Utgiftsmetode for måling av nasjonalinntekt: Metode, trinn og forsiktighetsregler

Utgiftsmetode for måling av nasjonalinntekt: Metode, trinn og forsiktighet!

(a) Metode:

Utgiftsmetoden måler de endelige utgiftene til 'Bruttonasjonalprodukt til markedspris (BNP ved MP) i løpet av en regnskapsperiode.

Siden alle hjemmeproduserte varer og tjenester er kjøpt for endelig bruk, enten av forbrukere for forbruk eller av produsenter for investering, tar vi derfor summen av de endelige utgiftene til forbruk og investering. Denne summen tilsvarer BNP ved MP. Sluttutgifter er utgiftene til kjøp av innenlandske produserte varer og tjenester til sluttbruk, dvs. til forbruk og investering.

Under utgiftsmetoden beregnes nasjonalinntekt først ved å legge sammen alle varene til forbruksutgifter og sluttinvesteringer i innenriksøkonomien. Den resulterende summen kalles BNP ved MR ved å trekke avskrivninger og netto indirekte skatter fra BNP ved MP og legge til netto faktorinntekt fra utlandet, vi får NNP på FC eller nasjonalinntekt. Under utgiftsmetoden måles nasjonale inntekter således på tidspunktet for faktiske utgifter.

Husk at inntekter generert av produksjonsfaktorer i produksjonsprosessen blir brukt av dem på sluttvarer. Endelig bruk av en vare er enten til konsum eller til investering, og utgifter til dem kalles henholdsvis sluttforbruksutgifter og endelige investeringsutgifter. Ved å legge sammen alle varene til sluttforbruksutgifter og endelige investeringsutgifter i den innenlandske økonomien, får vi samlet kalt BNP på MP

(b) Trinn involvert:

Utgiftsmetode innebærer følgende trinn:

(i) Identifisering av økonomiske enheter som påløper endelige utgifter, for eksempel husholdnings (eller konsumerende) sektor, firma (eller produserende) sektor og offentlig sektor.

(ii) Klassifisering av endelige samlede utgifter i følgende komponenter:

1. Private utgifter til sluttforbruk.

2. Offentlige forbruksutgifter.

3. Bruttoinvestering i fast kapital.

4. Endring i aksjer.

5. Netto eksport.

(iii) Måling av sluttutgiftene for komponentene ovenfor. Summen av de ovennevnte fem varene gir oss verdien av BNP ved ME Ved å trekke fra avskrivninger og netto indirekte skatter fra BNP hos MP får vi NDP ved FC.

(iv) Estimering av netto faktorinntekt fra utlandet som legges til NDP ved FC (innenlandsk inntekt) for å oppnå NNP ved FC (National Income).

(c) Forholdsregler:

Følgende forholdsregler må tas for korrekt beregning av nasjonal inntekt etter utgiftsmetode.

Alternativt skal følgende utgiftsposter ikke inkluderes:

(i) For å unngå dobbeltregning, er utgifter til alle mellomgoder og tjenester ekskludert. For eksempel er kjøp av grønnsaker på en restaurant, utgifter til strøm fra en fabrikk, etc. ikke inkludert som for forbruk.

(ii) Offentlige utgifter til alle overføringsutbetalinger som stipend, dagpenger, alderspensjon osv. er ekskludert fordi mottakerne ikke yter noen produktiv tjeneste i bytte.

(iii) Utgifter til kjøp av brukte varer er ekskludert fra nasjonale inntekter fordi denne typen utgifter ikke er på nåværende produserte varer.

(iv) Utgifter til kjøp av gamle aksjer / obligasjoner eller nye aksjer / obligasjoner osv. er ekskludert fordi det ikke er betaling for varer eller tjenester som for tiden er produsert. Den viser bare overføring av eiendom fra en person til en annen. På samme måte er gaver fra utlandet som gir overføringsbetaling ikke inkludert.

(v) Imponerte utgifter til egen regning (f.eks. eier som eier huset sitt, egenforbruk av en bonde) bør inkluderes.

 

Legg Igjen Din Kommentar