Den sirkulære strømmen av inntekter og utgifter

La oss lære om den sirkulære strømmen av inntekter og utgifter i en to sektorer økonomi.

Nasjonalt inntekt og nasjonalproduktskontoer i et land beskriver den økonomiske ytelsen eller produksjonsytelsen til et land.

Ulike mål på nasjonens inntekt og produkt eksisterer:

De hyppigst siterte sammendragsmålene for en økonomis resultater er bruttonasjonalprodukt (BNP) eller bruttonasjonalprodukt (BNP). Imidlertid er det et subtilt skille mellom BNI og BNP siden begge beveger seg tett sammen. Uansett vil skillet mellom de to bli presentert i rett tid.

Nasjonalt produkt er verdien av sluttvarer og tjenester produsert i et land. Siden all produsert verdi må tilhøre noen i form av et krav på verdien, er nasjonalprodukt lik nasjonalinntekten. Hver transaksjon i en økonomi involverer en kjøper og en selger. Husholdningene bruker penger på å kjøpe varer og tjenester produsert.

Fra kjøpers side kommer således strømmen av etterspørsel etter penger. Vi har med andre ord transaksjoner på utgiftssiden. På selgers side går pengebetalinger til faktoreiere i form av husleie, lønn osv. Bedrifter bruker penger på å kjøpe innsats tjenester. Dermed har vi inntektsside-transaksjon fra selgers side. Disse to er motsatt og motsatt av samme mynt. Dette kalles sirkulær flyt av inntekter og utgifter.

Grafisk kan vi presentere den sirkulære inntektsstrømmen.

Vi antar at vi lever i en markedsrettet økonomi eller kapitalistisk økonomi der det er to beslutningstakere:

Bedrifter og husholdninger.

Bedrifter tar produksjonsavgjørelse. Husholdninger konsumerer enheter som absorberer produksjon produsert i forretningsbedriftene. Igjen koordinerer og ansetter firmaer forskjellige faktorenheter som eies av husholdninger.

I fig. 8.1 flyter varer og tjenester fra firmaer til husholdninger via produktmarkedet mot betaling av pengene for firmaene og tjenestene.

Pilspiss indikerer slik varestrøm og pengestrøm mellom firmaer og husholdninger. Det er tydelig at strømmen av monetær betaling på varer og tjenester fra kjøpere må være identisk med pengeverdien til alle varer og tjenester som firmaer produserer og selger til husholdningene.

Men hvor får husstandene penger? Diagrammet svarer på dette spørsmålet. Husholdningene leverer faktorinnsats til firmaer via faktormarkedet. Til gjengjeld mottar husholdningene penger fra firmaer i form av husleie, lønn osv. Disse inntektsutbetalingene til husholdningene ved å ansette inngangstjenester må være identiske med bedriftenes inntekt.

Dette er essensen av den sirkulære inntektsstrømmen i en tosektorøkonomi der det ikke er statlig aktivitet og økonomien er en lukket.

Å legge til disse har vi:

Y = C + I

Hvor, Y betegner nasjonale inntekter, C privatforbruk og jeg private investeringsutgifter.

I en tresektoren (lukket) økonomi griper regjeringen inn. Den bruker ikke bare til fordelene for de fleste og firmaer, men pålegger dem også skatter for å finansiere utgiftene. Hvis vi legger til myndighetsaktiviteter (innkreving av skatter, T og påløper utgifter, G), har vi det

Y = C + I + G

Forholdet mellom husholdninger, firmaer og myndighetene er blitt presentert på en sirkulær måte i fig. 8.2:

En økonomi med fire sektorer kalles en åpen økonomi i den forstand at landet får penger ved å sende varene sine utenfor, dvs. eksport (X), og bruker penger ved å kjøpe utenlandske varer og tjenester, dvs. import (M).

Med andre ord, i en åpen økonomi oppstår det et handelsforhold mellom nasjoner. Den sirkulære flytmodellen i en åpen sektor med fire sektorer er vist på fig. 8.3. Å legge til (X - M) i ovennevnte ligning, får vi

Y = C + I + G + (X - M)

Den eneste forskjellen i den sirkulære inntektsstrømmen mellom en lukket økonomi og en åpen økonomi er at husholdninger i en sektor med fire sektorer kjøper utenlandske varer og tjenester (dvs. import). På samme måte kjøper folk i andre land varer og tjenester som ikke er produsert innenlands (dvs. eksport).

Import utgjør lekkasje fra sirkulær strømning mens eksport utgjør injeksjon i sirkulær strømning. For enkelhets skyld har vi ikke vist i diagrammet at firmaer og myndigheter også selger eksportvarer og kjøper importvarer.

Merk at (I + G + X) utgjør injeksjoner i den sirkulære inntektsstrømmen mens (S + T + M) utgjør uttak eller lekkasjer fra den sirkulære inntektsstrømmen. Injeksjoner øker nasjonalinntekten og lekkasjer reduserer nasjonalinntekten.

Nasjonalproduktet eller nasjonalinntekten måler den samlede økonomiske ytelsen til en nasjon. For å måle det nasjonale produktet legger vi til verdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. Dermed fokuserer vi på firmaer eller selgere som mottar betaling for produksjonen. Dette er produktmetoden for beregning av nasjonalinntekt.

 

Legg Igjen Din Kommentar