Netto faktorinntekt fra utlandet: (Komponenter og betydning)

Netto faktorinntekt fra utlandet: (Komponenter og betydning)!

Netto faktorinntekt opptjent fra utlandet som brukes til å skille mellom nasjonalinntekt og innenlandsinntekt.

Alternativt er NFIA forskjellen mellom faktorinntekter mottatt fra utlandet og faktorinntekt betalt i utlandet. Netto faktorinntekt fra utlandet er forskjellen mellom faktorinntekten som er tjent fra utlandet av normale innbyggere i et land (si India) og faktorinntekten som ikke-bosatte (utlendinger) tjener på det hjemlige territoriet til det landet (dvs. India) . CSO definerer det som "Inntekter som kan henføres til faktortjenester som leveres av de normale innbyggerne i landet til resten av verden, mindre faktortjenester som leveres til dem av resten av verden."

symbolsk:

NFIA = Faktorinntekt opptjent fra utlandet av innbyggere - Faktorinntekt for ikke-bosatte i innenlandsk territorium.

De normale innbyggerne i et land tjener faktorinntekter, ikke bare innenfor et lands hjemlige territorium, men også utenfor det. Inntekter utenfra kan hovedsakelig opptjenes på to måter, nemlig (i) arbeidsinntekt og syke) inntekt fra eiendom og entreprenørskip som vist nedenfor. Mind, det er en toveis affære siden utlendinger også tjener inntekter ved å jobbe i et annet lands hjemlige territorium.

(i) Inntekt fra arbeid (kompensasjon til ansatte):

Inntekt fra arbeid kan opptjenes ved å jobbe i de hjemlige territoriene i andre land, og dermed tjene lønn (eller lønnskompensasjon). For eksempel, anta at i 2008-2009, indiske bosatte forskere, ingeniører, leger, dansere, murere, tømrere ansatt i utlandet tjente faktorinntekt på Rs 10.000 crore mens lignende utbetalinger til ikke-bosatte arbeidere som var ansatt i hjemmet til India, var til melodien av Rs 8000 crore. Netto kompensasjon for ansatte fra utlandet til India ville være Rs 2000 (= 10.000-8.000) crore.

(ii) Inntekt fra eiendom og entreprenørskap (Leie, renter, fortjeneste):

Faktorinntekter fra utlandet tjenes også ved å eie eiendom (som bygninger, butikker, fabrikker, finansielle eiendeler som obligasjoner og aksjer i utlandet) og dermed tjene til leie og renter. Dessuten tjenes fortjeneste for å drive gründervirksomhet med å produsere varer og tjenester.

Anta for eksempel at i 2008–2009 tjente normale innbyggere i India som midlertidig i utlandet bodde 25 000 kr. Ved leie, renter og overskudd og lignende utbetalinger til resten av verden, var det 20 000 kr. Netto inntekt fra eiendom og entreprenørskap fra utlandet ville være Rs 5000 (= 25 000-20 000) crore.

(iii) Netto beholdt inntjening fra hjemmehørende selskaper i utlandet:

Dette er det tredje elementet i netto faktorinntekt fra utlandet. Beholdt inntjening i et selskap er faktisk dets ufordelte fortjeneste. Anta for eksempel at indiske selskaper som jobber i utlandet i 2011-2012, etter å ha betalt overskuddsskatt og utdelt utbytte av det samlede overskuddet, beholdt balanseoverskuddet (kjent som Reserve eller Ufordelt overskudd) på 50 000 crore og utenlandske selskaper i India beholdt tilsvarende fortjeneste på 65 000 crore. Netto beholdt inntjening fra hjemmehørende selskaper i utlandet ville være Rs15 000 (= 50 000-65 000) crore.

Fra ovennevnte data ville Indias nettofaktorinntekt fra utlandet i 2008-09 være lik Rs 8.000 [= 2.000 + 5.000 + (-15.000)] crore.

Komponenter av netto faktorinntekt fra utlandet:

I lys av den ovennevnte diskusjonen er det enkelt å finne frem deler av netto faktorinntekter fra utlandet.

Følgende er de tre hovedkomponentene:

(i) Netto kompensasjon av ansatte.

(ii) Nettoinntekt fra eiendom og entreprenørskap (husleie, renter, fortjeneste).

(iii) Netto beholdt inntjening fra hjemmehørende selskaper i utlandet.

Uttrykt i form av en ligning:

Netto faktorinntekt = Netto kompensasjon til ansatte + Nettoinntekt fra utlandet fra eiendom og entreprenørskap + Netto beholdt inntjening fra hjemmehørende selskaper i utlandet.

Det kan bemerkes at netto faktorinntekter fra utlandet kan være både negative og positive. Dette er negativt når inntektene tjent av utlendinger fra vårt land er mer enn inntektene som vi tjener fra utlandet og positive når førstnevnte er mindre enn sistnevnte.

Betydning:

Netto faktorinntekt fra utlandet brukes til å skille mellom nasjonalinntekt og innenlandsinntekt. Ved å legge NFIA til innenlandsk inntekt, får vi nasjonale inntekter.

symbolsk:

Nasjonalinntekt = Innenriksinntekt + NFIA.

Innenriksinntekt = Nasjonalinntekt - NFIA

 

Legg Igjen Din Kommentar