Forbruker reagerer på endringer i prisen på et produkt (forklart med prisforbrukskurve)

Vi vil forklare hvordan forbrukeren reagerer på gebyrer i prisen for en vare, hans pengeinntekt, smak og priser på andre varer som forblir de samme.

Priseffekt viser denne reaksjonen fra forbrukeren og måler den fulle effekten av endringen i prisen på en vare på den kjøpte mengden siden det ikke gjøres noen kompenserende variasjon i inntekt i dette tilfellet.

Når prisen på en god pris blir forbrukeren enten bedre eller dårligere enn før, avhengig av om prisen faller eller stiger.

Med andre ord, som et resultat av endring i pris på et produkt, ville hans likevektsposisjon ligge ved en høyere likegyldighetskurve i tilfelle prisfall og ved en lavere likegyldighetskurve i tilfelle prisoppgang.

Priseffekt er vist i fig. 8.38. Med gitte priser på varer X og Y, og en gitt pengeinntekt representert ved budsjettlinjen PL 1, er forbrukeren i likevekt ved Q på likegyldighetskurve IC 1 . I denne likevektsposisjonen på Q kjøper han OM 1 av X og ON 1 av Y. La prisen på god X falle, prisen på Y og hans pengeinntekter forbli uendret. Som et resultat av denne prisendringen forskyves budsjettlinjen til stillingen PL 2 .

Forbrukeren er nå i likevekt ved R på en høyere likegyldighetskurve IC 2 og kjøper OM 2 av X og ON 2 av Y. Han har dermed blitt bedre, det vil si at tilfredshetsnivået hans har økt som en konsekvens av fallet i prisen på god X. Anta at prisen på X faller ytterligere slik at PL 3 nå er den aktuelle budsjettposten. Med budsjettlinje PL 3 er forbrukeren i likevekt ved S på likegyldighetskurve IC 3 hvor han har OM 3 av X og ON 3 av Y.

Hvis prisen på god X faller ytterligere slik at budsjettlinjen nå tar posisjonen som PL 4, oppnår nå forbrukeren likevekt ved T på likegyldighetskurven IC 4 og har OM 4 av X og ON 4 av Y. Når alle likevektene peker slikt ettersom Q, R, S og T er sammen, får vi det som kalles Prisforbrukskurve (PCC). Prisforbrukskurve sporer ut priseffekten. Den viser hvordan endringene i pris på god X vil påvirke forbrukerens kjøp av X, pris på Y, hans smak og pengeinntekter som forblir uendret.

I Fig.8.38 er prisforbrukskurven (PCC) skrånende nedover. Nedad skrånende prisforbrukskurve for god X betyr at når prisen på god X faller, kjøper forbrukeren en større mengde god X og en mindre mengde god Y. Dette er ganske tydelig fra fig. 8.38. Vi oppnår nedadgående prisforbrukskurve for god X når etterspørselen etter den er elastisk (dvs. priselastisiteten er større enn en). Men nedover skrånende er en mulig form for prisforbrukskurve. Prisforbrukskurve kan også ha andre former.

I fig. 8.39 er kurven for prisforbruk oppover skrånende. Oppadgående prisforbrukskurve for X betyr at når prisen på god X faller, øker mengden av både varer X og Y. Vi oppnår den stigende prisforbrukskurven for god X når etterspørselen etter god er inelastisk (dvs. priselastisitet er mindre enn én).

Prisforbrukskurve kan også ha en bakover skrånende form, som er avbildet i fig. 8.40. Bakover skrånende prisforbrukskurve for god X indikerer at når prisen på X faller, etter et poeng, blir mindre mengde etterspurt eller kjøpt.

Prisforbrukskurve for en god kan også ta horisontal form. Det betyr at når prisen på det gode X synker, øker det kjøpte antallet proporsjonalt, men mengden kjøpt av god Y forblir den samme. Horisontal prisforbrukskurve er vist på fig. 8.41. Vi oppnår horisontal prisforbrukskurve for god X når priselastisiteten i etterspørselen etter god X er lik enhet.

Men det er sjelden at prisforbruket krummer skråninger nedover gjennom eller skråner oppover gjennom eller skråner bakover gjennomgående. Mer generelt har prisforbrukskurven forskjellige bakker i forskjellige prisklasser. Ved høyere prisnivåer skråner den vanligvis nedover, og den kan da ha en horisontal form for noen prisklasser, men til slutt vil den være skrånende oppover.

For noen prisklasser kan det være skrått bakover som for Giffen-varer. En prisforbrukskurve som har forskjellige former eller skråninger i forskjellige prisklasser er tegnet i fig. 8.42. En slik type prisforbrukskurve gjør at priselastisiteten i etterspørselen varierer i forskjellige prisklasser.

 

Legg Igjen Din Kommentar