Utveksling av penger: Betingelser, skjemaer og fordeler

La oss gjøre en grundig studie av utveksling av penger: -

1. Betydning av utveksling av penger 2. Definisjon av utveksling av penger 3. Kjennetegn 4. Forhold 5. Skjemaer 6. Viktighet 7. Fordeler 8. Ulemper.

Betydning av utveksling av penger:

Den daglige utvekslingen er forbindelsesleddet mellom forbruk og produksjon. John Strachy har kalt det som "Heart of Economics".

I gamle dager var menneskets ønsker veldig få. Han ledet et veldig enkelt liv og levde hovedsakelig av jakt og fiske og tilfredsstilte alle sine ønsker selv.

Etter hvert som tiden gikk ønsket hans mangedoblet og hans selvforsyning forsvant. Han begynte å bytte ut noen av tingene han produserte for de som naboer hadde.

Slike direkte utvekslinger uten bruk av penger kalles Barter. Den daglige byttehandelen utføres bare i usiviliserte og tilbakestående områder. I moderne samfunn finner vi sjelden utveksling av denne typen. For tiden utveksles arbeidet med hjelp av penger.

Definisjon av utveksling av penger:

Bytte er blitt definert av forskjellige økonomer som følger:

1. I følge prof. Marshall - "Bytte kan defineres som en lovlig, frivillig og gjensidig overføring av formue mellom de to partene, hvor hver overføring er til gjengjeld for den andre."

2. Som prof. Jevons har sagt - "Utveksling er byttehandel av relativt overflødig og relativt nødvendig."

3. I følge prof. Waugh - "Vi kan definere en utveksling som to frivillige eierskapsoverføringer som hver blir gjort med tanke på den andre."

Kjennetegn på utveksling av penger:

Følgende er egenskapene til utveksling:

1. Overføring av rikdom:

I bytte er det alltid overføring av formue eller varer, penger eller tjenester. I mangel av overføring kan det ikke være utveksling.

2. Juridisk overføring av rikdom:

Rikdom må overføres lovlig. Enhver formue som overføres på en ulovlig måte kan ikke kalles formue.

3. Gjensidig overføring av rikdom:

Ensidig overføring av formue kan ikke kalles utveksling. Det må være gjensidig og tosidig.

4. Frivillig og fri overføring av rikdom:

Det trenger ikke være noe press eller tvang for å overføre formuen. Det må være frivillig og uten frykt eller press.

Viktige elementer eller betingelser for utveksling av penger:

Viktige elementer eller betingelser for utveksling er som følger:

1. Det skal være to parter:

For utveksling skal det kreves to personer ellers vil ikke utvekslingsaktivitetene finne sted. Av to personer skal den ene være mottaker og den andre gi.

2. Det skal være minst to varer:

Som to personer, må det være to eller flere varer hver for seg.

3. Gevinstmuligheter for begge parter:

I bytte må begge parter få utbytte. Hvis noen av de to vil lide tap, vil han ikke gå med på utveksling.

4. Overføring av formue:

Overføring av formue er avgjørende for utveksling. Rikdom kan være enten varer eller penger eller tjenester.

5. Frivillig overføring av formue:

Det trenger ikke være noe press eller tvang eller unødig innflytelse i formuesoverføringen, det skal være frivillig.

6. Overføring av formue må være på en lovlig måte:

Eventuell ulovlig overføring av formue vil ikke være korrekt eller gyldig.

7. Det skal være dobbelt tilfeldighet av ønsker:

Det betyr at begge parter må ha behov for hverandres varer, ellers kan ikke utveksling finne sted.

8. Det bør være vilje til utveksling:

Mellom begge parter kan ellers ikke skifte.

9. Penger er også viktig:

I moderne tid har tilstedeværelse av penger blitt viktig for utveksling. Utveksling vil ikke være mulig hvis det ikke er penger.

Former for utveksling av penger :

Det er to former for utveksling:

(1) Bytesystem.

(2) Money Exchange System.

(1) Bytesystem:

Bytesystem er det som varer direkte byttes med varer på. Med andre ord, byttehandel består i direkte utveksling av en vare eller tjenester for en annen.

(2) Money Exchange System:

Når utvekslingsarbeid blir gjort gjennom pengemediet, kalles det pengevekslingssystem. For tiden er dette den vanligste metoden for utveksling.

Betydningen av ex endring av penger:

Utveksling er en viktig gren av økonomiske aktiviteter. Moderne tidsalder er en tidsalder av fordypning. Folk ønsker å spesialisere seg og produsere en type varer, men i livet er det nødvendig med flere artikler og varer for å tilfredsstille livskravene. Derfor har utvekslingsaktiviteter blitt ansett som essensielle. I økonomi har Exchange blitt navngitt som "Koblende forbindelse mellom produksjon og forbruk".

I vårt liv beveger produksjon og forbruk seg sammen, og det ene uten det andre vil være ineffektivt i utvekslingsaktiviteter. For økonomisk utvikling av en nasjon har utvekslingsaktiviteter blitt sett på som et viktig verktøy.

Exchange gir denne informasjonen hva du skal produsere og hva du ikke skal produsere. Hvilken type produksjon vil være gunstig for landet og hva vil ikke være gunstig. For å konkludere kan det sies at utvekslingsaktiviteter er veldig viktige og essensielle for ethvert land.

Fordeler med utveksling av penger :

For utvikling av ethvert land må utvekslingsaktivitetene være praktiske, enkle og forståelige.

Fordeler med utveksling er som følger:

1. Produksjon av stor skala:

Hvis det er noen mulighet for storskala produksjon, kan det bare gjøres gjennom utveksling. Ved utveksling kan gode kvaliteter og moderne maskiner kjøpes fra andre land.

2. Arbeidsdeling og fordypning:

Det er på grunn av utveksling, den geografiske arbeidsdelingen og fordypningen har blitt mulig. I dag er hvert land opptatt med å produsere slike kvaliteter som kan gi maksimal fortjeneste for den det gjelder.

3. Tilfredshet med ønsker:

Gjennom utveksling kan man få slike kvaliteter som han ikke selv kan produsere. Det er gjennom utveksling, folk kan tilfredsstille hans ønsker.

4. Riktig utnyttelse av naturressurser:

Det er gjennom utvekslingsmediet at ethvert land på riktig måte kan utnytte de tilgjengelige naturressursene. Utveksling kan hjelpe til med riktig utnyttelse av ressursene, og det kan unngå lediggang.

5. Rise in the Living of Standard:

Utvekslingsaktiviteter har økt folks levestandard. Forbrukerne får varer til en billigere pris, og dette hjelper med å øke levestandarden.

6. Utvidelse av markedet:

Enkle metoder for å utveksle har hjulpet forretningsfolk med å øke virksomheten. Utvidelse av internasjonal handel har blitt mulig bare på grunn av lett system for utveksling.

7. Økning i effektivitet:

Utveksling har økt effektiviteten hos arbeiderne. Konkurranse i markedet øker effektiviteten, og dette er mulig når det er meningsutveksling blant produsentene om varene.

8. Fordel for begge parter:

Bytteaktiviteter gir fordel for begge parter. Hvis begge parter ikke vil oppnå fordel, vil ikke utvekslingsaktivitetene blomstre.

Fordeler ved utveksling av penger :

Viktige dis-fordeler ved utveksling er som følger:

1. Økonomisk avhengighet:

På grunn av utveksling blir en person helt avhengig av et annet, eller ett land er avhengig av annet for råvarer eller matvarer. Hvis det av en eller annen grunn er konflikt mellom de to landene, vil landet slutte å sende varer, og dette kan vanskeliggjøre landet.

2. Misbruk av naturressurser:

På grunn av utveksling blir svake nasjoner eller små land problemer, og de må eksportere materialer under tvang til sterke og innflytelsesrike land.

3. Cut Throat-konkurranse:

På grunn av utveksling er konkurranse i markedet for å selge sine egne produkter. Noen ganger kan dette føre til tap for personen eller nasjonen.

4. Frykt for krig:

På grunn av konflikt eller forskjell mellom to land stopper utvekslingen av nødvendige varer, og dette kan føre til krig.

 

Legg Igjen Din Kommentar