Lånbare midler Tolkning av IS-kurven (med diagram)

Lånbare midler Tolkning av IS-kurven (med diagram)!

Det er mulig å foreslå en alternativ tolkning av IS-kurven ved å referere til den doble rollen til rentesatsen i den sirkulære flytmodellen for nasjonalinntekt.

Prima facie påvirker renten tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester.

Det påvirker også tilbudet av - og etterspørsel etter - lånbare midler.

Disse to er to forskjellige sider av den samme mynten.

Jeg. Likevekt i produktmarkedet :

Produktmarkedet eller markedet for varer og tjenester er i likevekt når tilbudet og etterspørselen etter økonomiens produksjon er lik:

Disse ligningene representerer etterspørselssiden av økonomien der etterspørselen etter økonomiens produksjon kommer fra C, I og G vist ved ligning (a). Og hver komponent av samlet etterspørsel har sine egne determinanter.

Tilbudssiden av økonomien er representert av den samlede produksjonsfunksjonen:

Siden produksjonsfaktorer (K ​​og L) antas å forbli konstant, er mengden produsert (levert) mengde alltid på sitt potensialnivå som vist ved ligning (g).

Ved å erstatte forbruksfunksjonen og investeringsfunksjonen i den nasjonale inntektsbokføringsidentiteten, har vi det

Siden variablene G og T er eksogent bestemt, og produksjonsfaktorene som også produksjonsfunksjonen bestemmer mengden produksjon som leveres til økonomien, får vi

Dermed tilsvarer tilbudet av produksjon dets etterspørsel.

I ligning (i) er bare r ubestemt. Årsaken er at den må tilpasse seg for å sikre at etterspørselen etter varer tilsvarer tilbudet. Jo høyere er r, jo lavere er volumet av I og dermed lavere etterspørsel etter varer og tjenester (C + I + G). Hvis r er veldig høy, er jeg for lav, og etterspørselen etter produksjon kommer under av tilbudet:

For å få et klart bilde av hvordan r tilpasser seg (beveger seg opp eller ned) for å balansere tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester, må vi nå vurdere likevekt i finansmarkedet.

ii. Likevekten i finansmarkedet :

Finansmarkedet når likevekt når tilbudet og etterspørselen etter lånbare midler er i balanse. I sammenheng med det finansielle markedet hvor r er både lånekostnadene og avkastningen til utlån, kan vi nå presentere den nasjonale inntektsidentiteten som

Begrepet (Y - C - G) er sparing (S). Så S = jeg, dvs. sparing tilsvarer investering.

Nasjonal sparing har to komponenter - privat sparing (K-T-C) og statlig sparing (T-G). Så vi får

Dermed må tilstrømningen til finansmarkedet (privat og offentlig sparing) balansere utstrømmene fra finansmarkedet (investering).

Nå ved å erstatte C (Y - T) og I (r) i den nasjonale inntektsbokføringsidentiteten vi får

Eller tilbud av lånbare midler = etterspørsel etter lånbare midler.

Siden G = G̅, T = T̅ (etter policy) og Y = Y̅ (etter fast produksjonsfaktor og produksjonsfunksjon), får vi

Dermed er S̅ avhengig av Y, G og T. Siden alle de tre variablene har faste verdier, forblir S også fast og er ikke avhengig av r (etter antakelse). Men jeg er en funksjon av r, dvs. at jeg varierer omvendt med r - en økning i r reduserer lønnsomme investeringsmuligheter.

I fig. 9.11 tolkes S som tilbudet av lånbare midler og jeg som etterspørselen etter lånbare midler. Likevektsrenten for renter bestemmes av spareprosessprosessen. I denne takt balanserer husholdningenes ønske om å spare balansen av selskapenes ønske om å investere, og mengden lånbare midler som etterspørres (her I) tilsvarer den leverte mengden (S). Hvis I> S, vil r stige, og, hvis S> I, vil r falle.

Således både fra nasjonalt inntektsregnskapssystem i et land og fra SKM, finner vi en ekvivalens mellom tilbudet og etterspørselen etter varer og tjenester og lånbare fond. Denne ekvivalensen gjør det mulig for oss å foreslå en alternativ tolkning av IS-kurven.

Ligning (p) viser at tilbudet av lånbare midler avhenger av inntekt og finanspolitikk. Etterspørselen etter lånbare midler avhenger av r. Her beveger r seg opp eller ned for å oppnå likevekt i markedet for lånbare fond.

Den avledede av IS-kurven:

Vi kan nå utlede IS-kurven fra likevektsvilkåret i markedet for lånbare midler. IS-kurven viser renten som gir likevekt i markedet for utlånbare midler, mens inntektene forblir konstante. Når inntekten stiger fra Y til Y 2 nasjonal sparing (S) = Y - C - G øker, men med mindre enn Y siden MPS <1.

Fig. 9.12 (a) viser at det økte tilbudet av lånbare midler presser ned renten fra r 1 til r 2 . Som et resultat øker investering og inntekt. Fig. 9.12 (b) viser at en økning i inntekten (som innebærer høyere sparing) innebærer en lav likevektsrente. På grunn av dette omvendte forholdet mellom r og Y, skråner IS-kurven nedover fra venstre mot høyre.

I dette tilfellet vil også en endring i finanspolitikken endre IS-kurven. Hvis G øker, eller T faller, vil S falle hvis Y forblir konstant siden

Et kutt i T vil øke C og redusere Y̅ - C - G. Følgende fall i tilbudet av utlånbare midler øker r og balanserer markedet for lånbare midler. Siden r nå er høyere på et fast nivå på Y, forskyves IS-kurven oppover som svar på den ekspansive finanspolitikken (som fungerer gjennom en økning i G eller et kutt i T eller begge deler samtidig).

Dermed er IS-kurven et forhold mellom Y og r som oppstår fra enten varemarkedet eller markedet for lånbare midler.

 

Legg Igjen Din Kommentar