etterspørselskurven. Vi sa at etterspørselskurven også er den gjennomsnittlige inntektskurven og den marginale inntektskurven til firmaet i et perfekt konkurransedyktig marked. Marginalkostnadene kutter SATC på sitt minstepunkt. Begge kurver er U-formet, og gjenspeiler loven med varierende proporsjoner som er operativ på kort sikt der anlegget er konstant. Firmaet er i likevekt (maksimerer overskuddet) på nivået med produksjonen som er definert av skjæringspunktet mellom MC og MR-kurvene (punkt e i figur 5.3).

Til venstre for e har ikke overskuddet nådd sitt maksimale nivå fordi hver enhet for produksjon til venstre for X e gir selskapet en inntekt som er større enn marginalkostnadene. Til høyre for X e koster hver ekstra enhet for produksjon mer enn inntektene som er opptjent ved salg, slik at tap blir oppnådd og total fortjeneste reduseres.

Oppsummert:

(a) Hvis MC <MRs totale fortjeneste ikke er maksimert, og det betaler firmaet å utvide produksjonen.

(b) Hvis MC> MR reduseres nivået på total fortjeneste og det betaler firmaet å kutte produksjonen.

(c) Hvis MC = MR kortsiktige overskudd maksimeres.

Dermed er den første betingelsen for likevekten til firmaet at marginalkostnadene er lik marginale inntekter. Imidlertid er denne betingelsen ikke tilstrekkelig, siden den kan være oppfylt, og likevel kan firmaet ikke være i likevekt. I figur 5.4 observerer vi at betingelsen MC = MR er tilfredsstilt ved punkt e ', men at firmaet tydeligvis ikke er i likevekt, siden fortjenesten maksimeres til X e > X e, . Den andre betingelsen for likevekt krever at MC stiger ved punktet for krysset med MR-kurven.

Dette betyr at MC må kutte MR-kurven nedenfra, dvs. at MC-helningen må være brattere enn MR-kurvens helning. I figur 5.4 er MC-helningen positiv ved e, mens MR-kurvens helning er null i alle utgangsnivåer. Dermed er begge betingelsene for likevekt tilfredsstilt

(i) MC = MR og

(ii) (Helling av MC)> (helling av MR).

Det skal bemerkes at MC alltid er positivt, fordi firmaet må bruke litt penger for å produsere en ekstra enhet. Dermed er MR også positivt ved likevekt. At et firma er i (kortsiktig) likevekt, betyr ikke nødvendigvis at det gir overskudd. Om firmaet tjener overskytende overskudd eller tap avhenger av nivået på, 4TC ved kortsiktig likevekt. Hvis A TC er under prisen på likevekt (figur 5.5), tjener firmaet overskytende overskudd (lik området PABe). Hvis imidlertid ATC er over prisen (figur 5.6), gjør selskapet tap (tilsvarer området FPeC).

I sistnevnte tilfelle vil firmaet fortsette å produsere bare hvis det dekker de variable kostnadene. Ellers vil det lukke seg, siden firmaet har det bedre ved å avslutte virksomheten, og minimerer tapene. Det punktet hvor selskapet dekker sine variable kostnader kalles 'nedleggingspunktet'. I figur 5.7 er firmaets nedleggelsespunkt angitt med punkt w. Hvis prisen faller under P w, dekker ikke firmaet de variable kostnadene og har det bedre hvis det stenger.

Matematisk avledning av likevekten til firmaet

Firmaet tar sikte på å maksimere overskuddet

Π = R - C

Hvor Π = fortjeneste

R - totale inntekter

C = totale kostnader

Klart R = ƒ 1 (X) og C = ƒ 2 (X), gitt prisen P.

(a) Førsteordens betingelse for maksimalisering av en funksjon er at dets første derivat (med hensyn til X i vårt tilfelle) er lik null. Å differensiere totalgevinstfunksjonen og tilsvarer null vi oppnår

Begrepet ∂R / ∂X er helningen på den totale inntektskurven, det vil si marginale inntekter. Begrepet ∂C / ∂X er helningen på den totale kostnadskurven, eller marginalkostnaden. Dermed er førsteordens betingelse for gevinstmaksimering

MR = MC

Gitt at MC> 0, MR må også være positive ved likevekt. Siden MR = P kan førsteordensbetingelsen skrives som MC = P.

(b) Den andreordens betingelse for et maksimum krever at det andre derivatet av funksjonen er negativt (antyder at kurven etter det høyeste punktet svinger nedover). Det andre derivatet av total-profit-funksjonen er

Men ∂2R / ∂X2 er skråningen til MR-kurven og ∂2C / ∂X2 er skråningen til MC-kurven. Derfor kan annenordensbetingelsen muntlig skrives som følger

(skråning av MR) <(skråning av MC)

Dermed må MC ha en brattere helning enn MR-kurven, eller MC må kutte MR-kurven nedenfra. I ren konkurranse er skråningen på MR-kurven null, og derfor forenkles andreordens tilstand som følger

0 <∂2C / ∂X2

Som leser MC-kurven, må ha en positiv helling, eller MC må være stigende.

 

Legg Igjen Din Kommentar