Monopolist som produserer et homogent produkt

I dette avsnittet skal vi undersøke saken om en monopolist som produserer et homogent produkt i forskjellige planter.

Vi skal begrense analysen til to planter for enkelhets skyld. Imidlertid kan analysen lett generaliseres til et hvilket som helst antall planter.

Anta at monopolisten driver to anlegg, A og B, hver med en annen kostnadsstruktur (figur 6.16 og 6.17).

Han må ta to avgjørelser:

For det første, hvor mye produksjon du vil produsere helt og til hvilken pris du skal selge den for å maksimere fortjenesten.

For det andre, hvordan tildele produksjonen av den optimale (gevinstmaksimerende) produksjonen mellom de to anleggene.

Det antas at monopolisten kjenner markedets etterspørsel (og den tilsvarende MR-kurven) og kostnadsstrukturen til de forskjellige anleggene. Monopolistens totale MC-kurve kan beregnes fra den horisontale summeringen av MC-kurvene til de enkelte planter

MC = MC 1 + MC 2

Gitt MR- og MC-kurvene, kan monopolisten definere den totale produksjonen og prisen den må selges for å maksimere fortjenesten hans fra skjæringspunktet mellom disse to kurvene (punkt ɛ i figur 6.18).

Fordelingen av produksjonen mellom plantene avgjøres av den marginalistiske regelen

MC 1 = MC 2 = MR

Med andre ord maksimerer monopolisten sin fortjeneste ved å bruke hvert anlegg opp til det nivået som marginalkostnadene er lik hverandre og de vanlige marginale inntektene. Dette fordi MC i et anlegg, for eksempel anlegg A, er lavere enn marginalkostnadene for anlegg B, ville monopolisten øke fortjenesten ved å øke produksjonen i A og redusere den i B, til betingelsen er oppfylt.

MC 1 = MC 2 = MR

Grafisk kan likevekten til multiplantmonopolisten defineres som følger. Den totale gevinstmaksimerende produksjonen og prisen er definert av skjæringspunktet mellom MC- og MR-kurver (punkt ε i figur 6.18). Fra skjæringspunktet tegner vi en linje, parallelt med X-aksen, til den krysser de individuelle MC 1 og MC 2 kurvene til de to plantene. På disse punktene er likevektsbetingelsen (MC = MR = MC 1 = MC 2 ) tilfredsstilt. Hvis vi fra disse punktene (ε 1 ogε 2 ) tegner vinkelrett på X-aksen på figurene 6.16 og 6.17, finner vi nivået på ytelsen som vil bli produsert i hvert anlegg. Det er klart at X 1 + X 2 må være lik den gevinstmaksimerende produksjonen X. Den totale fortjenesten er summen av fortjenesten fra produktene til de to anleggene. Overskuddet fra anlegg A er det skyggelagte området abed og overskuddet fra anlegg B er det skyggelagte området gfjh.

 

Legg Igjen Din Kommentar