Investeringstyper: Autonome og induserte investeringer

De to investeringstypene blir diskutert nedenfor:

(i) Autonome investeringer:

Investeringer kan være autonome og induserte. Vanligvis styres investeringsbeslutningen av produksjon og / eller rentesatsen.

Hvis investering hverken avhenger av inntekt / produksjon eller rentesats, kalles slike investeringer autonome investeringer. Dermed er autonome investeringer uavhengig av inntektsnivået.

Det fremgår av figur 3.9 at uansett inntektsnivå, er nivået på autonome investeringer satt til OA. For å beskrive denne typen investeringer har vi satt et stolpeskilt over hodet på kurven I. Derfor er autonome investeringer, som i fig. 3.9, inntektsnøytrale.

(ii) Indusert investering:

Investeringer som er avhengig av inntektsnivå eller av rentesats, kalles induserte investeringer. Investeringer som vil svare på en endring i nasjonalinntekten eller i rentesatsen kalles induserte investeringer. Fig. 3.10 viser at når nasjonalinntekten stiger fra OY til 0Y 1, øker (indusert) investering fra OI 0 til OI 1 . Dermed kalles investering som er inntektselastisk, indusert investering.

Det er,

I = f (Y)

Hellingen av investeringslinjen II er den marginale investeringsviljen (MPl). MPl er forholdet mellom endring i investering og endring i inntekt. Eller forholdet mellom økning i investering (AI) og en økning i inntekt (AY) kalles MPl, dvs.

MPL = ∆l / ∆Y

Keynes mente at renten og forventningen om fremtidig lønnsomhet for investeringsprosjekter er de to viktigste faktorene for investeringsutgiftene på kort sikt. Investering er omvendt relatert til rentenivået, dvs. I = f (r)

Keynes la imidlertid mer vekt på forventet avkastning av investeringsprosjekt. Men forventningene om fremtidig lønnsomhet for investeringer er basert på usikker kunnskap, og følgelig er slike forventninger fulle av usikkerheter som fører til ustabilitet i investeringsutgiftene.

Det skal her påpekes at Keynes først og fremst var opptatt av autonome investeringer og ikke av induserte investeringer. I praksis er det imidlertid veldig vanskelig å trekke en grenselinje mellom disse to investeringstypene.

 

Legg Igjen Din Kommentar