Økonomisk

Omfanget av responsivitet for etterspørsel med endring i pris er ikke alltid det samme. Etterspørselen etter et produkt kan være elastisk eller uelastisk, avhengig av endringshastigheten i etterspørselen med hensyn til prisendring på et produkt. Elastisk etterspørsel er den når svaret på etterspørsel er større med en liten proporsjonal prisendring. På den a

I løpet av de siste tre århundrene har forskjellige banktyper utviklet seg. Hver type spesialiserer seg vanligvis i en bestemt type virksomhet. Vi kan derfor skille de forskjellige bankene i henhold til funksjonene de utfører. Banktyper: De er gitt nedenfor: 1. Kommersielle banker: Disse bankene spiller den viktigste rollen i moderne økonomisk organisering. De

Konjunkturene er preget av boom i en periode og kollaps i den påfølgende perioden i et lands økonomiske økonomiske aktiviteter. Disse svingningene i den økonomiske virksomheten betegnes som faser av konjunkturene. Svingningene sammenlignes med ebbe og flyt. De oppadgående og nedadgående svingningene i landets kumulative økonomiske størrelser viser variasjoner i forskjellige økonomiske aktiviteter når det gjelder produksjon, investering, sysselsetting, kreditter, priser og lønn. Slike endr

Energi er en av de viktigste komponentene i økonomisk infrastruktur. Det er de grunnleggende innspillene som kreves for å opprettholde økonomisk vekst. Det er direkte sammenheng mellom nivået på økonomisk utvikling og energiforbruk per innbygger. Enkelt sagt mer utviklet et land, høyere er energiforbruket per innbygger og omvendt. India

I denne artikkelen vil vi diskutere om priselastisiteten i etterspørselen, forklart ved hjelp av passende diagrammer. I 1890 utviklet Alfred Marshall, den store nyklassiske økonomen, et spesielt tiltak for å svare på en variabel, for eksempel mengde etterspurt, for å endre seg i en annen variabel, for eksempel pris. Det

Penger: Nyttige merknader om evolusjon av penger! Behov for å lette utveksling av varer førte til utvikling av penger. Kort fortalt var evolusjonen av penger hovedsakelig gjennom handelspenger, metallpenger, papirpenger og bankpenger. Penger er den viktigste oppfinnelsen i moderne tid. Det har gjennomgått en lang prosess med historisk evolusjon. M

Kommersiell bank: definisjon, funksjon, oppretting av kreditt og viktigheter! Betydning av forretningsbanker : En forretningsbank er en finansinstitusjon som utfører funksjonene for å ta imot innskudd fra allmennheten og gi lån til investering for å tjene penger. Faktisk øker kommersielle banker, som navnet antyder, profittsøkende institusjoner, dvs. at d

Kommersielle banker er de viktigste komponentene i hele banksystemet. En forretningsbank er en gevinstbasert finansinstitusjon som gir lån, tar imot innskudd og tilbyr andre finansielle tjenester, for eksempel kassekreditt og elektronisk overføring av midler. I følge Culbertson, "Kommersielle banker er institusjonene som foretar kortsiktige forbud mot virksomhet og i prosessen skaper penger.&q

I økonomi er vilkårene endring i etterspurt mengde og endring i etterspørsel to forskjellige konsepter. Endring i etterspurt mengde refererer til endring i kjøpt mengde på grunn av økning eller reduksjon i prisen på et produkt. I et slikt tilfelle er det feil å si økning eller reduksjon i etterspørsel, snarere er det økning eller reduksjon i mengden etterspurt. På den an

En organisasjon har forskjellige alternativer for å velge en prismetode. Prisene er basert på tre dimensjoner som er kostnader, etterspørsel og konkurranse. Organisasjonen kan bruke hvilken som helst av dimensjonene eller kombinasjonen av dimensjoner for å angi prisen på et produkt. Figur 4 viser forskjellige prismetoder: De forskjellige prissettingsmetodene (figur 4) blir diskutert nedenfor; Kostnadsbaserte priser : Kostnadsbasert prisfastsettelse refererer til en prismetode der en viss prosentandel av ønskede fortjenestemarginer legges til kostnadene for produktet for å oppnå den endelige pri

Oligopol som markedsstruktur er forskjellig fra andre markedsformer. Dets viktigste kjennetegn blir diskutert som følger: 1. Gjensidig avhengighet: Det fremste kjennetegnet ved oligopol er gjensidig avhengighet av de forskjellige firmaene i beslutningen. Dette faktum erkjennes av alle firmaer i en oligopolistisk næring.

La oss gjøre en grundig studie av betydningen, definisjonen, typene og faktorene i produksjonen. Betydning av produksjon : Siden det primære formålet med økonomisk aktivitet er å produsere nytteverdi for enkeltpersoner, regner vi som produksjon i løpet av en tidsperiode all aktivitet som enten skaper nytteverdi i perioden eller som øker samfunnets mulighet til å skape nytteverdi i fremtiden. Forret

Inflasjon og arbeidsledighet er de to mest omtalte ordene i det moderne samfunnet. Disse to er de store problemene som plager alle økonomiene. Nesten alle er sikre på at han vet nøyaktig hva inflasjonen er, men det er fortsatt en kilde til stor forvirring fordi det er vanskelig å definere den entydig. 1.

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Innføring i loven om etterspørsel 2. antakelser om loven om etterspørsel 3. unntak. Introduksjon til loven om etterspørsel : Lov om etterspørsel uttrykker et forhold mellom mengden som etterspørres og prisen. Det kan defineres i Marshalls ord som "det etterspurte beløpet øker med prisfall, og avtar med prisstigning". Dermed

Hovedutfordringen med å forutsi etterspørsel er å velge en effektiv teknikk. Det er ingen spesiell metode som gjør at organisasjoner kan forutse risikoer og usikkerheter i fremtiden. Generelt er det to tilnærminger til etterspørselsvarsling. Den første tilnærmingen innebærer å forutsi etterspørsel ved å samle informasjon om kjøpsatferd hos forbrukere fra eksperter eller gjennom å gjøre undersøkelser. På den annen s

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Definisjon av kollektiv forhandling 2. Former for kollektiv forhandling 3. Viktige forutsetninger 4. Hovedfunksjoner 5. Midler; 6. Bestanddeler 7. Teorier 8. Betydning 9. Hindringer 10. Omfang 11. Regjeringspolitikk 12. Fordeler 13. Ulemper. Definisjon av kollektive forhandlinger: Industrikonflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan også avgjøres ved diskusjon og forhandling mellom disse to partene for å komme til en beslutning. D

La oss gjøre en grundig studie av perfekt konkurranse i et marked: - 1. Betydning og definisjon av perfekt konkurranse 2. Kjennetegn på perfekt konkurranse. Betydning og definisjon av perfekt konkurranse : Et perfekt konkurransemarked er den typen marked der antall kjøpere og selgere er veldig stort, og alle driver med å kjøpe og selge et homogent produkt uten kunstige begrensninger og har perfekt kunnskap om markedet om gangen. Med

Betydning av elastisitet av etterspørsel: Etterspørselen forlenger henholdsvis kontrakter med fall eller prisøkning. Denne kvaliteten på etterspørselen som den endres (øker eller synker) når prisendringer (synker eller øker) kalles Elasticity of Demand. "Etterspørselenes elastisitet (eller reaksjonsevne) i et marked er stor eller liten, ettersom mengden som etterspørres øker mye eller lite for et gitt prisfall, og reduserer mye eller lite for en gitt prisøkning". - Dr. Mars

Finanspolitikken må utformes slik at den utføres på to måter - ved å utvide investeringene i offentlige og private virksomheter og ved å avlede ressurser fra sosialt mindre ønskelig til mer ønskelige investeringskanaler. Målet med finanspolitikken er å opprettholde betingelsen om full sysselsetting, økonomisk stabilitet og stabilisere veksttakten. For en un

1. Primære data : Dette er dataene som er samlet inn fra noen primære kilder, dvs. en opprinnelseskilde der dataene genererer. Disse blir samlet for første gang av en etterforsker eller et byrå for statistisk analyse. “Data som samles opprinnelig for et bestemt formål, er kjent som primærdata.” - Hor

Law of Returns to Scale: Definisjon, forklaring og dens typer! På lang sikt er alle produksjonsfaktorer varierende. Ingen faktor er fast. Følgelig kan omfanget av produksjonen endres ved å endre mengden på alle produksjonsfaktorer. Definisjon : "Uttrykket returnerer til skala refererer til endringene i produksjonen da alle faktorer endres med samme andel.&qu

Forretningsmiljøtyper (ekstern mikro og ekstern makro)! Type 1 # Eksternt mikromiljø: Eksterne mikrokrefter har en viktig effekt på forretningsvirksomheten til et firma. Imidlertid kan det hende at ikke alle mikrokrefter har samme effekt på alle firmaer i bransjen. For eksempel er leverandører, et viktig element i miljønivå, ofte villige til å skaffe materialene til relativt lave priser til store bedrifter. De har

Den mest kjente teorien om befolkning er den malthusiske teorien. Thomas Robert Malthus skrev essayet sitt om "Principle of Population" i 1798 og modifiserte noen av konklusjonene hans i den neste utgaven i 1803. Den raskt økende befolkningen i England oppmuntret av en misforstått dårlig lov, gjorde ham dypt dypt. H

Det kan være forskjellige typer underskudd i et budsjett, avhengig av hvilke inntekter og utgifter vi tar i betraktning. Følgelig er det tre begreper om underskudd, nemlig (i) Inntektsunderskudd (ii) Skatteunderskudd og (iii) Primært underskudd. Selv om budsjettunderskudd og inntektsunderskudd er gamle, men skatteunderskudd og primærunderskudd er av nyere opprinnelse. Hv

Følgende punkter fremhever de fire definisjonene av Economics. Definisjonene er: 1. Generell definisjon av økonomi 2. Adam Smiths formue definisjon 3. Marshalls velferd Definisjon 4. Robbins 'knapphet definisjon. 1. Generell definisjon av økonomi : Det engelske ordet økonomi er avledet av det gamle greske ordet oikonomia - som betyr forvaltningen av en familie eller en husholdning. De

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom KPI og BNP-deflator. Den første forskjellen er at BNP-deflatoren måler prisene på alle produserte varer og tjenester, mens KPI eller RPI måler prisene på bare varer og tjenester kjøpt av forbrukere. Dermed vil en økning i prisen på varer kjøpt av firmaer eller myndighetene dukke opp i BNP-deflatoren, men ikke i KPI eller RPI. Den and

Alt du trenger å vite om forretningsformene. De fleste produksjons- og distribusjonsaktiviteter utføres av millioner av mennesker i forskjellige deler av landet ved å utgjøre forskjellige slags organisasjoner. Disse organisasjonene er basert på en form for eierskap. Dette valget berører en rekke ledelsesmessige og økonomiske spørsmål, inkludert mengden av skatter som gründeren må betale, om gründeren kan bli saksøkt personlig for ubetalte forretningsregninger, og om satsingen automatisk vil dø etter at entreprenøren går bort. Formene for vi

Regjeringer i forskjellige land må gripe inn i området internasjonal handel av både økonomiske og ikke-økonomiske grunner. Slike inngrep går under navnet 'beskyttelse'. Beskyttelse betyr regjeringens politikk for i henhold til beskyttelse til innenlandske næringer mot utenlandsk konkurranse. Det e

I denne artikkelen skal vi diskutere betydningen og egenskapene til ingeniørøkonomi. Betydning av ingeniørøkonomi : Ingeniørfag er det yrket der kunnskap om matematikk og naturvitenskap oppnådd ved studierfaring og praksis brukes med skjønn for å utvikle måter å utnytte naturmaterialet og kreftene til fordel for menneskeheten. Ingeniør

Etterspørselen endres som følge av prisendringer, og andre faktorer som bestemmer at den holdes konstant. Vi skal nedenfor forklare i detalj hvordan disse andre faktorene avgjør markedets etterspørsel etter en vare. Disse andre faktorene bestemmer posisjonen eller nivået på etterspørselskurven for en vare. Det k

Produksjonsfunksjon: Betydning, definisjoner og funksjoner! Produksjon er et resultat av samarbeid med fire produksjonsfaktorer, land, arbeidskraft, kapital og organisering. Dette fremgår av det faktum at ingen enkeltvare kan produseres uten hjelp av noen av disse fire produksjonsfaktorene. Derfor kombinerer produsenten alle de fire produksjonsfaktorene i en teknisk andel.

Alt du trenger å vite om fordeler og ulemper med annonsering. Annonsering er definert som den betalte, ikke-personlige formen for kommunikasjon om produkter eller ideer av en identifisert sponsor gjennom massemediene for å informere, overtale eller påvirke målgruppens oppførsel. Annonsering er rettet mot et stort antall mennesker og ikke til en enkeltperson. Der

Noen av de viktige produksjonsfaktorene er: (i) Land (ii) Arbeidskraft (iii) Kapital (iv) Entreprenør. Uansett hva som brukes til å produsere en vare, kalles det inngangene. For for eksempel å produsere hvete bruker en bonde innspill som jord, traktor, verktøy, frø, husdyrgjødsel, vann og egne tjenester. Alle

En sentralbanks viktigste funksjon er å fungere som guvernør for kredittmaskineriet for å sikre prisstabilitet. Den regulerer volumet av kreditt og valuta, pumper inn mer penger når markedet er tørt av kontanter, og pumper ut penger når det er overskudd av kreditt. I India har RBI to avdelinger, nemlig. Utst

Les denne artikkelen for å lære om den Ricardianske teorien om leie. Forklaring av teorien Antagelser om teorien Årsakene til eksistens av leie Fradrag fra teorien Kritikk av teorien Forklaring av teorien: David Ricardo, en engelsk klassisk økonom, utviklet først en teori i 1817 for å forklare opprinnelsen og arten av den økonomiske leien. Ricar

Alt du trenger å vite om arbeidsanalysemetodene. Jobbanalyse, er prosessen med å bestemme og registrere all relevant informasjon om en spesifikk jobb, inkludert oppgavene som er involvert, kunnskapen og ferdighetssettet som kreves for å utføre jobben, ansvaret knyttet til jobben og evnene som kreves for å utføre jobben . Jobb

Befolkning kan betraktes som en positiv hindring for den økonomiske utviklingen av et land. I et 'kapitalfattig' og teknologisk tilbakestående land reduserer befolkningsveksten produksjonen ved å redusere tilgjengeligheten av kapital per innbygger. For mye befolkning er ikke bra for økonomisk utvikling. Be

Funksjonene utført av statistikk er gitt som under: Statistikkens funksjoner: 1. For å presentere fakta i en bestemt form: Vi kan representere tingene i deres sanne form ved hjelp av figurer. Uten en statistisk studie ville ideene våre være vage og ubestemmelige. Fakta skal gis i en bestemt form. Hv

Law of Variable Proportions: Antagelser, forklaringer, stadier, årsaker til anvendeligheten og anvendeligheten av loven om Variable Proportions! Law of Variable Proportions inntar en viktig plass i økonomisk teori. Denne loven er også kjent som proporsjonalitetsloven. Ved å holde andre faktorer faste forklarer loven produksjonsfunksjonen med en faktorvariabel. På

Nedenstående artikkel gir en oversikt over samfunnsansvar for virksomheten. Betydning: Virksomhetens samfunnsansvar innebærer forpliktelsene fra ledelsen av et forretningsforetak til å beskytte samfunnets interesser. I henhold til konseptet om samfunnsansvar er ledernes mål å ta forretningsavgjørelser ikke bare å maksimere fortjeneste eller aksjonærenes verdi, men også å tjene og beskytte interessene til andre medlemmer i et samfunn som arbeidere, forbrukere og samfunnet som helhet. . Sålede