Perfekt konkurranse og monopolistisk konkurranse forskjeller

Noen av de viktigste forskjellene mellom perfekt konkurranse og monopolistisk konkurranse er som følger:

1. Virksomhetens art:

Under perfekt konkurranse består en bransje av et stort antall firmaer. Hvert firma i bransjen har en veldig liten andel av den totale produksjonen.

Bedriftene må godta prisen som er bestemt av bransjen. På den annen side er antall bedrifter under monopolistisk konkurranse begrenset.

Bedriftene kan påvirke markedsprisen ved sine individuelle handlinger.

2. Pris og output:

Under perfekt konkurranse er prisen lik marginalkostnad og marginale inntekter, mens det under ufullkommen konkurranse ikke er slik. Skjønt, under monopolistisk konkurranse, er marginale kostnader og marginale inntekter like, men utjevner ikke prisen.

3. Fortjenestens art:

Under monopolistiske konkurranser får firmaer supernormal fortjeneste bare i løpet av den korte perioden. Men på lang sikt forsvinner eksistensen av supernormal fortjeneste. Det er slik fordi i den lange perioden blir prisen lik gjennomsnittlig produksjonskostnad. Ved perfekt konkurranse er situasjonen litt annerledes.

4. Produktets art:

Under perfekt konkurranse produserer firmaer homogene produkter. Krysselastisiteten i etterspørselen blant varene er uendelig. Under ufullkommen konkurranse produserer alle firmaene differensierte produkter, og krysselastisiteten i etterspørselen blant dem er veldig liten.

5. Selge kostnader:

En annen forskjell mellom monopolistisk og perfekt konkurranse er om salgskostnadene. Under perfekt konkurranse produseres homogene varer og selges til ensartede priser. Dermed oppstår det ingen nødvendighet av salgskostnader. På den andre siden under monopolistisk konkurranse produserer alle firmaer differensierte produkter, og derfor må hvert firma bære de enorme utgiftene for salgskostnader.

6. Helling av etterspørselskurver:

Etterspørselskurven for et firma under monopolistisk konkurranse skråner nedover. Det skyldes grunnen til at hvert firma må redusere prisen, hvis det ønsker å øke salget (fig 12). Situasjonen under perfekt konkurranse er ikke slik. Under perfekt konkurranse kan firmaet selge en hvilken som helst mengde av produksjonen uten å senke prisen, og dermed forblir kurven parallell med den horisontale aksen (fig. 11).

7. Forhold mellom AR og MR:

Under perfekt konkurranse er gjennomsnittlig inntekt og marginale inntekter like, så begge disse kurvene sammenfaller med hverandre. Under monopolistisk konkurranse er gjennomsnittlig inntekt mer enn marginale inntekter fordi firmaet må senke prisen for å øke salget. Dermed er marginale inntekter mindre enn gjennomsnittlig inntekt, dvs. AR> MR.

8. Mer pris i monopolistisk konkurranse:

Under monopolistisk konkurransepris er prisen høyere enn prisen under perfekt konkurranse i lang periode fordi et perfekt konkurransefirma utvider produksjonen opp til det punktet hvor gjennomsnittlig kostnad er lavest, dvs. det er optimal produksjon i perfekt konkurranse.

I monopolistisk konkurransefirma stopper imidlertid produksjonen før den har oppnådd optimal produksjon. Det er vist av fig. 13 (A) og 13 (B). I figur 13 A er perfekt konkurransefirma i likevekt på punktet 'M' hvor MC er lik MR. På dette tidspunktet er AR også lik LAC på det laveste punktet.

Likevektsproduksjonen er PÅ og likevektsprisen er OP. I fig. 13 (B) er et monopolistisk konkurransefirma i likevektsposisjon på punktet 'K' hvor MC = MR. Likevektsproduksjonen er ON 1 og prisen er OP. I likevektsposisjonen tjener firmaet normal fortjeneste. Hvis vi sammenligner likevektsprisen under begge markedssituasjoner, er det tydelig at prisen i monopolistisk konkurransemarked er høyere enn prisen på det perfekte konkurransemarkedet.

9. Mer ytelse under perfekt konkurranse:

I den perfekte konkurransen er produksjonen mer enn den monopolistiske konkurransemarkedsproduksjonen. I lang periode, under perfekt konkurranse MC = MR = AC = AR i likevektsposisjon som vist i fig. 13 (A). Under monopolistisk konkurranse, i likevektsposisjonen MC = MR, men AR er mer enn MC eller MR.

Det er grunnen til at produksjonen i monopolistisk konkurranse er lavere enn produksjonen i perfekt konkurranse, slik det fremgår av fig. 13 (A). I fig 13 (B). Monopolistisk konkurranseproduksjon er PÅ / og perfekt konkurranseproduksjon er PÅ.

10. Perfekt konkurranse er en tenkt situasjon, mens monopolistisk konkurranse er en realitet.

11. Under perfekt konkurranse kan et ineffektivt firma ikke eksistere, men under monopolistisk konkurranse kan både effektive og ineffektive firmaer eksistere fordi kjøpere har sine irrasjonelle preferanser for varer i markedet.

 

Legg Igjen Din Kommentar