Hva er Aggregate Supply (AS)? | Sysselsetting | Økonomi

Få svaret av: Hva er Aggregate Supply (AS)?

Aggregate supply (AS) beskriver at alle produsenter (forretningsfirmaer) oppfører seg og reagerer på prisendringer.

De to hovedkreftene som ligger bak AS er:

(i) Nivået på potensiell produksjon (som avhenger av økonomienstilstanden, dvs. om det er full sysselsetting eller har arbeidsledige ressurser), og

(ii) Kostnadsbetingelser som i stor grad avhenger av inngangspriser.

AS-kurven spiller en avgjørende rolle i både statisk og dynamisk analyse. På kort sikt bestemmer AS-kurven sammen med AD-kurven nivået på produksjonen (BNI), sysselsettingsnivået - (arbeidsledighet) og kapasitetsutnyttelse som også det generelle prisnivået (dvs. drivkraften til inflasjonen). På sikt fungerer AS som den viktigste determinanten for økonomisk vekst.

På kort sikt vil et fall i e.Kr., ifølge Keynes, føre til et fall i produksjon og sysselsetting. Men på lang sikt, hvis AD øker, kan AS også øke (gjennom en utvidelse av samfunnets produksjonskapasitet) slik at enhver økonomi kan få en høyere levestandard (ved å oppnå en raskere vekst). Dermed er AD på sikt mindre viktig enn AS for å forklare vekst av nasjoner.

Alternative tilnærminger til AS:

Samlet tilbud refererer til den totale nasjonale produksjonen som forretningsfirmaer ønsker å produsere og tilby for salg i et regnskapsår for hvert prisnivå, andre ting som holdes konstant. I likhet med tilbudskurven til et enkelt firma, er det mulig å konstruere AS-kurven fra AS-planen som viser nivået på den reelle produksjonen som vil bli produsert på hvert mulig prisnivå, andre ting som holdes konstant.

AS-kurver kan deles inn i to kategorier - kortsiktige AS-kurver og langsiktige AS-kurver. En kortvarig AS-kurve (som er relevant i noen måneder eller år) skråner oppover fra venstre mot høyre, noe som indikerer at prisøkninger er forbundet med produksjonsøkning.

I motsetning til dette vises den langsiktige AS-kurven (som er relevant i flere år eller til og med et tiår eller mer) vanligvis som en vertikal rett linje, noe som antyder at økning i prisnivået ikke fører til noen økning i den totale produksjonen som leveres. Se fig. 7.

Determinanter av AS:

Det er to avgjørelser av AS, nemlig potensiell produksjon og faktorpriser:

1. Potensiell utgang:

Den nærmeste determinanten av AS er økonomiens potensielle (full sysselsetting) produksjon, dvs. maksimal kapasitetsproduksjon. Her representerer potensiell produksjon eller BNI den maksimale mengden produksjon samfunnet er i stand til å produsere ved å bruke alle dens ressurser og eksisterende teknologi, samtidig som de holder stabile priser.

Hvis økonomien prøver å kjøpe mer enn sin potensielle produksjon ved å utnytte ressursene mer intenst, vil prisene stige. Hvis økonomien derimot er i stand til å produsere mindre enn den potensielle produksjonen, vil det være ledig kapasitet og høy arbeidsledighet.

I følge Paul Samuelson og WD Nordhaus, "Mellom ytterpunktene for for høy kapasitetsutnyttelse og for høy arbeidsledighet for innspill er det et terskelnivå for produksjonen som vi utpeker potensiell produksjon".

Samfunnets faktiske produksjon kan godt miste sin potensielle produksjon av forskjellige grunner - for eksempel prisstigning, fall i samlet etterspørsel, naturlige ulykker og andre eksogene sjokk, eller plutselige endringer i regjeringens politikk (for eksempel en handling av nasjonalisering) eller til og med krig og revolusjoner.

2. Faktorpriser:

Bortsett fra potensiell produksjon AS-aggregat avhenger av faktorpriser. Hvis faktorprisene og produksjonskostnadene stiger, vil produsentene kunne tilby et større antall for salg til en høyere pris. Således, for eksempel, hvis faktorprisene (som lønn og andre inngangskostnader) stiger så raskt, at produksjonskostnadene blir doblet, vil samme mengde bli tilbudt for salg av forretningsfirmaer til dobbelt så høy pris.

Fig. 8 viser AS-kurven. Fig. 8 (a) viser at hvis det er en økning i potensiell produksjon uten endring i produksjonskostnader, vil AS-kurven skifte til høyre fra AS til AS ', noe som innebærer at et større antall vil bli tilbudt for salg på samme pris. Hvis produksjonskostnadene derimot stiger uten endring i potensiell produksjon, vil AS-kurven skifte oppover, noe som innebærer at samme mengde nå vil bli tilbudt for salg til en høyere pris.

Short-run og Long-Run AS kurver:

Keynesianerne mener at AS-kurven er relativt flat som vist på fig. 8 (a). Denne kurven skråner oppover fra venstre mot høyre fordi de fleste komponenter av totale kostnader er lite fleksible på kort sikt. Dermed ; Det er ganske åpenbart at med den faste lønnsrenten og husleiene vil forretningsfirmaene tilby et større antall for salg etter hvert som prisene stiger.

Med andre ord, på kort sikt reagerer forretningsforetak raskt på en økning i AS ved å heve både produksjon og pris. Dette betyr at økning i AD vil ha betydelig og permanent effekt i produksjonen. I kontrast til det, følger klassikernes tilhengere at AS-kurven er brattere, i det begrensende tilfellet, til og med vertikal.

En slik kurve er vist på fig. 8 (b), som indikerer at den faktiske utgangen er den samme som potensiell utgang. Derfor vil endringer i AD i en slik situasjon ha liten, om noen, langsiktig effekt på samlet produksjon. I en slik situasjon er nivået på samlet produksjon ganske uavhengig av det generelle prisnivået.

Imidlertid svarer kostnadene på lang sikt til det høyere generelle prisnivået, i hvilket tilfelle er det meste eller hele svaret på økt etterspørsel form av høyere priser og lite eller ingen i form av tilstrekkelig økt produksjon. Siden gitt tid alle kostnadene justeres, er AS-kurven på lang sikt en vertikal rett linje.

 

Legg Igjen Din Kommentar