Økonomisk

I økonomi refererer forsyning til mengden av et produkt som er tilgjengelig i markedet for salg til en spesifikk pris på et gitt tidspunkt. I motsetning til etterspørsel, refererer tilbud til en selgers vilje til å selge den spesifiserte mengden av et produkt innen en bestemt pris og tid. Forsyning er alltid definert i forhold til pris og tid. Fo

Følgende punkter fremhever de seks beste funksjonene til penger. Funksjon # 1. Et medium for utveksling: Det eneste alternativet til å bruke penger er å gå tilbake til byttehandelssystemet. Imidlertid vil byttesystemet som et byttesystem være svært umulig å implementere i dag. For eksempel, hvis bakeren som forsynte grønnsaken med brød, måtte ta betaling i løk og gulrøtter, kan han enten ikke like disse matvarene, eller han kan ha tilstrekkelig med lager av dem. Bakeren må

Alt du trenger å vite om jobbdesign. Jobbdesign er prosessen med å organisere arbeid i oppgavene som kreves for å utføre en bestemt jobb. Jobbdesign innebærer bevisst innsats for å organisere oppgaver, plikter og ansvar i en arbeidsenhet for å oppnå visse mål. En HR-sjef skal ha en stor interesse for design og spesifikasjon av individuelle jobber i organisasjonen. Jobbdes

Følgende punkter fremhever de syv hovedfunksjonene til RBI. Funksjonene er: 1. Monopol på noteutstedelse 2. Bankers bank 3. Banker til regjeringen 4. Kontrollør av kreditt 5. Valutahåndtering og kontroll 6. Diverse funksjoner 7. Kampanjer og utviklingsfunksjoner. Funksjon nr. 1. Monopol på noteutgave: Som alle andre sentralbanker fungerer RBI som en eneste valutamyndighet i landet. Den

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom offentlig og privat god. Et rent offentlig gode er en vare eller tjeneste som alle kan forbrukes av, og som ingen kan utelukkes fra. Et rent offentlig gode er et forbruk som ikke er gjenoppliving og som det er umulig å utelukke en forbruker for.

Betydning: "Statistikk", som et ord ofte brukes, er avledet fra det latinske ordet 'Status' som betyr en gruppe med tall eller figurer; de representerer noe informasjon av vår menneskelige interesse. Vi finner statistikk i hverdagen, for eksempel i bøker eller andre informasjonspapirer eller TV eller aviser.

I denne artikkelen vil vi diskutere om etterspørsel: - 1. Betydning av etterspørsel 2. lover om etterspørsel 3. etterspørselsfunksjonen 4. skift. Betydning av etterspørsel : I tradisjonell økonomi antas det ofte at den eneste faktoren som påvirker mengden av en vare eller en kjøpt tjeneste er prisen. Men øk

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Innføring i Markowitz Teori 2. Antagelser om Markowitz Theory 3. Diversifisering 4. Kriterier for dominans 5. Måling av risiko. Innhold: Introduksjon til Markowitz Theory Antagelser om Markowitz-teorien Diversifisering av Markowitz teori Kriterier for dominans Måling av risiko 1. I

En organisasjon står overfor flere interne og eksterne risikoer, for eksempel høy konkurranse, svikt i teknologi, arbeidsro, inflasjon, lavkonjunktur og endring i myndigheters lover. Derfor tas de fleste av forretningsavgjørelsene til en organisasjon under betingelsene for risiko og usikkerhet. En organisasjon kan minske skadevirkningene av risiko ved å bestemme etterspørsel eller salgsmuligheter for sine produkter og tjenester i fremtiden. For

Theory of Demographic Transition er en teori som kaster lys over endringer i fødselsrate og dødsrate og følgelig på befolkningsveksten. Sammen med den økonomiske utviklingen er tendenser til fødselsrate og dødsrate forskjellige. På grunn av det er også vekst i befolkningen forskjellig. "Demografisk overgang viser til en populasjonssyklus som begynner med et fall i dødsraten, fortsetter med en fase med rask befolkningsvekst og avsluttes med en nedgang i fødselsraten" - EG Dolan. I følge d

I denne artikkelen vil vi diskutere om prinsippene for beskatning. Den viktigste kilden til offentlige inntekter er skatt. En skatt er en obligatorisk betaling utført av enkeltpersoner og selskaper til regjeringen på grunnlag av visse veletablerte regler eller kriterier som inntekt opptjent, eiendomseid, kapitalgevinster eller utgifter (penger brukt) på innenlandske og importerte artikler. S

Alt du trenger å vite om rollen til gründere i økonomisk utvikling. Økonomisk utvikling betyr i hovedsak en prosess med endring oppover der den reelle inntekten per innbygger i et land øker over en periode. Gründer spiller en viktig rolle i økonomisk utvikling. Gründere fungerer som katalysatorer i prosessen med industrialisering og økonomisk vekst. Teknisk

Her er et semesteroppgave om 'High Powered Money' spesielt skrevet for skole- og bankelever. Semesteroppgave nr. 1. High Powered Money: Høydrevne penger eller kraftige penger refererer til den valutaen som er utstedt av regjeringen og Reserve Bank of India. Noe av denne valutaen holdes sammen med publikum mens resten blir holdt som midler i Reserve Bank.

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Betydning av indeksnumre 2. Funksjoner ved indeksnumre 3. trinn eller problemer i konstruksjonen 4. Konstruksjon av prisindeksnumre (formel og eksempler) 5. Vanskeligheter med å måle verdiendringer på Penger 6. Typer indeksnummer 7. Betydning 8. Begrensninger. B

Internasjonal økonomi omhandler de økonomiske aktivitetene i forskjellige land og deres konsekvenser. Internasjonal økonomi er med andre ord et felt som er opptatt av økonomiske interaksjoner mellom land og effekt av internasjonale spørsmål på verdensøkonomisk aktivitet. Den studerer økonomiske og politiske spørsmål knyttet til internasjonal handel og finans. Internasj

Hovedtrekkene i monopolistisk konkurranse er som under: 1. Stort antall kjøpere og selgere: Det er stort antall firmaer, men ikke så store som under perfekt konkurranse. Det betyr at hvert firma til en viss grad kan kontrollere sin pris-output-policy. Det antas at en hvilken som helst pris-output-policy for et firma ikke vil få reaksjon fra andre firmaer, noe som betyr at hvert firma følger den uavhengige prispolitikken. Hv

La oss lære om Keynes 'teori om sysselsetting. Keynes 'Teori om sysselsetting: begrepet effektiv etterspørsel : I følge klassikere vil det alltid være full sysselsetting i en fri foretakskapitalistisk økonomi på grunn av operasjonen av Say's Law og lønnsomhetsfleksibilitet. Denne klassiske teorien kom under alvorlig angrep i løpet av den store depresjonen i 1930-årene i hendene på JM Keynes. Han avvi

Rybczynski Theorem (RT) sier at hvis kapitalen til en viss ressurs øker, vil industrien som bruker denne ressursen mest intenst øke produksjonen, mens den andre industrien vil redusere produksjonen. Den relative faktorintensiteten måles med forholdet mellom faktorbruk i hver bransje. Teoremet antyder at ubalansert vekst i faktorforsyninger har en tendens til ved konstante råvarepriser å føre til sterke asymmetriske endringer i produksjonsnivået for to typer næringer-kapitalintensive og arbeidsintensive. Hvis m

En sentralbank er den viktigste kilden til pengemengde i en økonomi gjennom sirkulasjon av valuta. Det sikrer tilgjengeligheten av valuta for å dekke transaksjonsbehovene i en økonomi og tilrettelegge for forskjellige økonomiske aktiviteter, for eksempel produksjon, distribusjon og forbruk. For dette formålet må imidlertid sentralbanken avhenge av forretningsbankenes reserver. Diss

Noen av de grunnleggende økonomiske begrepene er som følger: Økonomikonsept # 1. Verdi: Vanligvis er verdibegrepet relatert til nyttebegrepet. Verktøy er ønsket å tilfredsstille kvaliteten på en ting når vi bruker eller bruker den. Dermed er bruksverdien av en vare. For eksempel slukker vann tørsten. Når vi

I denne artikkelen vil vi diskutere Engel-kurven for enkeltpersoner og grupper av forbrukere. Engel-kurven, oppkalt etter den tyske statistikeren Ernst Engel (1821-96), er en sammenheng mellom etterspørselen etter en vare og inntekten til kjøperne, den førstnevnte avhengig av sistnevnte. Engel-kurven for en individuell forbruker kan fås fra ICC. So

Noe av den viktigste rollen til landbruk i den økonomiske utviklingen i et land er som følger: Landbrukssektoren spiller en strategisk rolle i prosessen med økonomisk utvikling av et land. Det har allerede gitt et betydelig bidrag til den økonomiske velstanden i avanserte land, og dens rolle i den økonomiske utviklingen i mindre utviklede land er av vital betydning. Med

Inflasjon anses å være en kompleks situasjon for en økonomi. Hvis inflasjonen går utover en moderat rente, kan det skape katastrofale situasjoner for en økonomi; derfor er bør være under kontroll. Det er ikke lett å kontrollere inflasjonen ved å bruke et bestemt tiltak eller instrument. Hovedmålet med hvert tiltak er å redusere tilstrømningen av kontanter i økonomien eller redusere likviditeten i markedet. De forskjel

Her er en liste over syv hovedtyper av arbeidsledighet observert i dagens verden. Type # 1. Friksjon: Slik arbeidsledighet eksisterer i nesten alle økonomier hele tiden. Denne typen arbeidsledighet forekommer på grunn av normal økonomi. Som John Beardshaw med rette har sagt det, "Det er uunngåelig i en utviklingsøkonomi at folk fra tid til annen bytter jobb og kanskje kan være arbeidsledige i noen uker mens de venter på å få til neste jobb." I

I denne artikkelen vil vi diskutere: - 1. Betydning av pengepolitikk 2. Mål for pengepolitikk 3. Ultimate versus mellommål 4. Begrenset omfang 5. Roll i utviklingsland 6. Roll for å fremme raskere økonomisk vekst 7. Mål. Betydning av pengepolitikken: Pengepolitikken er opptatt av endringene i tilgangen på penger og kreditt. Den

Alt du trenger å vite om teoriene om entreprenørskap. Det er et universelt faktum at entreprenørskap er en viktig faktor i økonomisk utvikling. En gründer er risikobæreren og jobber under usikkerhet. Men ingen økonomer gjorde forsøk på å formulere systematisk teori om entreprenørskap. Ifølge William J. Baumol har

Perfekt konkurranse refererer til en markedssituasjon der det er et stort antall kjøpere og selgere som handler med homogene produkter. Under perfekt konkurranse er det dessuten ingen juridiske, sosiale eller teknologiske hindringer for innreise eller uttreden av organisasjoner. I perfekt konkurranse er selgere og kjøpere fullt klar over den gjeldende markedsprisen på et produkt. D

Mobiliteten til menn og materiale med fly kalles lufttransport. Det er det raskeste transportmiddelet. Det er veldig nyttig på lange avstander og sparer tid. Parlamentet vedtok Air Transport Corporation Act i 1953 som Indian Airlines Corporation skulle drive innenlandske tjenester og Air India skal drive eksterne tjenester.

La oss gjøre en grundig studie av Arbeid i økonomi: - 1. Betydning av arbeidskraft 2. Definisjon av arbeidskraft 3. Typer 4. Viktighet. Betydning av arbeidskraft : I enkel betydning med "Arbeidskraft" mener vi arbeidet som utføres av hardt arbeidskraft, for det meste arbeid som er utført av ufaglært arbeidstaker. Men

Fordeler og ulemper ved vanntransport er som følger: Fordeler: 1. Mindre vedlikeholdskostnader: Vedlikeholdskostnader innen jernbane- og veitransport er ganske høye, men vedlikeholdskostnadene for vanntransport er ganske mindre. 2. Billig: Transportkanalen er ganske billig sammenlignet med jernbane- og veitransport.

Underskuddsfinansiering: Betydning, effekter og fordeler! Betydning av underskuddsfinansiering: Underskuddsfinansiering i avanserte land brukes til å bety et overskudd av utgifter over inntekter - gapet som dekkes ved å låne fra det offentlige ved salg av obligasjoner og ved å skape nye penger. I India, og i andre utviklingsland, tolkes begrepet underskudsfinansiering i en begrenset forstand. Th

I denne artikkelen vil vi diskutere om handelssyklus: - 1. Betydning av handelssyklus 2. Funksjoner i en handelssyklus 3. faser 4. teorier. Betydning av handelssyklus: En handelssyklus refererer til svingninger i økonomiske aktiviteter spesielt innen sysselsetting, produksjon og inntekt, priser, overskudd etc.

Følgende punkter belyser de fire beste metodene som brukes for å måle etterspørselens elastisitet. Metodene er: - 1. Prosentmetoden 2. Punktmetoden 3. Arc-metoden 4. Total Outlay Method. 1. Prosentmetoden: Priselastisiteten på etterspørselen måles ved dens koeffisient (E p ). Denne koeffisienten (E p ) måler den prosentvise endringen i mengden av en råvare som etterspørres som følge av en gitt prosentvis endring i prisen. Og dermed

La oss gjøre en grundig studie av Market for a Commodity: - 1. Betydning av Market 2. Definisjon av Market 3. Funksjoner. Betydning av markedet : I vanlig bruk menes med marked et sted hvor råvarer kjøpes og selges til detaljhandels- eller engrospriser. Dermed antas en markedsplass å være et sted som består av en rekke store og små butikker, boder og til og med haukere som selger forskjellige typer varer. I øko

Alt du trenger å vite om basisene for markedssegmentering. Markedssegmentering er basert på antagelsen om at alle potensielle kunder ikke er identiske, og at firmaet bør imøtekomme deres behov med passende produkt Land andre markedsføringsstrategier, ellers bør konsentrere seg om bare ett enkelt segment og skreddersy strategien deretter. M ar

Alt du trenger å lære om utviklingen av HRM (human resource management.) Evolusjon av HRM over en periode er viktig for å forstå filosofien, funksjonene og praksisene til HRM som følges i forskjellige situasjoner slik at relevant HRM praksis utvikles i den nåværende situasjonen. HRM, som er en del av ledelsesdisiplinen, har fulgt mønsteret for utvikling av ledelse på grunn av sammenhengen mellom problemene på begge feltene. Human Re

Alt du trenger å vite om på arbeidsopplæringsmetodene. En rekke treningsmetoder og teknikker har blitt utviklet gjennom årene for å imøtekomme visse spesifikke behov. On-the-Job-opplæring viser til metodene som brukes på arbeidsplassen, mens den ansatte faktisk jobber. Det betyr "å lære mens du gjør". Praktikan

Cross Elasticity of Demand: Definisjoner, typer og måling av Cross Elasticity of Demand! Det er forholdet mellom forholdsmessig endring i mengden som kreves av Y og en gitt forholdsmessig endring i prisen på den relaterte varen X. Det er et mål på relativ endring i mengden som etterspørres av en vare på grunn av endring i prisen på erstatning / komplement. Det k

I denne artikkelen skal vi diskutere om omfanget og arten av økonomi. Økonomer er forskjellige i synspunkter på omfanget av økonomi. Omfanget av økonomi 'er et bredt fag og omfatter ikke bare fagstoffet, men også forskjellige andre ting, for eksempel dets vitenskapelige natur, dets evne til å gi verdigrunnlag og å foreslå løsninger på praktiske problemer. Ved å gjø

I denne artikkelen skal vi diskutere om forholdet mellom etterspørselfunksjon og etterspørselskurve for et gode. Etterspørselskurve er en sammenheng mellom pris og mengde som etterspørres av en vare. Hovedpoenget med denne relasjonen er at "andre ting" som forblir de samme, hvis prisen på en vare øker eller synker, reduseres eller øker dens mengde. Dette