Edgeworth Box Diagram | Forbruk | Varer | Mikro

Edgeworth diagram er delt inn i to typer. Den horisontale siden av boksen måler en fast totaleffekt på god 1 og den vertikale siden måler en fast totaleffekt på god 2. Individets 1-forbruk av god 1 måles horisontalt fra opprinnelsen ved o1. Forbruket hans av god 2 er vertikalt fra o1. I diagrammet måles forbruk av individ 2 fra opprinnelsen til o2. Edgeworth-rammediagrammet antok at det ikke er metning av konsumerende varer.

Det betyr at det ikke kan være effektivt å ha et totalforbruk på noe som er mindre enn resultatet av varen. Derfor må vi begrense oppmerksomheten til forbrukspakker for individene. Det vil legge opp til den totale produksjonen av de to varene. I Edgeworth-boksediagrammet er et enkelt punkt definert som forbrukspakke for begge individer. Tildelingen A0 har individuell 1s tildeling, og han får forbrukspakke (x0 11, x0 12 ).

Den enkelte 2 får (x0 21, x0 22 ) forbrukspakken. Hvis vi antar at den individuelle arbeidstilbudet er konstant, må vi trekke forskjellige likegyldighetskurve. Vi kan tegne en annen likegyldighetskurve for to varer. Slike likegyldighetskurver er tegnet for to varer. Begge individene har strengt kvasi-konkave bruksfunksjon. Derfor er likegyldighetskurvene for individer konvekse til opprinnelsen.

I Edgeworth-rammediagrammet er ikke tildelingen A0 Pareto effektiv. Det er mulig å utveksle varer mellom to individer for å gjøre dem begge bedre. Tildelingen A 'er Pareto overlegen enn A0. En slik ny tildeling setter begge individer på likegyldighetskurver. Det er lenger fra deres respektive opprinnelse. A2-tildelingen i diagrammet er omvendt av A0-tildelingen. Det er linseformet område, og det er definert av likegyldighetskurvene gjennom A0.

Tildelingen A2 er overlegen A0. I diagrammet over kan ikke tildeling krysse likegyldighetskurvene. Dette er fordi alle tildelinger er Pareto effektive. Det er forskjellige tildelinger i boksediagrammet. Likegyldighetskurvene er tangens ved A1, A3 eller A4. Alt tangenspunkt i boksediagrammet er effektivt. Likegyldighetskurvene og dens helning er negative. Det er på grunn av den marginale substitusjonsgraden.

I boksediagrammet er locus cc for poengspenning mellom likegyldighetskurvene. Et slikt poeng er en tangens mellom to kurver. Slike poeng er satt av alle Pareto effektive tildelinger av gitt totalproduksjon. Det måles på begge sider av diagrammet. I bytteøkonomien som er byttehandelssystem hvor varer byttes mot varer, har forbrukerne faste begavelser av forbruksvarer. De effektive forbruksforholdene er nødvendige for Pareto-effektiviteten.

I boksediagrammet genererer hver tildeling og punkt verktøyskombinasjonene. Slike brukskombinasjoner er skrevet som (u1, u2). Pareto effektive tildelinger på kurven cc ville generere brukskombinasjoner. Slike brukskombinasjoner av individene betraktes som bruksgrenser. De ineffektive tildelingene ville generere kombinasjoner inne i verktøygrensen.

Effektiv inngangsforsyning :

For effektiv inngangsforsyning, må vi kombinere likningen 55, 56, 57 og 58.

Slike ligninger gir den videre ligningen som følger:

Fra ligning 59 og ligning 60, kan vi få en annen funksjon. Det er som følger:

Fra ligningen ovenfor må vi ta i betraktning effektiviteten og dens videre implikasjoner. De presenteres som følger:

MRS i ligningen ovenfor betyr hs marginale substitusjonshastighet. Det er mellom tilførsel og forbruk av vare i. Det er videre definert som hastigheten som h må kompenseres ved å bli gitt mer av varene i. Det er mulig når forbruker øker tilbudet av Zh med en enhet. Høyre side av ligning 63 er det marginale produktet av Z h i produksjonen av vare i.

Pareto-effektiviteten krever at tilleggsproduksjonen som produseres av en ekstra enhet på Z h, bare er lik marginalkostnaden. Det er i form av god i av Z h til h. Anta at vi antar at h kan kompenseres med to enheter av god i for å levere en enhet av Z h, så kan den brukes til å øke ytelsen til god i med 3 enheter. Slik tildeling kan ikke være effektiv for Pareto, og det er tilfelle for ovennevnte tilfelle.

Vi har også avledet figuren som viser betingelsen for effektiv innsatsforsyning. Slik effektiv inngangsforsyning gis av individuell 1. Alle forbruksnivå unntatt og alle inngangsbruk unntatt z 11, holdes konstant. I diagrammet plottes den vertikale aksen forbruket av god 1 av individuell 1. Den er betegnet som x 11 = x 1 ⎯ x0 21 . Den horisontale aksen plotter bruk av innspill fra firma 1. Den er betegnet som z 11 = z 1 ⎯ z0 21 . Med alt annet forbruk og input bruker faste økninger i z 1 like økninger i z 1 . Dermed kan vi vise likegyldighetskurvene til individ 1 i (z 11, x 11 ) rom som Io, I1.

I diagrammet er disse kurvene bare tellere av u '(x 11, x0 12 z 1 ) = u' (x 1, x0 21, x0 21 z 11 + z0 21 ). Kurven f'-plott f '(z 11, z0 12 ) -x0 21 mot z 11 . Den viser effekten av variasjoner i z 11 på forbruket av god 1 av individ 1.

Anta at den første tildelingen er A0, da er forbruket av god 1 av individ 1 x0 11 . Bruken av innspill fra firma 1 er z0 11 . Ved tildeling A0 kutter likegyldighetskurven I0 kurven f'-x0 21 . Dette er fordi ved å skifte tildeling A 'oppnår individ 1 et høyere bruksnivå på I'. Det er først når likegyldighetskurvene til individ 1 er tangent til kurven f'- x0 21 . Slik effekt anses som effektiv tildeling.

Kurvens helning er gitt ved ligning som f'-x0 21, er ∂ [ f '' (z 11, z0 12 ) ⎯ x0 21 ] / ∂z 11 = f 1 1 . Det marginale produktet fra inngang 1 er produksjonen av god 1 og hellingen av likegyldighetskurven er (x 11, z 1 ⎯ z0 21 ). Plassen er bare individuell 1s marginale substitusjonsgrad mellom vare 1 og hans innsatsforsyning. Derfor har vi igjen etablert den effektive forsyningstilstanden. Ligningen 63 er nødvendig for effektivitetstilstand.

Effektiv bruk:

Fra ligningen 59 kan vi bruke en gitt total tilførsel av innspill fra firmaene. Det gir oss følgende ligning som vi har trosset som,

Forholdet mellom marginale produkter er f 1 1 / f 1 2 . Det er den marginale hastigheten på teknisk substitusjon. MRTS1 21 til inngang 1 for inngang 2 er produksjonen av god i. MRTS1 21 er hastigheten som inngang 1 kan erstattes med inngang 2 uten endring i utgangen til god i.

I den følgende figur 5.8 reduserer den mulige tildelingsøkningen i z11 med en enhet z21 med en enhet. Videre reduserer den z12 med fire enheter, og den øker z22 med fire enheter. Nettoeffekten vil være å øke produksjonen av begge varene. Den første tildelingen kan ikke ha Pareto effektiv. Likheten av marginell hastighet på teknisk substitusjon for firma er nødvendig for effektivitet. Følgende diagram viser Edgeworth-ruten. Den viser de faste individuelle leverandørene. Det måles etter lengden på sidene av esken.

Firma 1 bruker inngangene som er målt fra opprinnelsen 02, men det kan ikke være effektivt for at den totale bruken av en inngang skal være mindre enn forsyningen. Nå kan vi begrense oppmerksomheten til tildelinger. Men tildelingen er Σ i z ih = z h .

I Edgeworth-boksediagrammet er tildelingene definert av et punkt A0. Her antar vi at produksjonsfunksjonen er strengt kvasi-konkave. Iso-kvantet for firma 1 er kurven som I0 1 og for firmaer 2 er kurven I0 2 . Vi har antatt at marginale produkter er positive. De krysser hverandre med større ytelse. Tildelingen A0 er iso-kvanten der to firmaer har krysskurve der poengene ikke er effektive.

De eksisterer alltid andre gjennomførbare tildelinger som A '. Et slikt punkt produserer mer av begge utgangene. På A '-punktet er iso-kvantene tangent og de er de effektive punktene. Hellingen av iso-quants er firmaets marginale rate på teknisk substitusjon. Slike MRTS gir ligningen 64. Det er nødvendig betingelse for effektiv bruk av en gitt tilførsel av innganger.

 

Legg Igjen Din Kommentar