Entreprenørers rolle i økonomisk utvikling

Alt du trenger å vite om rollen til gründere i økonomisk utvikling. Økonomisk utvikling betyr i hovedsak en prosess med endring oppover der den reelle inntekten per innbygger i et land øker over en periode.

Gründer spiller en viktig rolle i økonomisk utvikling. Gründere fungerer som katalysatorer i prosessen med industrialisering og økonomisk vekst.

Teknisk fremgang alene kan ikke føre til økonomisk utvikling, med mindre teknologiske gjennombrudd blir brukt til økonomisk bruk av gründere.

Noen av rollene som gründere er: - 1. Kapitaldannelse 2. Forbedring av inntektene per innbygger 3. Generering av sysselsetting 4. Balansert regional utvikling 5. Forbedring i levestandard 6. Økonomisk uavhengighet 7. Forbindelse bakover og fremover

8. Inspirere andre til entreprenørskap 9. Lag kunnskapsmessige overskudd 10. Øk antall bedrifter 11. Gi mangfold i firmaer 12. Organisering av samfunnets produktive ressurser 13. Produksjon av nye artikler 14. Utvikling av ny produksjonsteknikk og noen få andre.


Entreprenørers rolle i økonomisk utvikling

Entreprenørers rolle i økonomisk utvikling - 7 måter: kapitaldannelse, forbedring av inntekt per innbygger, generering av sysselsetting og noen få andre

Økonomisk utvikling betyr i hovedsak en prosess med endring oppover der den reelle inntekten per innbygger i et land øker over en periode. Gründer spiller en viktig rolle i økonomisk utvikling. Gründere fungerer som katalysatorer i prosessen med industrialisering og økonomisk vekst. Teknisk fremgang alene kan ikke føre til økonomisk utvikling, med mindre teknologiske gjennombrudd blir brukt til økonomisk bruk av gründere.

Det er gründeren som organiserer og bruker kapital, arbeidskraft og teknologi. Følgelig “utvikling skjer ikke spontant som en naturlig konsekvens når økonomiske forhold i en viss forstand er riktige. En katalysator er nødvendig, og dette krever gründervirksomhet i betydelig grad, mangfoldet av aktiviteter som kjennetegner rike land, kan tilskrives tilbudet av gründere. "

Gründeren er nøkkelen til etableringen av nye virksomheter som gir energi til økonomien og forynger de etablerte foretakene som utgjør den økonomiske strukturen.

Gründere setter i gang og opprettholder prosessen med økonomisk utvikling på følgende måter:

1. Kapitaldannelse:

Gründere mobiliserer tomgangsbesparelser for publikum gjennom utstedelser av industripapirer. Investering av offentlige besparelser i industrien resulterer i en produktiv utnyttelse av nasjonale ressurser. Kapasiteten for kapitaldannelse øker, noe som er viktig for rask økonomisk vekst. Dermed er en gründer skaperen av rikdom.

2. Forbedring av inntekten per innbygger:

Gründere lokaliserer og utnytter muligheter. De konverterer de latente og ledige ressursene som land, arbeidskraft og kapital til nasjonal inntekt og formue i form av varer og tjenester. De bidrar til å øke netto nasjonalprodukt og inntekt per innbygger i landet, som er viktige målestokker for å måle økonomisk vekst.

3. Sysselsetting:

Gründere genererer sysselsetting både direkte og indirekte. Direkte, selvstendig næringsdrivende som gründer tilbyr den beste måten for selvstendig og hederlig liv. Indirekte ved å etablere store og små skalaer tilbyr de jobber til millioner. Dermed er entreprenørskap med på å redusere arbeidsledighetsproblemet i landet.

4. Balansert regional utvikling:

Gründere i offentlig og privat sektor bidrar til å fjerne regionale forskjeller i økonomisk utvikling. De satte opp næringer i tilbakestående områder for å benytte seg av forskjellige innrømmelser og subsidier som tilbys av sentral- og statlige myndigheter.

Offentlig sektor stålverk og privat sektor av Modis, Tatas, Birlas og andre har satt hittil ukjente steder på det internasjonale kartet.

5. Forbedring i levestandard:

Gründere setter opp bransjer som fjerner knapphet på viktige varer og introduserer nye produkter. Produksjon av varer i masseskala og produksjon av kunsthåndverk, etc., i småskala sektoren bidrar til å forbedre levestandarden til en vanlig mann. Disse tilbyr varer til lavere kostnader og øker variasjonen i forbruket.

6. Økonomisk uavhengighet:

Entreprenørskap er essensielt for nasjonal selvtillit. Industriister hjelper til med å produsere urfolkserstatninger til hittil importerte produkter og reduserer dermed avhengigheten av fremmede land. Forretningsmenn eksporterer også varer og tjenester i stor skala og tjener dermed den knappe valutaen for landet.

Slik importerstatning og eksportfremme bidrar til å sikre den økonomiske uavhengigheten i landet uten at politisk uavhengighet har liten mening.

7. Koblinger bakover og fremover:

En gründer setter i gang endring som har en kjedereaksjon. Å sette opp en bedrift har flere bakover og fremover koblinger. For eksempel genererer etablering av et stålverk flere tilleggsenheter og utvider etterspørselen etter jernmalm, kull, etc.

Dette er bakoverkoblinger. Ved å øke tilførselen av stål letter anlegget veksten av maskinbygging, rørfremstilling, redskapsproduksjon og slike andre enheter.

Gründere skaper en atmosfære av entusiasme og formidler en følelse av formål. De gir en organisasjon sin fart. Gründeratferd er kritisk for den langsiktige vitaliteten i hver økonomi. Utøvelse av entreprenørskap er like viktig for etablerte firmaer som for nye.


Entreprenørers rolle i økonomisk utvikling i India

Økonomisk utvikling betyr egentlig en prosess med endring oppover der inntekten per innbygger i et land øker over lang tid.

Den økonomiske historien til de nå utviklede landene som Amerika, Tyskland og Japan fører til å støtte det faktum at økonomien er en effekt som entreprenørskap er årsaken til. Den avgjørende rollen som gründerne har spilt i utviklingen av de vestlige landene, har gjort befolkningen i underutviklede land for mye bevisste på betydningen av entreprenørskap for økonomisk utvikling.

Nå har folk begynt å innse at for å oppnå målet om økonomisk utvikling, er det nødvendig å øke entreprenørskap både kvalitativt og kvantitativt i landet. Det er bare aktive og entusiastiske gründere som fullt ut undersøker potensialene i landets tilgjengelige ressurser land, teknologi, kapital, materiale etc.

Entreprenørskapets rolle i økonomisk utvikling varierer fra økonomi til økonomi avhengig av dets materielle ressurser, industriklima og responsen til det politiske systemet for gründerfunksjonen. Gründerne bidrar mer i gunstige mulighetsforhold.

1. I underutviklede regioner, på grunn av mangel på midler og dyktig arbeidskraft, er atmosfæren mindre gunstig for innovative entreprenører.

2. Under betingelsene for mangel på midler og problemet med ufullkommen marked, er gründerne nødt til å starte sine virksomheter i liten skala. Også initiativtakere foretrekkes i slike regioner. Dermed medfører igangsetting av innovasjoner introdusert i utviklede regioner i massiv skala en rask økonomisk utvikling i underutviklede / utviklingsregioner.

3. India videre sikter mot desentralisert industriell struktur for å redusere regionale ubalanser i nivåer av økonomisk utvikling.

4. Generering av sysselsetting

5. Balansert regional utvikling

6. Forbedring i levestandarden

7. Koblinger bakover og fremover

8. Skap av formue (verdipapirer, emisjoner osv.).

Dermed spiller småskala entreprenørskap i slik industriell struktur en viktig rolle for å oppnå balansert regional utvikling, generering / skapere av rikdom etc.

Viktig rolle som entreprenørskap spiller i den økonomiske utviklingen av økonomien vår (India) er:

1. Forbedring av inntekten per innbygger :

Gründere lokaliserer og utnytter muligheter. De konverterer de latente og ledige ressursene som land, arbeidskraft og kapital til nasjonal inntekt og formue i form av varer og tjenester. De bidrar til å øke netto nasjonalprodukt og inntekt per innbygger i landet.

2. Generasjon av sysselsetting :

Gründer genererer sysselsetting både direkte og indirekte. Ved å starte sin virksomhet presenterer de en mulighet til andre for arbeid ved å tilby jobber.

3. Balansert regional utvikling :

Gründere er med på å fjerne regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen i områder. De satte opp bransjer i tilbakestående områder for å benytte seg av forskjellige erstatninger og få utviklingen i regionen.

4. Forbedring i levestandard :

Entreprenør etablerte industri som introduserer nye produkter i masseskala. De koster lavere priser, og dette hjelper til med å forbedre en vanlig manns livsstandard.

5. Økonomisk uavhengighet :

Entreprenørskap er essensielt for nasjonal selvtillit. Industriister hjelper til med å produsere erstatninger av importerte produkter og reduserer dermed avhengigheten av utlandet. Disse forretningsmennene eksporterer også produkter og tjener dermed valuta for landet.

Entreprenørskap dukker ikke opp og vokser spontant. Det er ulike faktorer som har både positiv og negativ innflytelse på veksten av entreprenørskap. (Positiv innflytelse innebærer tilretteleggende og gunstige forhold, mens negative påvirkninger refererer til faktorer som hemmer fremveksten av entreprenørskap).

Tilretteleggende faktorer:

1. Teknisk kunnskap

2. Gründeropplæring

3. Markedskontakter

4. Familiebedrift

5. Tilgjengelighet av kapital

6. Vellykkede forbilder

7. Lokal arbeidskraft

8. Statlig og institusjonell støtte

barrierer:

1. Mangel på tekniske ferdigheter

2. Mangel på markedskunnskap

3. Mangel på forretningskunnskap

4. Tidspress og distraksjoner

5. Juridiske og byråkratiske begrensninger

6. Patentinhiberinger

7. Politisk ustabilitet

8. Ikke-samarbeidende holdning fra banker og andre institutter

I. Økonomiske forhold :

Økonomisk miljø utøver den mest direkte og umiddelbare innflytelsen på entreprenørskap. Kapital, arbeidskraft, råvarer og markeder er de viktigste økonomiske faktorene.

(en hovedstad:

Det er en av de viktigste forutsetningene for å etablere en bedrift. Tilgjengeligheten av kapital gjør det lettere for gründeren å samle landet til en, maskin til en annen og råstoff til enda en for å kombinere dem til å produsere varer. Med en økning i kapitalinvesteringene øker også kapital-produksjonskvoten.

Dette resulterer i økning i overskuddet som til slutt går til kapitaldannelse. Dette antyder at når kapitalforsyningen øker, øker også entreprenørskap (f.eks. Russland - hvor mangel på kapital til industrielle sysler hindrer entreprenørskap).

(b) Arbeid:

Kvaliteten i stedet for mengden arbeidskraft er en annen faktor som påvirker fremveksten av bedriften. Adam Smith vurderte arbeidsdeling som et viktig element i den økonomiske utviklingen. Ifølge ham fører arbeidsdelingen, som selv avhenger av markedets størrelser, til forbedring av arbeidskraftens produktive kapasitet på grunn av en økning i arbeidskraftens fingerferdighet.

(Men det ser ut til at ett arbeidsproblem helt klart ikke forhindrer entreprenørskap fra å dukke opp. For eksempel kan problemet med lavkostbar immobil arbeidskraft omgås ved å kaste seg fremover med kapitalintensive teknologier, som Tyskland gjorde.)

(c) Råvarer:

Tilgjengeligheten av råstoff for etablering av industriell aktivitet er uomtvistelig. I mangel av råvarer kan ingen virksomheter etableres. I noen tilfeller kan teknologisk innovasjon selvfølgelig kompensere for råstoffmangel, f.eks. Japan.

(d) Marked:

Fakta er fortsatt at potensialet i markedet utgjør den viktigste determinanten for sannsynlige belønninger for gründerfunksjon. Størrelsen og sammensetningen av markedet påvirker både entreprenørskap på sine egne måter. Rent praktisk blir monopol i et bestemt produkt i markedet mer innflytelsesrike for entreprenørskap enn et konkurrerende marked.

Imidlertid kan ulempene ved et konkurransedyktig marked avlyses til en viss grad ved å forbedre transportsystemet, lette bevegelsen av råvarer og ferdige varer og øke etterspørselen etter varer. For eksempel er Tyskland og Japan førsteklasses, der hvor rask bedring i markedet ble fulgt av raske gründeraktiviteter.

II. Sosiale faktorer:

Sosiale omgivelser i et land utøver en betydelig innvirkning på fremveksten av entreprenørskap.

De forskjellige underfaktorene er:

(a) Legitimitet av entreprenørskap:

De sosiale faktorene legger vekt på relevansen av et system med normer og verdi, innenfor en sosiokulturell setting for fremveksten av entreprenørskap. Dette systemet blir referert til som "legitimitet av entreprenørskap" der graden av godkjenning eller avvisning som er gitt gründeratferd påvirker dens fremvekst og egenskaper hvis det ikke dukker opp. Noen forskere kaller det passende sosialt klima for entreprenørskap, og noen kaller det kulturelle sanksjoner.

(b) Sosial mobilitet:

Det innebærer graden av mobilitet, både sosial og geografisk og arten av mobilitetskanaler i et system. Noen er av den oppfatning at en høy grad av mobilitet er gunstig for entreprenørskap (f.eks. Åpenhet av et system og behov for fleksibilitet i rolleforhold innebærer behovet for mobilitet i et system for entreprenørskaputvikling).

Derimot er det en annen gruppe lærde som uttrykker synet om at mangel på mobilitetsmuligheter fremmer entreprenørskap. Den tredje oppfatningen er en kombinasjon av de to første, det vil si behovet for både fleksibilitet, nektelse av sosial mobilitet. Dermed skal et system ikke være for stivt eller for fleksibelt. (Hvis for fleksibelt individ vil bevege seg mot andre roller, hvis for stivt, vil entreprenørskap begrenses sammen med andre aktiviteter).

(c) Marginalitet:

En gruppe lærde har et sterkt syn på at sosial marginalitet også fremmer entreprenørskap. De mener at enkeltpersoner eller grupper i omkretsen av et gitt sosialt system eller mellom to sosiale systemer gir personellet til å påta seg gründerrollen.

De kan hentes fra religiøse, kulturelle, etniske eller migrerende minoritetsgrupper, og deres marginale, sosiale stilling antas generelt å ha psykologiske effekter som gjør entreprenørskap spesielt attraktivt for dem.

III. Psykologiske faktorer:

(a) Trenger oppnåelse:

F.eks David Mc Clellands teori om behovsoppnåelse. I følge ham er høyt behov for oppnåelse den viktigste påvirkningsfaktoren for utvikling av entreprenørskap. Derfor, hvis det gjennomsnittlige behovet for oppnåelse i et samfunn er relativt høyt, kan man forvente en relativt høy mengde entreprenørskap i det samfunnet.

Mc Clelland sier at behovsoppnåelse kan utvikles gjennom intensive treningsprogrammer.

(b) Tilbaketrekking av statusrespekt:

Hagen tilskrev tilbaketrekning av statusrespekt for en gruppe til begynnelsen av entreprenørskap, for eksempel utviklet Japan seg raskere enn noe ikke-vestlig samfunn bortsett fra Russland på grunn av to historiske forskjeller.

For det første hadde Japan vært fri for 'kolonial forstyrrelse', og for det andre, den gjentatte, lange, fortsatte tilbaketrekningen av forventet status fra viktige grupper (som Samurai) i samfunnet hennes, førte dem til tilbaketrekning, noe som fikk dem til å komme fremmedgjort fra tradisjonelle verdier med økt kreativitet.

Dette faktum førte dem til gründerrollene i teknologisk fremgang. Hagen mener at den opprinnelige tilstanden som fører til en eventuell gründeratferd, er tap av status av en gruppe.

Han postulerer at fire typer hendelser kan gi statusuttak:

(i) Gruppen kan fortrenges med makt

(ii) Det kan ha, at de verdsatte symbolene denigrerte

(iii) Det kan komme inn i en situasjon med status uoverensstemmelser

(iv) Ikke akseptert den forventede statusen for migrasjon i et nytt samfunn

Han videreformulerer at tilbaketrekking av statusrespekt ville gitt opphav til fire mulige reaksjoner og skapt fire personlighetstyper:

(i) Retreatist- Han som fortsetter å jobbe i et samfunn, men forblir annerledes enn sitt arbeid og sin stilling.

(ii) Ritualist - Han som vedtar en slags defensiv oppførsel og opptrer på den måten som er akseptert i sitt samfunn, men som ikke håper på å forbedre sin stilling.

(iii) Reformist - Han er en person som danner et opprør og forsøker å etablere et nytt samfunn.

(iv) Innovator - Han er et kreativt individ og vil sannsynligvis være en gründer.

Hagen fastholder at når statusuttak har skjedd, settes sekvensen av endring i personlighetsdannelse i gang. Han viser til at statusuttak tar lang tid - så mye som fem eller flere generasjoner for å resultere i fremvekst av entreprenørskap.

Andre :

Govt. handlinger:

Regjeringen påvirker både de økonomiske og ikke-økonomiske faktorene for entreprenørskap ved sine handlinger eller unnlatelse av å handle. Ved å lage grunnleggende fasiliteter, verktøy og tjenester og ved å gi insentiver og innrømmelser, kan myndighetene gi de potensielle entreprenørene en tilretteleggende samfunnsøkonomisk setting. En slik befordrende setting minimerer risikoen som gründerne må møte.

Ulike faktorer som er nevnt ovenfor for fremvekst av entreprenørskap er sammenlåsende, gjensidig avhengige og gjensidig forsterkende.

Gründer og hans rolle :

En endring i konnotasjonen til en gründer fra kaptein for industri til en unnvikende karakter, der gründeren er karakterisert som en som skaffer overskudd på bekostning av andre, hadde forvrengt begrepet entreprenørskap. Begrepet entreprenørskap er revidert av en økonom, Joseph Schumpeter.

Schumpeter beskrev entreprenørskap som en styrke i kreativ ødeleggelse, hvorved etablerte måter å gjøre ting blir forrykket av å skape nye og bedre måter å gjøre ting på. Derfor beskrev Schumpeter entreprenørskap som en prosess og gründere som innovatører som bruker prosessen for å knuse status quo gjennom nye kombinasjoner av ressurser og nye handelsmetoder.

Joseph A. Schumpeter skriver således:

"Gründeren i en avansert økonomi er en person som introduserer noe nytt i økonomien en produksjonsmetode som ennå ikke er testet av erfaring innen den aktuelle produksjonsgrenen, et produkt som forbrukere ennå ikke er kjent med, en ny kilde til råstoff eller av nye markeder og lignende ”. Han uttaler videre at gründerens funksjon er å “reformere eller revolusjonere produksjonsmønsteret ved å utnytte en oppfinnelse eller mer generelt, en uprøvd teknologisk mulighet for å produsere en ny vare eller produsere en gammel på en ny måte, ved å åpne for en ny kilde til tilførsel av materialer eller et nytt stikkontakt for produkter…. Entreprenørskap, som definert, består i det vesentligste i å gjøre ting som vanligvis ikke gjøres i den ordinære forretningsrutinen.

Peter Drucker beskriver gründerrollen som en av å samle og bruke ressurser. Men Druckers syn på entreprenørskap oppstår når ressurser blir omdirigert til progressive muligheter, ikke brukt for å sikre administrativ effektivitet. Denne omdirigering av ressurser skiller gründerrollen fra den tradisjonelle lederrollen. Noen andre definisjoner av gründere er gitt av følgende forfattere.

Frank Young beskriver gründer som en endringsagent. Noah Webster mener gründer er en som påtar seg ansvaret for risiko og styring av virksomheten. Francis A. Walter observerer at den virkelige gründeren er en som er utstyrt med mer enn gjennomsnittlig kapasitet i risikoen for å organisere og koordinere de forskjellige andre produksjonsfaktorer.

Karl Vesper fant at psykologer har en tendens til å betrakte gründer i atferdsmessige termer som prestasjonsorienterte individer som er drevet til å søke utfordringer og nye prestasjoner. Derfor antyder han i en markedsøkonomi at gründere kan sees på som pilarer i industriell styrke for bevegere og rystere som konstruktivt forstyrrer status quo.

Begrepet 'gründer' kan brukes riktig på de som inkuberer nye ideer, og gir merverdi til samfunnet basert på deres uavhengige initiativ. Personen som etablerer en fastfood-franchisekjede kalles en gründer, men den lokale restauranteieren kalles en liten virksomhetsperson.

Skillende faktorer er at gründere har visjon for vekst, forpliktelse til konstruktiv endring, utholdenhet til å samle nødvendige ressurser og energi for å oppnå uvanlige resultater. Den lille virksomhetspersonen kan utvise disse egenskapene, men bare tilfeldig, ikke som en forutsetning for å etablere et foretak.

Begrepet entreprenørskap utelukker ikke ledere i stor organisasjon fra å være gründere hvis de kombinerer ressurser på uvanlige måter for å skape innovative nye produkter eller tjenester. Men fordi gründere tar personlig investeringsrisiko og bedriftsledere svært sjelden gjør, må bedriftsentreprenørskap, noen ganger kalt entreprenørskap, differensieres fra konseptet entreprenørskap.


Entreprenørers rolle i økonomisk utvikling

Gründere skaper organisasjoner som tilbyr sysselsetting til millioner av mennesker. De konverterer ressurser til nyttige produkter og tjenester. De skaper varer og tjenester og forbedrer levestandarden for mennesker i et land. De er faktisk skapere av rikdom. Gjennom stadige innovasjoner prøver de å kutte ned kostnadene, forbedre kvaliteten og skape etterspørsel.

De er i stand til å bruke lokale ressurser og talent til den beste bruken. Landlig entreprenørskap, hvis det håndteres godt av myndighetene gjennom oppmuntrende politikk, kan radikalt forandre livet til mennesker som bor i underutviklede områder i et land. Slik kan de være medvirkende til å forhindre konsentrasjon av økonomisk makt. Entreprenørskap hjelper også med å øke produktiviteten og kapitaldannelsen i en nasjon. Når de er i stand til å oppnå suksess og er i stand til å utvide driften, vil de legge et solid grunnlag for en jevn vekst av en nasjon.

Gründere - Hva skiller dem fra hverandre?

1. Utnytt muligheter - De observerer en mulighet og konverterer den til en givende satsning.

2. Lag lønnsomme bedrifter - De skaper varer og tjenester som tilfredsstiller ønsker.

3. Innovere og levere verdi - De forbedrer eksisterende produkter gjennom konstante innovasjoner.

4. Tilby valg til forbrukere - Gründere gir valg; faktisk bombarderer de forbrukeren med et forvirrende utvalg av produkter og tjenester.

5. Tilby kvalitetsprodukter til rimelige priser - De tilbyr kvalitet til en rimelig pris. Bruk ressurser til best mulig bruk. På denne måten kan de bruke knappe ressurser til best bruk.

6. Tilby nye løsninger på problemer - De utformer forskjellige tilnærminger til kjente problemer. Deres kapasitet til å komme ut med tilnærminger som ikke er blitt testet er fantastisk, og det er dette som gjør entreprenørskap til et fascinerende emne.

7. Skape arbeidsplasser - Gründere gir jobber. Millioner av mennesker over hele kloden tjener penger på grunn av vellykkede gründere.

8. De forbruker ressurser, og gir dermed arbeidsplasser i bransjene som leverer disse ressursene.

9. Hjelp en økonomi til å vokse - Gründere hjelper økonomien med å vokse jevn og kontinuerlig. Hvis de smaker suksess, er de i stand til å inspirere mange flere til å delta i gradene og ta virksomheten videre.


Rollen av gründere i økonomisk utvikling - Skape sysselsettingsmuligheter, inspirere andre til entreprenørskap, skape kunnskapsspill og noen få andre

Gründere spiller en viktig rolle i den økonomiske utviklingen i en region. Fra Roma-fallet (476 e.Kr.) til det attende århundre var det praktisk talt ingen økning i formue generasjon per innbygger i Vesten. Med innføringen av entreprenørskap vokste imidlertid rikdom og inntekt per innbygger i Vesten eksponentielt med 20 prosent på 1700-tallet, 200 prosent på 1800-tallet og 740 prosent på 1900-tallet (Drayton, 2004).

De forskjellige måtene entreprenørvirksomheten gir økonomisk utvikling og vekst på er:

Rollen 1. Opprett sysselsettingsmuligheter :

Ved å opprette en ny virksomhet genererer gründere sysselsettingsmuligheter for andre. Arbeidsledighet er et stort spørsmål, spesielt i sammenheng med utviklingsøkonomier som India. Utdannet ungdom klarer ofte ikke å få en passende jobb for seg selv. Dermed utfører gründere en Yeoman-tjeneste ved ikke bare å ansette seg i sine gründerforetak, men også ved å ansette andre.

I løpet av de siste 15 årene har Fortune 500-selskaper og store selskaper tålt store avskedigelser og eliminert millioner av arbeidsplasser, mens funn i entreprenørbransjen har gitt et gjennomsnitt på 600 000 nye virksomheter per år og generert millioner av jobbmuligheter.

Rolle 2. Inspirere andre til entreprenørskap :

Teamet som er opprettet av en gründer for sin nye virksomhet gir ofte muligheten for de ansatte-cum-teamkameratene å få en førstehåndsopplevelse av å bli involvert i en entreprenørskapsatsing. Dette fører ofte til at disse sysselsatte selv blir gründere etter å ha blitt inspirert av deres tidligere erfaring med å jobbe for en gründer. Dermed hjelper denne prosessen til å danne en kjedereaksjon av gründeraktivitet som direkte bidrar til økonomien.

Rolle # 3. Lag kunnskapsspill :

Når en vitenskapsmann, en ingeniør eller en kunnskapsarbeider (dvs. en økonomisk agent med tilskudd av ny økonomisk kunnskap) overlater en organisasjon for å opprette et nytt firma, blir kunnskap som er tilegnet av henne i organisasjonen sølt over til det nye firmaet. Derfor tjener entreprenørskap som en mekanisme der kunnskap smitter over til et nytt firma der det kommersialiseres. Naturligvis får det nye firmaet godt av den erfaringen og kunnskapen som grunnleggeren har fått i sin tidligere organisasjon.

Kunnskap er legemliggjort i en arbeidstaker, og det nye firmaet skapes gjennom arbeiderens anstrengelser for å tilpasse verdien av sin kunnskap gjennom innovativ aktivitet. Lucas (1988) slo fast at kunnskapsoverføring er en viktig mekanisme som driver økonomisk vekst.

Roll # 4. Utvid antallet foretak :

Når nye firmaer opprettes av gründere, øker antallet foretak basert på nye ideer / konsepter / produkter i en region (si en by, stat eller land). Ikke bare øker antall bedrifter konkurransen om nye ideer, men større konkurranse på tvers av selskaper letter også inngangen til nye firmaer som spesialiserer seg på en bestemt ny produktnisje.

Dette er fordi de nødvendige komplementære innspill mer sannsynlig er tilgjengelige fra små spesialiserte nisjefirmaer enn fra store, vertikalt integrerte produsenter (Jacobs, 1969). Glaeser et al. (1992) så vel som Feldman og Audretsch (1999) fant empiriske bevis som støtter hypotesen om at en økning i konkurranse i en by, målt ved antall bedrifter, er ledsaget av høyere vekstytelse i den byen.

Rolle nr. 5. Gi mangfold i firmaer :

Entreprenørvirksomhet i en region resulterer ofte i opprettelse av en rekke selskaper i en region. Disse firmaene driver med forskjellige aktiviteter, og det har vist seg at det er dette mangfoldet i firmaer som fremmer økonomisk utvikling og vekst snarere enn homogenitet. I følge Jacobs (1969) er det utveksling av komplementær kunnskap på tvers av forskjellige firmaer og økonomiske agenter som gir en viktig avkastning på ny økonomisk kunnskap.


Entreprenørers rolle i økonomisk utvikling

Industrialiseringen av et land og tempoet i den økonomiske utviklingen er avhengig av gründerne. Et land kan være arvet med mange naturressurser, men dets økonomiske utvikling kan ikke være mulig i mangel av effektive gründere. Dette var grunnen til at utviklingsland som India forble underutviklet i mange år. Det er gründeren som bidrar til en balansert utvikling av et land ved optimal bruk av ressursene.

Entreprenør anses å være midtpunktet i prosessen med økonomisk utvikling. Dette kan være grunnen til at Jale Brozen skriver, gründer er det viktigste middelet for økonomisk utvikling. Han er personen som bruker de uutnyttede naturressursene, arbeidskraften og kapitalen på en optimal måte, og setter hjulet for den økonomiske utviklingen fremover. Han stiller alltid nye og forbedrede produkter til rådighet for menneskene og tar alle anstrengelser for å forbedre livskvaliteten til folket.

Den anerkjente økonomen, Marshall observerer at gründer er kaptein for industrien, og byggherre av den økonomiske strukturen i et land.

Når du tenker på disse aspektene, blir bidraget fra entreprenør / entreprenørskap i en økonomi beskrevet nedenfor:

1. Organisering av samfunnets produktive ressurser:

Den viktige rollen som entreprenørskap er den optimale bruken av produktive ressurser i landet til fordelene for folket. James Burna observerer at en gründer er arrangøren av samfunnets produktive ressurser. Mens han forklarer bidraget fra gründere som professor Karvar skriver, er tjenestene til en gründer slik at en betalt leder ikke kan utføre. I mangel av gründere forblir alle produktive ressurser inaktiv.

2. Produksjon av nye artikler:

Gründer utfører en viktig rolle i å produsere og presentere nye produkter i markedet. Han innoverer og identifiserer muligheten for å produsere nye produkter på grunnlag av innovasjon.

3. Utvikling av ny produksjonsteknikk:

Entreprenør bruker de nye metodene for produksjonsteknikker, og bringer inn markedet varianter av produkter til fornuftige priser. Han gjør en innsats for å få forbedring i dagens teknologi.

4. Fremmer kapitaldannelse:

I en utviklende økonomi kan gründeren bare fremme kapitaldannelse ved å investere i industrielle aktiviteter. Gründeraktiviteten er basen for utviklingen av kapitalmarkedet i et land som India.

5. Bidrar til skapelse av industrielt klima:

Gründer spiller en viktig rolle i å bygge industriklima i landet. Han motiverer andre gründere til også å investere i industrielle aktiviteter.

6. Bidrar til å gi arbeid:

Gründer introduserer nye produkter og nye teknikker. Dette resulterer i utvikling, nye næringer, noe som fører til muligheter for direkte og indirekte sysselsetting til folket.

7. Bidrar til økende levestandard for mennesker:

Gründerne har utviklet og diversifisert nye teknikker og nye produkter i henhold til datidens behov. Dette har gitt folk mulighet til å konsumere forskjellige typer varer etter eget valg. Bruken av erstatningsprodukter har økt. På denne måten har bedriftsnyhetene bidratt til å øke folks levestandard.

8. Ambassadør for sosiale endringer:

Gründere er ambassadører for sosiale endringer i en økonomi. Nye oppfinnelser dyrket vitenskapelig syn blant menneskene som forlater sin tradisjonelle tro og holdning.

9. Fjerning av regionale forskjeller:

Entrepreneurs contribute towards removal of geographical imbalances and economic backwardness. Really speaking an entrepreneur bears the risk in setting up industry in backward areas of the country in is efforts for balanced development of the country.

10. Contribution towards Economic Development of the Country:

Entrepreneur also contributes towards the development of national economy. He sets up industry in priority areas by the government in its Five Year Plan programmes. He makes available the source of employment to the people. By optimum use of resources, he contributes towards increase in the national income.

He encourages for capital formation in the country. In the modern time, an entrepreneur is a wheel of economic development and kingpin of every economy. He is one of the most important inputs in the economic development of a country.


Role of Entrepreneurs in Economic Development – In Indian Economy

The importance of entrepreneurs in Indian economy arises on account of the following reasons:

1. Entrepreneurs can help reduce unemployment:

Unemployment Rate in India averaged 7.32 percent from 1983 until 2013, reaching an all-time high of 9.40 percent in 2009 and a record low of 4.90 percent in 2013. Entrepreneurs are expected to provide employment opportunities to the unemployed. The rural entrepreneurs and women entrepreneurs can play a very significant role.

2. Entrepreneurial initiatives can contribute to higher gross national product and per capita income:

Gross National Product in India was Rs 56738.60 Billion in 2014. Entrepreneurial initiatives and activities can enhance the level of gross national product as well as per capita income of the people in a country leading to the economic development of the economy.

3. Entrepreneurs can contribute towards capital formation:

The gross capital formation in India for the year of 2009-10 was 36.5% of the GDP and 35.12% of GDP 2012-13. Indian entrepreneurs can promote capital formation in the economy. Entrepreneurs can increase the avenues for fruitful investments.

4. Entrepreneurial activities can significantly influence the standard of living:

According to the Human Development Index of 2015, India is ranked at 130th position among 188 countries. Entrepreneurs can play a vital role in enhancing the standard of living of the people by adopting latest innovations in the production of wide variety of goods and services. They can make available the best quality products and services in possible cheapest cost.

5. Entrepreneurs endeavour to promote balanced regional development:

The growth of industries and business in backward areas would lead to a large number of benefits for the public like road transport, health, education, etc. The entrepreneurs can contribute to balanced regional development. The Corporate Social Responsibilities (CSR) of the established entrepreneurs can improve the backward regions. The CSR activities have been made mandatory for the companies that come under the categories recognized under Companies Act of 2013.

6. Entrepreneurial activities would lead to wealth creation and distribution:

Entrepreneurial activities guided by national interest would lead to generation of greater wealth as well as its distribution.

7. Entrepreneurial initiatives can help in skill development:

The Indian entrepreneurs can play a vital role in skill development and thereby contribute to the process of job creation and development of the economy. The entrepreneurs should take the initiative of improving the skill of the semiskilled or unskilled labour force.

8. Entrepreneurs can improve India's global competitiveness:

In the Global Competitiveness report 2015-2016, published by World Economic Forum, India is ranked at 55th position among the 140 countries enlisted in the report. The entrepreneurial class has to take up the challenge and contribute towards improving the competiveness of Indian economy.

9. Entrepreneurs can increase the country's share in global export trade:

India's share in Global Merchandise exports is very low. The entrepreneurs have to track the avenues for export and concentrate to improve the share of Indian economy in global export trade.

10. Entrepreneurs ensure overall development of an economy:

The activities of the entrepreneurs can influence all the sections of the economy. They can reduce the negativity and pessimism of a society. Their activities generate enthusiasm among the followers. A new level of development is dreamt by the entire economy and the Indian entrepreneurial class can contribute a lot in ensuring overall development of the country.


Role of Entrepreneurs in Economic Development – 11 Roles for Economic Growth of the Country

The entrepreneur is supposed to create ideas and put them into effect in fostering economic growth and development. Entrepreneurship is one of the most important input in the economic development of a country. The entrepreneur acts as a trigger head to give spark to economic activities by his entrepreneurial decisions.

Actually, he is the person who identifies the opportunity, creates and arranges resources and is ultimately responsible for the performance of the business enterprise. He plays a pivotal role in each and every sector of the country.

An entrepreneur has been assigned following roles for economic growth of the country:

(1) Creation of Innovative Change:

An entrepreneur is a person who always looks for changes. Continuous dreaming helps in idea creation. Idea creation facilitates creativity innovations which are the direct result of creative ideas. Viable innovations lead entrepreneurial behaviour. Entrepreneur is responsible for combining the factors of production in an effective way to enlarge the production base.

He also introduces new ideas and new combination of factors. He always tries to introduce newer and newer techniques of production of goods and services. An entrepreneur brings economic development through continuous innovations.

According to Meir and Baldwin, development does not occur spontaneously as a natural consequence when economic conditions in some sense are right. A catalyst is needed which results in entrepreneurial activity to a considerable extent. The diversity of activities that characterises rich countries can be attributed to the supply of entrepreneurs.

(2) Promotion of Capital Formation:

Entrepreneurs promote capital formation by mobilising idle savings of public. Compensating investment risk through adequate rate of returns is the basic function of entrepreneur, with this approach entrepreneur motivates the public for more savings. Business ideas creativity and innovation are the important conditions for developing entrepreneurship is the country.

Actually, he is responsible for channelising savings for production purposes which in turn gives a multiplier effect to the process of capital formation. They employ their own as well as borrowed resources for setting up their enterprises. Such type of entrepreneurial activities lead to value addition and creation of wealth, which is very essential for the industrial and economic development of the country.

(3) Creation of Employment Opportunities:

Most of the economies especially developing countries like India are facing acute problems of growing unemployment. Entrepreneurs provide employment to the unemployed persons. With the setting up of more and more service units by entrepreneurs, indifferent sectors like tiny/small, medium and large sectors of the country, job opportunities are created for others.

Thus, through setting up industrial units, he creates job for himself and to the unemployed persons in the society. Besides, these enterprises grow, providing direct and indirect employment opportunities to many more. In this way, entrepreneurs play an effective role in reducing the problem of growing unemployment in persons in the country which in turn clears the path towards economic development of the nation.

(4) Promotion of Balanced Regional Development:

The basic function of entrepreneur is to identify opportunities in the prevailing environment, Entrepreneurs help to remove regional disparities through setting up of industries in less developed and backward areas. The Government of India and the state governments both are providing different types of incentives and subsidies for backward area districts and zero industries district.

The growth of industries and business in these areas leads to a large number of public benefits like road development transport, health, education, entertainment, and social endowments etc. Setting up of more industries lead to more development of backward regions and thereby promoting balanced regional development.

(5) Increase in Per Capita Income:

Each and every country has its own natural and other resources. There is need to optimise the use of these available natural resources. In this context, entrepreneurs convert the latent arid idle resources like land, labour and capital into goods and services resulting in increase in the national income and wealth of a nation.

With the help of increasing space of entrepreneurial activities owners of factors of production get their price as income as these owners put their resources for productive purposes. Generally, available resources motivate and provide opportunities to the entrepreneurs for the establishment of viable ventures.

They explore and exploit opportunities, encourage effective resource mobilisation of capital and skill, bring in new products and services and develop markets for growth of the economy. In this way, they help in increasing gross national product as well as per capita income of the people in a country. The increase in gross national product facilitates further economic growth.

(6) Wealth Creation and Distribution:

There is direct relationship in entrepreneurial activity and creation of Job opportunities. People were unable to get job because there was no job and they were poor. Due to entrepreneurial activity unemployed people are getting job as a base for income. Now with the help of job, entrepreneurs can ensure more wealth creation by utilising untapped natural and human resources.

Entrepreneurial activity enables factors of production to fetch better price. This process stimulates equitable redistribution of wealth and income in the interest of the country to more people and geographic areas, thus giving benefit to larger sections of the society. Entrepreneurial activities also generate more activities and give a multiplier effect in the economy.

(7) Promotion of Export Trade:

Import substitution and export proportion both are important dimensions of favourable balance of trade. Favourable balance of trade is an important ingredient of economic development. Entrepreneurs produce goods and services in large scale for the purpose of earning huge amount of foreign exchange from export.

Entrepreneurs through innovation also create new products which are quite helpful for export promotion and import substitution. Thus, import substitution and export promotion ensure economic independence and development of the country.

(8) Encourages Backward and Forward Linkages:

Innovation helps in effective entrepreneurship. With the help of latest innovations, entrepreneurs produce huge production, increase product variety, ensure cost effectiveness, improve product demand and sales volumes and also facilitate earnings and profit growth.

When an enterprise is established in accordance with the latest technology, it induces backward and forward linkages which ultimately encourages better utilization of available resources. Thus, it stimulates the process of economic, development in the-country.

(9) Improvement in Standard of Living:

Entrepreneurial activity, creates generation employment opportunities. This process leads to increase in income and purchasing power which can be used for consumption expenditure. Increased demand for goods and services boost up industrial activity. Large scale production will result in economies of scale and low cost of production.

Marketing process involves creating a demand and then filling it. Entrepreneurs are also responsible for making further innovations. It creates opportunity for production of wide variety of goods and services. It also enables the people to avail better quality goods at lower prices which results in the improvement of their standard of living.

(10) Facilitates Overall Development:

Entrepreneurs act as catalytic agent for change which results in chain reactions. Once an enterprise is established, the process of industrialisation is set in motion. This unit will generate demand for various types of resources and there will be so many other units which require the output of this unit.

Vertical and horizontal establishment of industrial units optimise the use of resources available in that particular area. This leads to overall development of an area due to increase in demand and setting up of more and more units. In this way the entrepreneurs multiply their entrepreneurial activities, thus creating an environment of enthusiasm and conveying an impetus for overall development of the area.

(11) Economic Independence:

It is a basis for political and social independence. So each and every country is required to make necessary efforts for ensuring economic independence. Development of agriculture sector and industrial sector is quite necessary for economic independence. Both these sectors are complementary to each other and accelerate economic growth. Multidimensional economic growth facilitates economic independence.

Thus, it is assumed that entrepreneurship is important for getting economic self-reliance. Export of goods and services on a large scale help in the process of earning of scarce foreign exchange for the country. Efforts for import substitution also facilitate the production of goods and services in the country which ultimately control the imports.

Moreover, import substitution efforts serve the foreign exchange for other urgent needs. In this way, import substitution and export promotion help to ensure economic independence of the country.


Role of Entrepreneur in Economic Development –

Entrepreneurs in general combine the available resources and produce goods and services. They put in a very valuable input in the form of their time and effort in organizing these resources. More often than not, they have to provide a disproportionately high quantum of these inputs (time and efforts) to produce a required product or service.

Naturally, the rewards for entrepreneurship would also be disproportionately high. Many economists have pointed out that entrepreneurship is a low cost strategy for economic development because entrepreneurs perform many crucial economic functions. For instance, they bear the costs and face the risks of starting a new enterprise, or adapting new technologies, or developing new products, or opening up new markets, etc.

They work hard to add value to their goods and services. An entrepreneur, thus, brings about frequent changes in the production process, marketing strategies, technology, etc., to improve the quality of the product or service. These changes in due course lead to better products and affect the welfare of societies.

This is a basic quality of entrepreneurship that spreads in societies like a chain reaction. Each action leads to another and entrepreneurial opportunities get created continuously resulting in active markets and intense competition.

The economy of a nation depends in a big way on the number of entrepreneurs present in the society, since they are the people who do not seek but create jobs with their vision and innovative skills. They perform crucial economic functions like developing new products and opening new markets, they can also be counted among the driving force of an economy. Entrepreneurship is thus the panacea to most of the problems of the society.

Therefore, there is an urgent need to orient the developmental policies and education curriculum towards promoting entrepreneurship and instilling entrepreneurial qualities among them.

The significant contribution that entrepreneurship makes to economic development can be studied under the following six subheads:

1. National Production:

The basic problem in any economy results from shortage of goods and services. Shortage of goods reflects lack of adequate production. As a result, the society would be forced to meet the requirements of its people by importing goods and services, which is a drain on the vital foreign exchange reserves.

The entire issue stems from a limited number of people being involved in production process clue to lack of industries or enterprises. In other words, few people have the courage and the entrepreneurial skills to set up their own production units and bridge the demand supply gap.

Thus, at the root of limited production lies the absence of entrepreneurial qualities and skills among people who are unwilling to undertake business risks. In the long run, it is seen that it is entrepreneurship and development that stimulate the economy with enhanced production of goods that not only meet the domestic demands but also cater to exports.

2. Balanced Regional Development:

A big problem in most developing countries today is unbalanced or uneven regional development. This breeds unrest and has led to various armed and unarmed agitations and movements in various parts of the country and even in the world for separate states to reinforce petty regional identities.

Many such struggles could be successfully addressed if there is equitable development in all parts of a nation state. If even development is there among all the regions, people in every region will get equal opportunities, finally leading to balanced development. This is possible on a large scale only when people in every region are equipped with entrepreneurial skills that would enable their active participation in the economic development of their regions. That is the potential of entrepreneurship which can help eliminate uneven development.

3. Dispersal of Economic Power:

Concentration of economic power is among the dangerous consequences of economic development that most economies are facing today. Concentration of economic power is nothing but concentration of economic wealth in the hands of few. In other words, economic opportunities are denied to the vast majority, which is forced to depend on a minuscule section for job opportunities.

This trend can prove dangerous to a developing nation. Against this backdrop, entrepreneurship development helps provide economic opportunities for setting up enterprises which in turn become economic generation entities.

It means that if majority of people become entrepreneurs, then the economic wealth will get dispersed among the entire population. Dispersal of economic power is one of the positive signs of a progressive society. Entrepreneurship, thus, helps a society develop on a positive note.

4. Reinvestments of Profits:

Investment or capital needed for setting up any entity is the single most significant resource of which there is great shortage in most developing societies. This situation often compels decision makers and those in the government to invite businessmen—domestic and foreign including multinational companies—from outside to set up industries on their soil.

The profits earned by the private sector as a result are likely to be taken back to places where the investors belong. This results in outward flight of the capital from the region where the industry was set up, yet it is a necessary evil. If local entrepreneurs were to emerge in such underdeveloped areas, whatever the profits that are earned by them will naturally get invested in the same region directly or indirectly and result in further development of that region.

5. Employment Generation:

The burning problem of most countries today is unemployment. Creating employment opportunities are generally perceived as government responsibility. However, it is impossible for a government to provide employment opportunities to a fast growing population, howsoever sincere it may be.

If people are entrepreneurial by nature, they can undertake various self-employment programmes and start their own enterprises, resulting in more employment opportunities. This means, self-employment is the best employment and entrepreneurship the most exciting profession.

6. Harnessing Youth Vigour:

A sizeable part of India's population is youth. If the country is able to channelise the youth vigour and direct the same towards the economic development, it can prosper at a much greater pace. If not, their power could get misdirected and they could veer towards extremist and terrorist activities.

Glaring examples of such cases can be seen all over the world. If the youth are oriented towards entrepreneurial activities at the right time, a nation can benefit immensely with their constructive participation in the development process. It, thus, becomes incumbent on every society to develop and train its youth in entrepreneurial skills to make the most of them.


 

Legg Igjen Din Kommentar