Effekter av tariffer under generell likevekt | Internasjonal økonomi

I den generelle likevektsanalysen blir det gjort en studie av tollens effekter på forbruk, produksjon, handel og velferd. Når et land innfører en takst, blir ikke bare et bestemt produkt eller sektor, men praktisk talt alle sektorer i økonomien påvirket på den ene eller den andre måten, inntil det økonomiske systemet når en ny likevektsposisjon.

I den forbindelse bemerket Kindelberger at en tariff er "... sannsynlig å endre handel, priser, produksjon og forbruk, og til å omfordele ressurser, endre faktorforhold, omfordele inntekter, endre sysselsetting og endre betalingsbalansen." Den generelle likevektsanalysen av tariff er laget fra synspunktet til et lite land og et stort land.

Generell likevektsanalyse av tollsats i et lite land:

Når det tollimponerende landet er lite, vil den innenlandske prisen for den importerbare varen øke med hele tollbeløpet for de enkelte forbrukere og produsenter i det lille tollimponerende landet. Den internasjonale prisen på varen vil imidlertid forbli upåvirket. Avviket mellom prisen på den importerbare varen for enkeltprodusenter og forbrukere og importeringslandet som helhet er av avgjørende betydning for å analysere effekten av toll på velferden.

Antagelser:

Den generelle likevektsanalysen av tollsats i tilfelle et lite land kan forsøkes ut fra følgende forutsetninger:

(i) Handelen skjer mellom to land - A og B.

(ii) Hjemlandet A er lite.

(iii) Det er utvekslet to varer, klut og stål.

(iv) Stoff kan eksporteres og stål er importerbar vare.

(v) Innføringen av toll fra A til importerbart varestål øker importprisen for stål for innenlandske produsenter og forbrukere opp til hele tollbeløpet.

(vi) Verdens pris på stål forblir upåvirket.

(vii) Inntektene som regjeringen samler inn gjennom tariff, blir brukt av regjeringen til å subsidiere offentlig konsum som skoler, helsetjenester etc.

Produksjons- og forbrukseffekten av toll på land A kan analyseres gjennom fig. 15.4.

I fig. 15.4. Er produksjonsmulighetskurven relatert til to vareklut og stål AA 1 . I mangel av internasjonal handel er forbruks- og produksjonsbalansen B. I forholdene til fri internasjonal handel er P 0 P 0 den internasjonale vekslingsgradslinjen og produksjonsbalansepunktet E.

Forbrukets likevektspunkt er R 1 som ligger på fellesskapets likegyldighetskurve C 2 . I denne situasjonen eksporterer land A FE mengde tøy og importerer R 1 F mengde stål. Hvis det innføres tollsats, men verdensprisene på råvarer forblir de samme, er den internasjonale vekslingsgradslinjen P 1 B, som er parallell med den opprinnelige internasjonale vekslingsgradslinjen P 0 P 0 .

Nå skifter produksjonsbalansen til B der land A produserer en stor mengde stål (importerbart god) innenlands. Dette er produksjons- eller beskyttelseseffekten av tariffen. Forbruksbalansen flytter seg fra R til R2 der den internasjonale vekslingsforholdslinjen P1B blir tangent til en lavere samfunns likegyldighetskurve C 1 .

Det viser at takst har forårsaket en reduksjon i velferden til tollpålagte lite land. Skiftet i forbrukspunkt fra R til R 2 indikerer forbrukseffekten av tariff. Etter tariff eksporterer landet BD-mengde tøy og importerer R 2D-mengde stål.

Når det gjelder et lite tollimplementerende land, har importtariffen således negative effekter. For det første, siden verdenspriser på utvekslede råvarer forblir uendret, unnlater tariffen å oppnå en bedring i handelsbetingelsene for hjemlandet A.

For det andre, selv om det er en økt produksjon av importerstatninger i hjemlandet, men omlegging av ressurser fra produksjon av tøy, i tilfelle landet hadde en sammenlignende fordel og hadde spesialisering, viser feilfordeling av ressurser og følgelig tap til land A.

For det tredje indikerer skiftet av forbruksbalanse til en lavere samfunns likegyldighetskurve tap på velferd for det tollimponerende landet.

For det fjerde reduserer toll ikke bare importen, men også eksporten av det tollimponerende landet. Reduksjonen i omfanget av handel er ikke bare et tap for det tariffpålagte landet, men også for resten av verden.

Generell likevektsanalyse av tollsatser i et stort land :

Hvis det tollimponerende landet er stort, kan den reduserte etterspørselen etter import etter innføringen av tariff redusere verdens etterspørselen etter produktet i så stor grad at prisen på importerbart gods faller. I en slik situasjon forårsaker fallet i importpris i forhold til eksportprisen en endring i den internasjonale prisforholdet og fører til en forbedring av handlingsvilkårene i det tollimponerende store landet.

Produksjonseffekten, forbrukseffekten og handelseffekten på grunn av tariff kan forklares gjennom fig. 15.4. Hvis takst forårsaker et fall i prisen på importerbart råvare i forhold til prisen på eksporterbar vare, forskyves den internasjonale vekslingsgrad til P 2 B, som er mer bratt enn valutakurslinjen P 0 P 0 eller P 1 B.

I dette tilfellet finner produksjonsbalansen sted ved B og forbruksbalansen oppstår ved R 3 der P2B blir tangent til den høyere likegyldighetskurven C 3 . Det store tollimponerende landet A importerer R 3 D mengde stål og eksporterer BD mengde tøy. Et høyere forhold mellom import og eksport indikerer at handelsbetingelsene har blitt gunstige for det imponerende land A-tollsats.

Produksjons- eller beskyttelseseffekten er i form av økt innenlandsk produksjon av importerbart varestål på grunn av skifte i produksjonsbalansen fra E til B. Ingen tvil om at mindre produksjon av tøy innebærer feilfordeling av ressurser og redusert spesialisering i produksjonen, men likevel land A har det bedre på grunn av positivt forbruk og vilkår for handelseffekter.

Skiftet av forbruksbalanse til den høyeste samfunns likegyldighetskurven C 3 indikerer en gevinst i velferden til tross for reduksjon i spesialisering og omlegging av ressurser til produksjon av import-erstatning. Dette er den positive forbrukseffekten. Når det gjelder et stort tollimponerende land, siden det er et fall i importprisen i forhold til eksportprisene, er det en forbedring i handelsbetingelsene. Dette er de positive vilkårene for handelseffekten.

Derfor innfører tollsatser fra et stort land, til tross for reduksjon i volumet av internasjonal handel, det en nettomottaker fra tollpolitikken.

 

Legg Igjen Din Kommentar