Varemarked og IS-kurve i åpen økonomi

La oss gjøre en grundig studie av forholdet mellom varemarked og IS-kurve i åpen økonomi.

Analysen av bestemmelse av nasjonalinntekt, sysselsetting og rente i åpne økonomier er også gjort innenfor rammen av IS - LM-modellen med noen få endringer.

Spesielt inneholder IS-kurven i den åpne økonomien en ny periode med netto eksport (NX).

En viktig endring i IS-LM-modellen som gjelder en åpen økonomi er at innenlandske utgifter ikke bestemmer nivået på nasjonalinntekt og -produksjon. I stedet er det utgifter på innenlandske varer som bestemmer nivået på nasjonalinntekt og sysselsetting i en åpen økonomi.

En del av utgiftene fra innenlandske innbyggere blir brukt på import fra utlandet og resten på hjemmeproduserte varer og tjenester. Dessuten er en del av utgiftene til innenlandske varer av utlendinger som vi eksporterer varer til. Nettoeksport som betyr eksport minus import sammen med forbruk fra innenlandske innbyggere på innenlandske varer utgjør således samlet etterspørsel etter eller bruk av innenlandske varer.

Dermed er likevekt i varemarkedet i en åpen økonomi representert av følgende ligning:

Y = C + I + G + NX

eller Y = C + I + G + (X - M)

Hvor NX eller (X - M) representerer neste eksport. Ovennevnte ligning sier at likevektsnivået på nasjonalinntekt er lik summen av forbruksetterspørsel (C), etterspørsel etter investering (I), offentlige kjøp av varer og tjenester (G) og netto eksport (NX). Forbruksutgifter (C) avhenger av disponibel inntekt eller Y - T, investeringene avhenger negativt av renten, G er autonome offentlige utgifter og nettoeksporten avhenger blant annet av valutakurs (e).

Ved å inkorporere det ovennevnte i IS-ligningen har vi følgende IS-kurve for en åpen økonomi:

IS-kurve: Y = C (Y - T) + I (r) + G + NX (e)

Netto eksport (NX):

Begrepet nettoeksport (NX) trenger ytterligere utdyping. Netto eksport representerer som nevnt over overskuddet av eksport over import, avhengig av innenlandsk inntekt (Y) som påvirker importutgiftene og dermed netto eksport.

Dessuten er nettoeksport avhengig av:

(1) Utenlandske inntekter (Y f ) som påvirker utenlandsk etterspørsel etter vår eksport og

(2) Den reelle valutakursen som vi betegner av R.

Avskrivning i realkurs vil øke vår eksport og redusere vår import, og som et resultat forbedre vår handelsbalanse når etterspørselen skifter fra utenlandske varer til de innenlandske produserte varene.

Det kan bemerkes at reell valutakurs er forholdet mellom varepriser hjemme (P) og pris på varer i utlandet (P f ). Det vil si R = eP f / P. Hvis e er den nominelle valutakursen (det vil si forholdet mellom priser på innenlandsk og utenlandsk valuta), er den reelle valutakursen R lik. Nå vil svekkelse av nasjonal valuta senke prisene på eksporten og heve prisene på importen. Dette vil ha en tendens til å øke eksporten og redusere importen og derved en tendens til å forbedre handelsbalansen.

Nettoeksporten eller handelsbalansen kan representeres som under:

NX = X - M

NX = X (Yf, R) - M (Y, R)

NX = NX (Y, Y f, R)

Det følger av den siste ligningen at netto eksport er avhengig av (1) innenlands inntekt eller produksjon (Y), som avgjør import; (2) utenlandsk inntekt (Y f ) som bestemmer etterspørselen etter vår eksport; og (3) real valutakurs (R) som bestemmer prisene på vår eksport og import.

Tre viktige resultater følger av ligningen for netto eksport:

1. En økning i innenlandske inntekter, andre ting som forblir de samme, vil øke utgiftene til import og dermed påvirke handelsunderskuddet negativt.

2. En økning i utenlandsinntekter, for eksempel USA, andre ting som forblir de samme, vil øke vår eksport og forbedre handelsbalansen. Som et resultat vil samlet etterspørsel øke i landet vårt med en gunstig effekt på nasjonalinntekten, produksjonen og sysselsettingen.

3. En svekkelse av den reelle valutakursen for vår valuta vil øke vår eksport og redusere vår import med en gunstig effekt på nasjonal produksjon og sysselsetting.

 

Legg Igjen Din Kommentar