Produsentens atferd og tilbud (testspørsmål)

Les denne artikkelen for å lære om over hundre ofte stilte spørsmål om produsentens atferd og tilbud.

Q.1. Hva menes med produksjon?

Ans. Transformasjon av innganger til produksjon kalles produksjon.

Q.2. Definer produksjonsfunksjon.

Ans. Et matematisk uttrykk for den teknologiske sammenhengen mellom fysiske innspill og utganger til en vare.

ELLER

Produksjonsfunksjon representerer forholdet mellom fysiske innganger som brukes og den maksimale fysiske effekten som kan produseres fra dem i løpet av en gitt tidsperiode.

Q.3. Definer totalprodukt.

Ans. Totalt produkt er den totale mengden varer eller tjenester produsert, av et firma med en gitt mengde innsatser i et gitt tidsrom.

Q.4. Definer gjennomsnittlig produkt.

Ans. Per enhet av en variabel faktor kalles gjennomsnittsprodukt.

Q.5. Hva menes med marginalt fysisk produkt?

ELLER

Gi betydningen av marginalt produkt.

Ans. Marginal Physical Product eller 'Marginal Product' er tilsetningen til totalproduktet når det benyttes en tilleggsenhet med variabel faktor.

Q.6. Når AP faller, hva er forholdet mellom AP og MP?

Ans. Når AP faller, ligger MP-kurven under AP .ie MP

Q.7. Skille mellom produksjonsfunksjon på kort sikt og på lang sikt.

Ans. På kort sikt produksjonsfunksjon er noen faktorer faste, mens på lang sikt produksjonsfunksjon er alle faktorene varierende.

Q.8. Når den variable innsatsarbeidet økes med en enhet, faller den totale produksjonen. Hva vil du si om marginal produktivitet av arbeidskraft?

Ans. Hvis total produksjon reduseres ved å øke en enhet, innebærer det at marginale produkt (MP) av den arbeidskraft som er ansatt, er negativt.

Q.9. Hva skjer med totalprodukt (TP) når det marginale produktet til variabel input er negativt?

Ans. TP begynner å falle når MP blir negativ.

Q.10. Hva skjer med TP når MP stiger?

Ans. Så lenge MP stiger, øker TP i økende grad.

Q.11. Hva skjer med TP når MP går ned?

Ans. Når MP faller, men er positiv, øker TP i en reduserende hastighet, og når MP blir negativ, begynner TP også å falle.

Q.12. Hva skjer med AP når MP er mindre enn AP?

Ans. Når MP er mindre enn AP, begynner AP å falle.

Q.13. Når er TP maksimalt?

Ans. TP er maksimal når MP = 0.

Q.14. Hva er formen til MP?

Ans. MP er omvendt U-formet.

Q.15. Hva er formen på AP?

Ans. AP er omvendt U-formet.

Q.16. Når er AP maksimum?

Ans. AP er maksimal når MP = AP.

Q.17. Når blir loven med variabel andel utsatt?

Ans. Loven med variabel andel vil bli utsatt hvis det er en forbedring av teknologien eller det oppdages noen erstatninger av faste faktorer.

Q.18. Hva menes med stordriftsfordeler?

Ans. Fordelene som et selskap får når det utvider produksjonsnivået er kjent som stordriftsfordeler.

Q.19. Hva menes med stordriftsøkonomier?

Ans. Ulemper som oppstår for et firma ved utvidelse av produksjonsskalaen utover det optimale nivået, kalles skalaøkonomier.

Q.20. I hvilket trinn vil en rasjonell produsent prøve å operere på kort sikt?

Ans. En rasjonell produsent vil operere i et stadium med redusert avkastning der TP øker i redusert takt.

Q.21. Definer lov med variabel andel.

Ans. Loven sier at når flere og flere mengder med variabel inngang blandes med faste mengder faste produksjonsfaktorer, vil TP i utgangspunktet øke med økende hastighet, etterfulgt av økning i en reduserende hastighet og til slutt faller TP.

Q.22. Definer lov for reduserende marginale produkt.

Ans. I henhold til loven om reduserende marginale produkt, når flere og flere enheter med variabel faktor blir brukt sammen med andre faste faktorer, begynner marginale produktet av den faktoren å falle etter et stadium.

Q.23. Hvordan kan du utlede TP?

Ans. TP kan avledes ved å multiplisere gjennomsnittlig produkt (AP) med enhetene som brukes med variabel faktor.

TP = AP x Mengde brukt av variabel faktor.

Q.24. Hva menes med infleksjonspunkt?

Ans. Punktet hvor TP slutter å øke med økende hastighet og begynner å øke med reduserende hastighet kalles forbøyningspunkt.

Q.25. Definer kostnad.

Ans. Betaling for produksjonsfaktorer og for ikke-faktorinnganger som brukes i produksjonen av en vare, kalles kostnad.

Q.26. Definere faste kostnader?

Ans. Faste kostnader er kostnader som ikke endres med endring i produksjonen.

ELLER

Det er kostnadene som påløper på faste innganger.

Q.27. Hva er variable kostnader?

Ans. Kostnadene som varierer med produksjonsnivået til et firma er kjent som variable kostnader, dvs. kostnadene som endres med endringen i produksjonen betegnes som variable kostnader.

Q.28. Gi to eksempler på variabel pris.

Ans. Utgifter til råstoff, fritidsarbeidere etc.

Q.29. Gi to eksempler på faste kostnader.

Ans. Leie, lønn til fast ansatt m.m.

Q.30. Gi ett eksempel på faste kostnader og variable kostnader.

Ans. Faste kostnader:

Leie

Variable kostnader:

Utgifter til råvarer.

Q.31. Hva er formen til totale faste kostnader (TFC)?

Ans. TFC er en horisontal rett linje parallelt med x-aksen.

Q.32. Hva er formen på Total Variable Cost (TVC)?

Ans. TVC har en omvendt S-form og starter fra opprinnelse.

Q.33. Hva er oppførselen til Total Variable Cost når produksjonen øker?

Ans. TVC øker først med en synkende hastighet og etter et poeng øker i økende hastighet.

Q.34. Hvorfor er TVC invers formet?

Ans. IVC er inverser formet på grunn av lov om variabel andel.

Q.35. Definer totalkostnader.

Ans. Total kostnad er summen av alle kostnadene for å produsere en gitt produksjon.

Q.36. Hva kan du si om den vertikale avstanden mellom TVC og TC?

Ans. Avstanden mellom TVC og TC er lik de faste kostnadene.

Q.37. Hva er forholdet mellom AC, AFC og AVC?

Ans. Ans. AC = AFC + AVC.

Q.38. Definer AFC.

Ans. AFC er den faste enheten per kostnad for en vare.

Q.39. Hvordan oppnås AFC?

Ans. AFC oppnås ved å dele TFC med antall produserte enheter.

Q.40. Hva er formen til AFC?

Ans. Formen på AFC-kurven er en rektangulær hyperbola.

Q.41. Hva er oppførselen til gjennomsnittlige faste kostnader som

Ans. AFC faller kontinuerlig

Q.42. Definer AVC.

Ans. AVC er den variable enheten per enhet for å produsere en vare.

Q.43. Hva er formen på AVC?

Ans. U formet

Q.44. Hvorfor er AVC U formet?

Ans. AVC er U-formet på grunn av loven om variabel andel.

Q.45. Definer gjennomsnittlig kostnad (AC).

Ans. Den totale kostnaden per enhet for å produsere en vare, kalles den gjennomsnittlige kostnaden (AC).

Q.46. Hva er formen på vekselstrøm?

Ans. AC er U-formet.

Q.47. Hva er grunnen til U-formen på vekselstrømskurven?

Ans. Lov med varierende proporsjoner.

Q.48. Definer marginalkostnader.

Ans. Endringene som er gjort til TC ved å produsere en ekstra enhet av en vare, kalles marginalkostnader.

Q.49. Hva er formen på MC-kurve?

Ans. MC-kurven er U-formet.

Q.50. Hvorfor er MC-kurven U-formet?

Ans. MC-kurve er U-formet på grunn av loven om variabel andel.

Q.51. Hva er formen på TC-kurve?

Ans. Formen på TC-kurven er omvendt 'S' -form som beveger seg oppover fra venstre mot høyre, men starter aldri fra opprinnelse.

Q.52. Hva skjer med TVC når MC avslår?

Ans. TVC stiger i redusert takt når MC går ned.

Q.53. Hva vil oppførselen til TVC være når MC reiser seg?

Ans. TVC vil stige i økende tempo når MC stiger.

Q.54. Hvordan er TVC og MC relatert?

Ans. TVC er lik summen av MC dvs. TVC = ZMC.

Q.55. Hva vil skje med AC når MC er under den?

Ans. AC vil falle når MC er under den.

Q.56. Hva vil være posisjonen til MC når AC stiger?

Ans. MC vil være mer enn vekselstrøm når veksten stiger.

Q.57. Når er MC = AC?

Ans. På minstepunktet AC vil MC være lik AC.

Q.58. Hva er LMC?

Ans. LMC er tilskuddet til totalkostnaden når en ekstra enhet av varen produseres.

Q.59. Hvordan er MC avledet fra TVC?

Ans. MC = TVC n - TVCn- 3 .

Q.60. Hva er tilleggskostnader?

Ans. Faste kostnader er kjent som tilleggskostnader som ikke endres med produksjonsnivået til firmaet.

Q.61. Kan AFC noen gang være null?

Ans. Nei, AFC kan aldri være null.

Q.62. Hvorfor er langsiktige kostnadskurver U-formet?

Ans. Lange løpskostnadskurver er U-formet på grunn av loven om retur til skala.

Q.63. Kan det være noen faste kostnader på sikt? Hvis ikke hvorfor?

Ans. Det kan ikke være faste kostnader på lang sikt fordi alle faktorer er varierende i det lange løp.

Q.64. Minimum telefonregning er en fast kostnad eller variabel pris?

Ans. Faste kostnader

Q.65. Kategorier disse som faste kostnader eller variabel kostnad

Ans.

Q.66. Navngi kostnadene som finnes på nullnivå også?

Ans. Total faste kostnader

Q.67. Nevn kurven som kutter ATC og AVC på det laveste punktet?

Ans. Marginalkostnadskurve.

Q.68. Andre navn gitt til faste kostnader

Ans. Kostnader

Q.69. Tilleggskostnader er det andre navnet gitt til?

Ans. Faste kostnader

Q.70. Prime cost er det andre navnet gitt til?

Ans. Variable kostnader

Q.71. Andre navn gitt til variabel pris?

Ans. Direkte kostnader

Q.72. Andre navn gitt til Rising portion of MC?

Ans. Forsyningskurve til et firma.

Q.73. Område under MC-kurve er kjent som?

Ans. TVC

Q.74. Definer inntekter.

Ans. Pengekvitteringer fra salg av et produkt av selgeren kalles inntekter.

Q.75. Definer totale inntekter.

Ans. Total inntekt er den totale pengemottakingen fra salg av en gitt produksjon i markedet.

Q.76. Definer gjennomsnittlig inntekt.

Ans. Inntekter per enhet mottatt fra salg av en vare er kjent som Gjennomsnittlig inntekt.

Q.77. Hvordan oppnås AR?

Ans. AR kan fås ved å dele TR med antall solgte enheter.

Q.78. Hva er oppførselen til gjennomsnittlig inntekt i et marked der et firma kan selge mer bare ved å senke prisen?

Ans. AR faller kontinuerlig når produksjonen øker.

Q.79. Definer marginale inntekter.

Ans. Marginalinntekter er tillegg til den totale inntekten når en ekstra enhet av en vare selges.

Q.80. Hva er forholdet mellom prislinje og totale inntekter?

Ans. Totale inntekter er området under prislinjen, i et perfekt konkurranseutsatt marked

Q.81. Hva er forholdet mellom AR og MR fra et perfekt konkurransedyktig firma.

Ans. I tilfelle et perfekt konkurransedyktig firma AR = MR.

Q.82. Hva er elastisiteten i etterspørselskurven til monopolfirma?

Ans. Etterspørselskurven for et monopolfirma er mindre enn enhetselastisk.

Q.83. Hva er elastisiteten i etterspørselskurven for et firma under monopolistisk konkurranse?

Ans. Etterspørselskurven for et firma under monopolistisk konkurranse er mer enn enhetselastisk.

Q.84. Hva er elastisiteten i etterspørselskurven for et firma under perfekt konkurranse?

Ans. Etterspørselskurven for et firma under perfekt konkurranse er perfekt elastisk.

Q.85. Hvordan oppnås TR?

Ans. TR oppnås ved å multiplisere solgt mengde med prisen på produktet.

Q.86. Hva vil være elastisiteten i etterspørselen hvis MR = null?

Ans. Elastisitet i etterspørselen er enhet når MR = null.

Q.87. Navngi markedet der AR & MR-kurve sammenfaller med hverandre?

Ans. Perfekt konkurranse.

Q.88. Hva vil være posisjonen til MR når TR er maksimal?

Ans. MR er null når TR er maks.

Q.89. Hva er oppførselen til Marginal Revenue i et marked der et firma kan selge en mengde av produksjonen det produserer til en gitt pris?

Ans. MR er konstant på alle nivåer av utdata.

Q.90. Hva vil skje med TR når MR er negativ?

Ans. TR vil avta når MR er negativ.

Q.91. Når AR er nedover skrå, hva er statusen til MR?

Ans. Når AR er nedover skrå, ligger MR under den.

Q.92. Hvis TR øker med konstant hastighet, hva vil da påvirke MR?

Ans. MR vil være positiv og konstant.

Q.93. Hva er formen på AR-kurven i monopol?

Ans. AR-kurven til et monopolfirma vil være skrånende nedover.

Q.94. Hva er formen på MR-kurve i monopol?

Ans. MR-kurven til et monopolfirma er skrånende nedover og ligger under AR-kurven.

Q.95. I hvilken type marked kan MR aldri være negativ?

Ans. MR-kurve kan aldri være negativ under perfekt konkurranse.

Q.96. Hva er formen på MR-kurven under perfekt konkurranse?

Ans. MR-kurve for et firma under perfekt konkurranse er en horisontal linje parallelt med x-aksen.

Q.97. Hvem er produsent?

Ans. Enhver økonomisk enhet som produserer varer og tjenester for salg er en produsent.

Q.98. Definer overskudd.

Ans. Overskuddet er forskjellen mellom totale inntekter og totale kostnader.

Q.99. Hva er målet med en produsent?

Ans. Målet med en produsent er å tjene maksimal fortjeneste.

Q.100. Hva er breakeven poenget?

Ans. Breakeven poeng er staten uten fortjeneste og ingen tap. dvs. TR-TC = 0

Q.101. Hva er betydningen av produsentens likevekt?

Ans. En produsent er i likevekt når han produserer på nivået med maksimal fortjeneste.

Q.102. Hva er en enhetsskatt?

Ans. En enhetsskatt er en skatt som pålegges av regjeringen per enhetssalg av produktet.

Q.103. På hvilket nivå vil en produsent være i likevekt under TR - TC tilnærming?

Ans. Utgangsnivået som den vertikale avstanden mellom TR og TC er maksimal vil være likevektsnivået på utgangen for firmaet.

Q.104. Hva er betingelsen for produsentens likevekt under MR - MC tilnærming?

Ans. Ans. MR = MC og MC bør stige.

Q.105. Hva er formen til AR til et monopolfirma?

AR-kurven eller etterspørselskurven for et monopolfirma er nedadgående.

Q.106. Hva er formen på MR-kurve under ufullkommen markedssituasjon?

Ans. MR-kurven skrår nedover under ufullkomne markedsforhold.

Q.107. I hvilken grad faller MR-kurven?

Ans. MR-kurve faller med dobbelt så høy hastighet som AR-kurven.

Q.108. Hva er den langsiktige forsyningskurven for et firma?

Ans. Den stigende delen av MC som starter fra minimumspunktet for lang sikt AC er den langsiktige forsyningskurven til et firma.

Q.109. Når tjener et firma fortjeneste?

Ans. Et firma tjener fortjeneste når TR> TC.

Q.110. Når vil et firma ha tap?

Ans. Et firma vil pådra seg tap når TR <TC.

Q.111. Når velger et firma å produsere til tross for tap av inntekter?

Ans. Et firma vil velge å produsere til tross for tap hvis minst de variable kostnadene dekkes av prisen.

Q.112. Hva er nedleggelsespunktet?

Ans. Stengepunkt er en situasjon når prisen ikke selv dekker de variable kostnadene.

Q.113. Nevn forskjellige former for ufullkommen konkurranse?

Ans. (a) Monopolistisk

(b) Oligopol

Q.114. Definer forsyning.

Ans. Forsyning betyr mengden av en vare som et firma (eller industri) er villig til å levere til en gitt pris i løpet av en periode.

Q.115. Definer markedsforsyning.

Ans. Markedsforsyning er den totale mengden av en vare som tilbys for salg av alle firmaer til en bestemt pris i en gitt tidsperiode.

Q.116. Hva menes med priselastisitet i tilbudet?

Ans. Graden av endring i levert mengde av en vare på grunn av endring i prisen kalles priselastisitet på tilbudet.

Q.117. Oppgi lov om forsyning.

Ans. Tilbudsloven sier at hvis andre ting forblir konstant, er tilbudet mer til en høyere pris, og det er mindre til en lavere pris, eller tilbudet er direkte relatert til prisen på en vare.

Q.118. Definer en leveringsplan.

Ans. Leveringsplan er en tabelloppgave som viser forskjellige mengder levert av en vare til forskjellige prisnivåer.

Q.119. Definer en forsyningskurve.

Ans. En forsyningskurve viser forskjellige mengder levert av en vare til forskjellige prisnivåer grafisk.

Q.120. Definer leveringsplan for markedet.

Ans. Markedsforsyningsplan er en tabelloversikt som viser forskjellige mengder levert av en vare fra alle firmaer til forskjellige prisnivåer.

Q.121. Hva menes med endring i tilbud?

Ans. En økning eller fall i mengden levert av en vare på grunn av andre faktorer enn prisen på varen kalles endring i tilbudet.

Q.122. Vil du gi betydning av endring i levert mengde?

Ans. En økning eller fall i mengden levert av en vare på grunn av prisendring på varen, og å holde andre faktorer konstant kalles endring i levert mengde.

Q.123. Hva er betydningen av utvidelse av tilbudet?

Ans. En økning i levert mengde på grunn av prisstigningen på varen, og som holder andre faktorer konstant, kalles utvidelse av tilbudet.

Q.124. Hva er betydningen av sammentrekning av forsyningen?

Ans. Et fall i levert mengde på grunn av prisfallet på varen, og som holder andre faktorer konstant, kalles sammentrekning av forsyningen.

Q.125. Hva forårsaker en bevegelse nedover langs en forsyningskurve?

Ans. En reduksjon i råvareprisen fører til nedadgående bevegelse langs tilbudskurven og holder andre faktorer konstante.

Q.126. Hva forårsaker en bevegelse oppover langs en vares tilbudskurve?

Ans. En økning i prisen på varen vil føre til en bevegelse oppover langs forsyningskurven og holde andre faktorer konstante.

Q.127. Hva forårsaker en bevegelse langs en vares tilbudskurve?

En bevegelse langs forsyningskurven er forårsaket av at kun prisendring på varen holder andre faktorer konstante.

Q.128. Hva menes med økning i tilbudet?

En økning i mengden forsyning av en vare på grunn av andre faktorer enn prisen på varen, kalles økning i tilbudet.

Q.129. Når skifter en tilbudskurve?

Når andre faktorer enn egenprisen på den gode endringen, skifter tilbudskurven.

Q.130. Hva er "Endring i tilbud"?

Ans. Endring i tilbud på grunn av endring i egen pris på det gode.

Q.131. Hva er 'nedgang' i tilbudet?

Ans. Et fall i tilbudet på grunn av andre faktorer enn egen pris på varen er kjent som reduksjon i tilbudet.

Q.132. Nevn en faktor som forårsaker skift mot høyre av tilbudskurven.

Ans. Forbedring i teknologi.

Q.133. Forklar effekten av produksjonsteknikk på elastisiteten.

Ans. Tilførselen vil være mer elastisk når teknikker som brukes for produksjonen er enkle og mindre elastiske når kompliserte metoder for teknikker brukes til produksjon av varen.

Q.134. Definer perfekt elastisk forsyning.

Ans. Når det skjer en uendelig endring i mengden som leveres til en vare, med pris som forblir konstant, er forsyningen perfekt elastisk.

Q.135. Definer perfekt inelastisk forsyningskurve

Ans. En perfekt uelastisk forsyningskurve vil være en vertikal rett linje parallelt med Y-aksen, som viser at en fast mengde vil bli levert, uansett pris.

Q.136. Hva brukes begrepet for en situasjon når forsyningens elastisitet er mellom null og en?

Ans. Tilførselen vil bli kalt relativt uelastisk.

Q.137. Skille mellom lager og forsyning.

Ans. Lager er den totale mengden som er tilgjengelig hos en produsent, mens forsyningen er den delen av lager som han er klar til å selge til en gitt pris i en gitt tidsperiode.

Q.138. Priselastisitet for levering av en vare er 1, 2. Er tilførselen elastisk eller uelastisk, og hvorfor?

Ans. Forsyningen er elastisk siden tilførselskoeffisienten er mer enn én.

Q.139. Definer markedsperiode.

Ans. Markedsperiode er den perioden hvor tilbudet av en vare er perfekt uelastisk. Dette er også kjent som veldig kort periode.

Q.140. Hva er priselastisiteten på tilførselen til en rett linje forsyningskurve som berører Y-aksen.

Ans. Elastisiteten i tilførselen til en forsyningskurve som berører Y-aksen vil være større enn en.

Q.141. Tegn en rett linje forsyningskurve med uendelig priselastisitet.

Ans.

Q.142. Vil du gi formelen for å måle forsyningens elastisitet?

Ans. Elastisiteten i tilførselen kan måles ved hjelp av følgende formel:

Q.143. Hvis to forsyningskurver skjærer hverandre, vil kurven ha høyere elastisitet ved kryssingspunktet.

Ans. Flatere kurve vil ha høyere elastisitet.

Spm. 144. Kan det være faste kostnader på lang sikt? Hvis ikke, hvorfor?

Ans. Nei, det kan aldri være faste kostnader på lang sikt, da på lang sikt er alle faktorer uansett varierende.

Q.145. Hvordan påvirker teknologiske fremskritt firmaets tilbudskurve?

Ans. Teknisk fremgang vil føre til økning i produksjonen, og dermed vil MC redusere noe som vil øke tilbudet. Tilførselskurven vil dermed skifte til høyre.

Spm.146. Hvordan påvirker en økning i prisen på et innspill tilbudskurven til et firma?

Ans. Økning i prisen på et innspill vil øke produksjonskostnadene for varen. Lønnsomheten vil bli redusert. Dermed vil tilbudet avta og tilførselskurven skifter til venstre.

 

Legg Igjen Din Kommentar